ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Family strength in caring for a storke member at home = ความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน / Nipa Niyomthai / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
142 Fixed Point Theorems and Convergence Theorems for some generalized nonexpansive mappings in CAT(0) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับการส่งแบบไม่ขยายนัยทั่วไปบางการส่งในปริภูมิ CAT(0) / Bancha Nanjaras / 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
143 Gene expression and factors affecting flowering of Curcuma alismatifolia Gagnep = การแสดงออกของยีนและปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของปทุมมา / Rungnapa Changjeraja / 2009 /Full Text
Subject
Gene expression
Curcuma
Zingiberaceae
Chiang Mai University. Graduate School
144 Genetic diversity of common wild rice in Cambodia = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวป่าสามัญในประเทศกัมพูชา Leng Layhuot / Leng, Layhuot / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Genetics
Plant genetics
145 Genetic diversity of local rice varieties in Luang Prabang, Lao PDR = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาชนลาว / Khamla Phanthaboun / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Genetics
Rice -- Laos
146 Genotypic variation and heritability of gamma oryzanol in local purple glutinous rice genotypes = ความแตกต่างทางจีโนไทป์และความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของสารแกมมาออไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง / Panita Boonsit / The 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Gamma Oryzanol
Field crops -- Breeding
Rice -- Field experiments
147 Gloval stability analysis of harvesting in prey-predator model with delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพวงกว้างของการเก็บเกี่ยวในแบบจำลองเหยี่อ-ผู้ล่าที่มีตัวหน่วง / Sirada Pinjai / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical models
148 Growth and Application of Tin Oxide Nanowires = การปลูกและการประยุกต์เส้นลวดนาโนดีบุกออกไซด์ / Suvit Thanasanvorakun / 2009 /Full Text
Subject
Tin Oxide
Electrons
Electricity
Electric conductivity
149 Heat extraction from solar pond by heat pipe = การดึงความร้อนจากบ่อความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยท่อความร้อน / Sura Tundee / 2009 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Solar energy
150 Hydrocarbon Seal Delineation by Pore Pressure Prediction from Reflection Seismic Data in an area of the Pattani Basin,the Gulf of Thailand = การกำหนดหินกันการรั่วซึมไฮโดรคาร์บอนโดยการทำนายแรงดันรูพรุนจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทย / Kiattisak Yodton / 2009 /Full Text
Subject
Geophysics
Pressure
151 Hygienic conditions of pig slaughterhouses in Hanoi, Vietnam = สภาวะทางสุขอนามัยของโรงชำแหละสุกรในกรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม / Pham Thanh Long / 2009 /Full Text
Subject
Swine -- Housing -- Sanitation
Microbial contamination
Swine -- Vietnam
152 Impact of microfinance on household welfare in Northern Chin State of Myanmar = ผลกระทบของสถาบันการเงินขนาดย่อมต่อสวัสดิการครอบครัวในรัฐฉินภาคเหนือของประเทศพม่า / Soe Nandar Linn / 2009 /Full Text
Subject
Finanacial institutions -- Myanmar
Social services -- Myanmar
153 Improve the swine production performance by producing the porcine reproductive and respiratory syndrome virus negative pigs and controlling the main respiratory bacterial infection = การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสุกรโดยการสร้างสุกรเป็นลบต่อการติดเชื้อไวรัสกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ ร่วมกับการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียตัวหลักในระบบทางเดินหายใจ / Sompreeya Kongkaew / 2009 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Swine -- Breeding
Virus diseases
Swine
Infection
Infection Control
154 Improvement of application of spice extracts and essential oils with chitosan as antioxidant and antimicrobial agents = การพัฒนาการประยุกต์สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศร่วมกับไคโตซานในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ / Keerati Tanruean / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antioxidants
Antibacterial agents
155 Induction of apoptosis in colon cancer cells by millingtonia hortensis extract = การเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโตซิสในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยสารสกัดปีบ / Siwapong Tansuwanwong / 2009 /Full Text
Subject
Large intestine -- Cancers
Cancer
156 Influence of buddhism in modern Thai Society = อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่ Rinaldo Forti / Forti, Rinaldo / 2009 /Full Text
Subject
Buddhism -- Infulence
Buddhism -- Social aspects
157 Inhibition of proliferation and induction of Appoptosis in Human colon Carcinoma Cells by partially purified Centella asiatica Fractions = การยับยั้งการเจริญเติบโตและการเหนี่ยวนำอะพอพโทสิสในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยสารสกัดแยกบริสุทธิ์บางส่วนนจากบัวบก / Somsiri Udompaisarn / 2009 /Full Text
Subject
Biochemistry
Cancer cells
Appoptosis
158 Intracellular proteins produced by fluorpquinolone resistant and extended spectrum beta-lactamase producing strains of escherichia coli during their cultures supplemented with ciprofloxacin = โปรตีนภายในเซลล์ที่ผลิตโดยเอชเชอริเชีย โคไล สายพันธุ์ดื้อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน และผลิตเอนไซม์บีตาแลกแตเมสชนิดฤทธิ์ขยาย ขณะเพาะเลี้ยงที่มียาซิโปรฟลอกซาซิน Wachiraphorn Eamjang / Wachiraphorn Eamjang, Plt.Off / Chaing Mai Univerisity 2009 /Full Text
Subject
Microbiology
159 Isolation and structural elucidation of bioactive compounds from longan leaves = การแยกและการหาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบลำไย / Jamjuree Jino / 2009 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Chemical structure
160 Iterative methods for fixed point problems of Nonlinear mappings and mixed equilibrium problems = ระเบียบวิธีทำซ้ำสำหรับปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาสมดุลผสม / Suwicha Imnang / 2009 /Full Text
Subject
Mathematics


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14