ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Effects of enterococcus faecalis on matrix metalloproteinase-2 expression and activation in cultured fibroblasts from human periodontal ligament = ผลของเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสต่อการแสดงออกและการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนนส-2 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ / Nattawan Tantawiwat / 2009 /Full Text
Subject
Enterococcus
Periodntium
122 Effects of knee educational program in Thai National Weightlifters = ผลของการให้โปรแกรมความรู้เรื่องเข่าในนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย / Dechatorn Irun / 2009 /Full Text
Subject
Weight lifters
Kinesiology
Knee
Knee injuries
Weight lifting
123 Effects of low-energy plasma immersion ion bombardment of naked dna = ผลของการระดมยิงเนคเคดดีเอ็นด้วยไอออนพลังงานต่ำจากพลาสมาอิมเมอร์ชัน / Sureeporn Sarapirom / 2009 /Full Text
Subject
Ions
Ohysics
DNA
124 Effects of silver doping on photocatalytic activity of cerium dioxide nanoparticles synthesized by Homogeneous Precipitation = ผลของการเจือซิลเวอร์ต่อกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของอนุภาคนาโนซีเรียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีการตกตะกอนแบบเอกพันธุ์ / Chanjira Kitiwiang / 2009 /Full Text
Subject
Cerium -- Analysis
Eartha, Rare
Cerium Dioxide
125 Effects of the cognitive adjustment program on parental attitudes toward child rearing and potential for child physical abuse = ผลของโปรแกรมการปรับกระบวนการคิดรู้ต่อทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรและแนวโน้มในการทารุณกรรมร่างกายเด็กของบิดามารดา / Nantaga Sawasdipanich / 2009 /Full Text
Subject
Child rearing
Parenting
Child abuse
Dissertations, academic -- nursing
126 Effects of the dislocation of traditional Chinese mothering on the mother-daughter relationship in Amy Tan's The Bonesstter's Daughter = ผลกระทบของการเลี้ยงดูบุตรของแม่ที่พลัดถิ่นตามประเพณีดั้งเดิมโบราณจีนที่มีต่อความสัมพันธ์ของแม่และลูกสาวในนวนิยาย เรื่อง The Bonesstter's Daughter ของ เอมี ตัน / Pawinee Nimanussornkul / 2009 /Full Text
Subject
Child care
Mother and child
Mother and child -- China
127 Effects of the transitional care program on functioal ability and quality of life of stroke survivors = ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Salee Chalermwannapong / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
128 Effects of therapeutic ultrasound on thermal perception thresholds = ผลของคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการรักษาต่อระดับกีดกั้นการรับรู้อุณหภูมิ / Kritsana Boontha / 2009 /Full Text
Subject
Sound-waves
Acoustic emission testing
Kinesiology
Voice frequency
Ultrasonic therapy
Kinesiology, Applied
129 Efficacy of cleaning and disinfection agains salmonella SPP. in a broiler farm production compartment in northern Thailand = ประสิทธิผลของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อซัลโมเนลาในโรงเรียนของหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattakarn Awaiwanont / 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Disinfection and Disinfectants
130 Endo-Regularity of odd cyclic book graphs = เอ็นโดเรกูลาริตีของกราฟหนังสือวัฏจักรคี่ / Jakkrit Thomkeaw / 2009 /Full Text
Subject
Graphic methods
Mathematics
131 Enhancing self-care capacity among nondisclosed people living with HIVAIDS = การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ที่ไม่เปิดเผยตนเอง / Pratuma Rithpho / 2009 /Full Text
Subject
HIV infections
AIDS (Disease)
Self-care, Health
Dissertations, academic -- nursing
132 Enzymatic Hydrolysis of longan pomace for production of reducing sugar = การย่อยกากลำไยด้วยเอ็นไซม์เพื่อผลิตน้ำตาลด้วยรีดิวซ์ / Wanida Arbsuwan / 2009 /Full Text
Subject
Biotechnology
133 Evaluation of Green fluorescent protein Expression in Pichia pastoris Cultured in dried longan extract medium = การประเมินการแสดงออกของโปรตีนเรืองแสงสีเขียวใน Pichia pastoris ที่เพาะเลี้ยงในสารสกัดจากลำใยอบแห้ง / Weeraya Thongkum / 2009 /Full Text
Subject
Green fluorescent protein
134 Evaluation of the use of chitosan in ocular drug delivery for vancomycin = การประเมินการใช้ไคโตซานเป็นระบบนำส่งยาหยอดตาแวนโคมัยซิน / Anutra Khangtragool / 2009 /Full Text
Subject
Chitosan
Ophthalmic drugs
Drug delivery systems
Ocular pharmacology
Vancomycin
135 Evolutionary dynamics of oryza sativa in Thailand = พลวัตทางวิวัฒนาการของข้าวในประเทศไทย / Tonapha Pusadee / 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Evdution
Field crops
136 Experiences of being unmarried prognant adolescents in Northeastern Thailand = ประสบการณ์การเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้แต่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / Somjit Muangpin / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
137 Experimental investigation of catalytic cracking of tar from biomass gasification = การตรวจสอบเชิงทดลองของการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของทาร์จากกระบวนการแกสซิฟิเคชันของชีวมวล / Soe Thiha / 2009 /Full Text
Subject
Tar
Biomass
Biomass energy
138 Exploitative images of Thai women in the tabloid Gossip Star = ภาพลักษณ์ที่แสดงการถูกเอาเปรียบผู้หญิงไทยในนิตยสาร ก็อซซิปสตาร์ / Rakchanok Chearmuangpan / 2009 /Full Text
Subject
Women -- Thailand
Imagery (Psychology)
139 Expression of single chain variable fragments anti-CD147 in Pichia pastoris = การแสดงออกของแอนติซีดี-147 ซิงเกิ้ลเชนแวริเอเบิ้ลแฟรกเมินต์ในยีสต์ Pichia pastoris / Tanatporn Chunkeson / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Biotechnology
Yeast
140 Fabrication of glass-ceramics containing ferroelectric nano-crystals = การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบด้วยผลึกนาโนเฟอร์โรอิเล็กทริก / Pattamaporn prapitpongwanich / 2009 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Nanostructure materials
Ferroelectric


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14