ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Diversity, ecology and phylogeny of fungi associated with thai dwarf fishtail palm = ความหลากหลายของสายพันธุ์ ระบบนิเวศน์ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราที่อยู่ร่วมกับปาล์มเต่าร้างหนู Iman Hidayat / Iman, Hidayat / 2009 /Full Text
Subject
Wallichia siamensis, Arecaceae
Fungi
Fungal diseases of plants
102 Drying of longan using hybrid superheated steam and hot air = การอบแห้งลำไยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับลมร้อน / Thanutyot Somjai / 2009 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Stream, Superheated
103 Effect of catechins and chitosan on fibrogenesis of liver in mice challenged with iron loading and fat accumulation = ผลของคะเตชินและไคโตแซนต่อการเกิดไฟโบรซิสของตับในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะเหล็กเกินและไขมันสะสม / Thidarat Saewong / . 2009 /Full Text
Subject
Chitosan
Rats as laboratory animals
104 Effect of curcumin and lts derivatives on extracellular matrix and adhesive proteins in cancer cells invasion = ผลของเคอร์คิวมินและอนุพันธ์ต่อเมทริกซ์ภายนอกเซลล์และโปรตีนยึดเกาะในกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง / Supachai Yodkeeree / 2009 /Full Text
Subject
Cancer cells
Curcumin
105 Effect of curcumin on phagocytosis, inflammatory cell migration and histamine activity = ผลของเคอร์คิวมินต่อกระบวนการฟาโกไซโตซิส การเคลื่อนที่ของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ และฤทธิ์ของฮีสตามีน / Ratchaneeya Netirat / Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Phagocytosis
Histamine
Plants -- Microbiology
106 Effect of curcuminoids on iron overload in beta-Thalassemic mice = ผลของสารเคอร์คูมินอยด์ต่อภาวะเหล็กเกินในหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีดา / Chonthida Thephinlap / 2009 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Diagnosis
Pedeatrics
Anemia
Heamatologic diseases
107 Effect of drought on Carbon dioxide Exchange in peanut field = ผลของความแห้งแล้งต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แปลงถั่วลิสง / Natchaya Pingintha / 2009 /Full Text
Subject
Carbon dioxide
108 Effect of extracted particulate matter : 2.5-0.5 Microns, on DNA damage and 8-hydroxy-2' -deoxyguanosine formation = ผลของอนุภาคฝุ่นสกัดขนาด 2.5-0.5 ไมครอนต่อการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอและการเกิด 8-ไฮดรอกซี-2' -ดีออกซีกวาโนซีน / Supakit Khacha-ananda / 2009 /Full Text
Subject
DNA
Toxicology
109 Effect of Garcinia mangostana Linn. fraction extracts on Wilms' tumor1 gene and Wilms' tumor1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Mongkon Srikamchoom / 2009 /Full Text
Subject
Leukemia -- Chemotherapy
Mangosteen
Medicinal plants
Leukemia
Antibody -- Dependent cell cytotoxicity
Garcinia mangostana
Genes, Wilms tumor
110 Effect of heat treatment on anatomical and biochemical changes in tangerine fruit peel during inffction of green mold and chilling injury = ผลของการใช้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและชีวเคมีของเปลือกผลส้มเขียวหวานระหว่างการเข้าทำลายของเชื้อราเขียวและการสะท้านหนาว / Sirisopha Inkha / 2009 /Full Text
Subject
Thermochemistry
Citrus sinensis
Hot water -- Thermal properties
111 Effect of hexanal on postharvest decay of longan fruit caused by lasiodiplodia theobromae = ผลของ hexanal ต่อการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยที่เกิดจากเชื้อรา lasiodiplodia theobromae / Porntip Thavong / 2009 /Full Text
Subject
Lasiodiplodia theobromae
Langan -- Postharvest techology
112 Effect of inclination angle on performance limit of closed-end oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจํากัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดปลายปิด / Teerasak Hudakorn / 2009 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Pipes
113 Effect of plasma treatment on bonding efficiency of the surface of Fiber-Reiforced post = ผลของการปรับสภาพด้วยพลาสมาต่อประสิทธิภาพการยึดติดของผิวเดือยเสริมเส้นใย / Piriya Yavirach / 2009 /Full Text
Subject
Dental bonding
Dental materials
114 Effect of probiotic lactic acid bacteria selected from poultry on productive performances, Eimeria Tenella infection and immunity in male broilers = ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดโปรไบโอติกที่คัดเลือกจากสัตว์ปีกต่อประสิทธิภาพการผลิตการติดเชื้อบิดไส้ตัน และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อเพศผู้ / Charunee Kasornpikul / The 2009 /Full Text
Subject
Probiotics
Lactic acid bacteria
Eimera tenella
Coccidiosis
Poultry -- Diseases
115 Effect of rainfall variation on soil carbon dioxide efflux in wheat and peanut fields = ผลของความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากดินใน แปลงปลูกข้าวสาลีและถั่วลิสง / Chompunut Chayawat / The 2009 /Full Text
Subject
Soils
Carbon dioxide
Rainwater -- Measurement
Wheat
Peanuts
116 Effect of sesamin on osteoblast metabolism = ผลของเซซามินต่อเมแทบอลิซึมของออสทิโอบลาสต์ / Kanchanit Boonmaleerat / 2009 /Full Text
Subject
Molecular biology
Bone cells -- biochemistry
Osteoporosis
117 Effect of the prM-E203A mutation on replication and immunogenicity of dengue virus = ผลกระทบของการกลายพันธุ์แบบ E203A บริเวณโปรตีน prM ต่อการเพิ่มจำนวนและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเด็งกี่ / Jittra Hachaibhum / 2009 /Full Text
Subject
Dengue viruses
Hemorehagic fever
118 Effect of zingiber officinale extract on telomerase expression in lung carcinoma cells = ผลของสารสกัดจากขิงต่อการแสดงออกของเทโลเมอเรสในเซลล์มะเร็งปอดมนุษย์ / Chonnipa Songsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Ginger
Plant Extracts
119 Effectiveness of back school programe for weightlifters with low back pain = ประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ภาวะปวดหลังสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง / Anchalee Wangkrasae / 2009 /Full Text
Subject
Kinesiology
Weight lifters
Backache
Low back pain
Weight lifting
120 Effects of endophytic actinomycetes and bradyrhizobia on nodulation and nitrogen fixation of different soybean varieties = ผลของเอนโดไฟติกแอคติโนมัยซีส และแบรดดี้ไรโซเบียมต่อการสร้างปม และการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองต่างพันธุ์ Khin Myat Soe / Soe, Khin Myat / 2009 /Full Text
Subject
Nitrogen -- Fixation
Soybean -- Planying
Endophytic Actinonycetes
Bradyrhizobia


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14