ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Development of Diamond-Like Carbon and Zinc Oxide Coatings Technology of cathode for plasma source intensity enhancement = การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร และ ซิงค์ออกไซด์บนแคโทดเพื่อเพิ่มความเข้มของแหล่งกำเนิดพลาสมา / Anumust Deachana / 2009 /Full Text
Subject
Carbon
Coatings
Science and technology
82 Development of Electroanalysis Incorporating Flow Systems for determinations of Arsenic Phosphorus and Nitrogen Species and Chloride Cadmium Copper Lead and Zinc Ions = การพัฒนาการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลสำหรับหาปริมาณสปีชีส์ของสารหนู ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน และ ไอออนของคลอไรด์ แคตเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี / Jaroon Unsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Electrochemistry
Electrochemical analysis
83 Development of ferrocenic steroidal glucocorticoid derivatives production for pharmaceutical application = การพัฒนาการผลิตอนุพันธ์เฟอร์โรซีนิค ของตัวยากลูโค คอร์ติคอยด์สเตียรอยด์เพื่อใช้ทางยา / Kanjana Rueanto / 2009 /Full Text
Subject
Glucocorticoids -- Therapeutic use
Ferrocene
84 Development of flow injection and sequential injection methods for determination of Aluminium ions in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณไอออนอะลูมิเนียมในตัวอย่างน้ำ / Poachanee Norfun / 2009 /Full Text
Subject
Ions
Chemistry, Analytic
Aluminium
85 Development of flow injection and sequential injection methods for determination of copper ions in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจกชันและซีเควนเชียลอินเจกชันสำหรับการหาปริมาณไอออนทองแดงในตัวอย่างน้า / Varinda Khemphila / 2009 /Full Text
Subject
Copper ions
Chemistry, Analytic
86 Development of flow injection and sequential injection methods for determination of iron in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้ำ / On-Anong Wechjan / 2009 /Full Text
Subject
Iron
Chemistry, Analytic
87 Development of flow injection and sequential injection methods for determination of selenium in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณซีลีเนียมในตัวอย่างน้ำ / Yanisa Thepchuay / 2009 /Full Text
Subject
Selenium
Flow injection analysis
88 Development of Isaan characters in leading roles and their popularity in recent Thai Ftlms = การก้าวเข้าสู่บทบาทตัวแสดงนำของนักแสดงชาวอีสานและความโด่งดังของนักแสดงชาวอีสานในภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน / Atsadaporn Kamthai / 2009 /Full Text
Subject
Actors
Acting
89 Development of measure of expected influencing factors of hearing protection use among industrial workers in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามบริบททางนิเวศวิทยา / Kunlayanee Tantranont / 2009 /Full Text
Subject
Sounds -- Equipment and supplies
Dissertations, academic -- nursing
90 Development of Microwave-Assisted Hydrothermal technique for the preparation of lead zirconate and lead titanate fine powders = การพัฒนาเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลโดยใช้ไมโครเวฟเพื่อการเตรียมผงละเอียดเลดเซอร์โดเนตและผงละเอียดไทเทเนต / Saowalak Tapala / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Technical
Chemistry -- Experiments
91 Development of professional values scale (PVS) for registered nurses in the People's Republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณค่าทางวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในสาธารณรัฐประชาชนจีน Dong Pang / Dong, Pang / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
92 Development of school-based character education curriculum with emphasis on integration into content area instruction for the Prince Royal's Collecge = การพัฒนาหลักสูตรอุปนิสัยศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนกลุ่มสาระในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / Sirilak Fuangkarn / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Education -- Curricula
Curriculum planning
93 Development of sequential injection voltammetry and size exclusion chromatography for assisting in metal ion speciation = การพัฒนาซีเควนเชียลอินเจคชันโวลแทมเมตรีและไซส์เอ็กซ์คลูชันโครมาโทกราฟีเพื่อช่วยในการทำสเปซิเอชันของไอออนโลหะ / Watsaka Siriangkhawut / 2009 /Full Text
Subject
Metal ions
Metal -- Analysis
Organometallic chemistry
94 Dike construction, social, differentlation and local adaptive strategies : a case study of a farming village in the Mekong delta, Vietnam = การสร้างทำนบ ความแตกต่างทางสังคม และกลยุทธ์ในการปรับตัวของท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านเกษตรกรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม Vo Duy Thanh / Vo, Duy Thanh / 2009 /Full Text
Subject
Sustainable development
Difference (Psychology)
Social adjustment
Rural development -- Government policy
95 Disclosure of wife abuse among Northeastern Thai Women = การเปิดเผยการถูกสามีทารุณกรรมของสตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Nilubon Rujiraprasert / Grauate 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
96 Distributed power generation from rice husk gasification in rural Myanmar = การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไม่รวมศูนย์จากระบบแก๊สซิ ฟิเคชันแกลบในชนบทประเทศพม่า / Min Lwin Swe / 2009 /Full Text
Subject
Electric generaters
Electric currents
Gases
97 Diversity and ecology of Myxomycetes in some provinces of Thailand and Lao people's democratic republic = ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมิกโซไมซีสในบางจังหวัดของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Thida Win Ko Ko / 2009 /Full Text
Subject
Myxomycetes
Biological diversity -- Thailand
Species diversity -- Thailand
Biological diversity -- Lao
Species diversity -- Lao
98 Diversity and phylogenetic relationship of fungi on Brown Rice and production of some metabolites = ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของราบนข้าวกล้องและการผลิตสารเมแทบอไลต์บางชนิด / Kodchakorn Lapmak / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Fungi
Metabolites
Biological products
99 Diversity and phylogeny of true cercosporoid fungi from Northern Thailand = ความหลากหลายของสายพันธุ์ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา cercosporoid แท้จากภาคเหนือของประเทศไทย / Jamjan Meeboon / 2009 /Full Text
Subject
Fungi
Plant diseases -- Thailand, Northern
100 Diversity of rare actinomycetes from soils and their antibiotics production = ความหลากหลายของแอคติโนไมซีตส์ที่หายากจากดินและการผลิตสารปฏิชีวนะ / Nareeluk Nakaew / 2009 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Antibiotics
Soil biochemistry


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14