ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Crystallographic structural studies and plasma modification of bombyx mori silk model compounds = การศึกษาโครงสร้างผลึกและการดัดแปรด้วยพลาสมาของสารประกอบจำลองไหม บอมบิกซ์มอริ / Waleepan Sangprasert / school 2009 /Full Text
Subject
Crystal lattices
62 Decreasing of Y Spermatozoa in cattle semen by Cytotoxicity Reaction from Monoclonal Antibodies to male specific antigen = การลดสัดส่วนสเปิร์มวายในน้ำเชื้อโคนมโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อแอนติเจนที่จำเพาะต่อเพศผู้ / Wiwat Pattanawong / 2009 /Full Text
Subject
Spermatozoa
Dairy cattle
63 Delay-dependent criterion for asymptotic stability for uncertain neutral system = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับที่ขึ้นกับตัวหน่วงของระบบเป็นกลางไม่แน่นอน / Wajaree Weera / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis
64 Depositional environment and properties of the seal horizon on KR1 reservoir in U-Thong Field, Suphan Buri basin, Thailand = สภาวะแวดล้อมการสะสมของตะกอนและสมบัติของหินปิดกั้นบนหินกักเก็บ KR1 ในแหล่งอู่ทอง แอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Nongnuch Luangthavornkul / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Geology
65 Depositional environment and properties of the seal horizon on KR2 reservoir in U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนและสมบัติ์ของหินปิดกั้นบนหินกักเก็บ KR2 ในแหล่งอู่ทอง แอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Prapaporn Juntamat / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum Geology
Geology
66 Detecting thin sedimentary strata and predicting hydrocarbon potentiality using spectral decomposition in an area of the Malay Basin, The Gulf of Thailand = การตรวจหาชั้นหินตะกอนบางและการทำนายศักยภาพด้านไฮโดรคาร์บอนโดยใช้การแยกสเปกตรัมในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย S.M. Zabir Hossain / Hossain, S.M. Zabir / 2009 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Geophysics
67 Detecting thin-bed reservoir using spectral decomposition = การตรวจหาหินกักเก็บชั้นบางโดยใช้การแยกสเปกตรัม / Angkasiri Harnsiri / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Geology
Spectrum analysis
68 Detection of gas in sandstone reservoirs using amplitude versus offset attributes analysis in an area of Malay basin, gulf of Thailand = การตรวจหาแก๊สในชั้นหินทรายกักเก็บ โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / San Min / The 2009 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Sand -- Analysis
Geophysics
69 Determinants of the adjacency matrices of graphs Pn(Pm) and Cm(Pm) = ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ประชิดของกราฟ Pn(Pm) และ Cm(Pm) / Paveena Pipad / 2009 /Full Text
Subject
Algebra
Determinants
Graphic methods
70 Determination of phenolic compounds in seaweed samples by high performance liquid chromatography = การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในตัวอย่างสาหร่ายทะเลโดยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / Nataporn Wijit / 2009 /Full Text
Subject
Phenols
Liquid chromatography
Marine algae
71 Development and preliminary quality evaluation of topical formulation from medicinal plants in herbal compressed ball = การพัฒนาและประเมินคุณภาพเบื้องต้นของตำรับยาทาภายนอกจากพืชสมุนไพรในลูกประคบ / Parichat Sureechatchaiyan / The 2009 /Full Text
Subject
Essences and essential oils -- Therapeutic use
Herbal compressed ball
Medicinal plants -- Thailand
72 Development and usability testing of a self-learing computer program on exercise for older adults used by health volunteers = การพัฒนาและการทดสอบความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครสาธารณสุข / Muthita Ponpaipan / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
73 Development of a flow-based system for Hemoglobin E and Chondroitin Sulfate Screening Tests = การพัฒนาระบบการไหลสำหรับการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินและคอนดรอยทินซัลเฟต / Worathip Sripaoraya / 2009 /Full Text
Subject
Hemoglobin
74 Development of a pharmacist practitioner model for caring patients with type 2 diabetes mellitus / Angkoon Pavasudthipaisit / The 2009 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes -- Treatment
Diabetes mellitus, Non-insulin-dependent -- therapy
75 Development of a sexual and reproductive health promotion and HIV prevention program for Chinese early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอชไอวีสำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้นชาวจีน Hong Jingfang / Hong, Jingfang / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Reproductive health
HIV (Viruses)
76 Development of a stopped-flow system for vitamin C determination in some fruits = การพัฒนาระบบสตอปโฟลว์สําหรับการหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้บางชนิด / Wiyarat Kumutanat / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic -- Quantitative
Chemistry, Analytic
Vitamin C
77 Development of an ELISA Strip for the detection of a-Thalassemia Carriers = การพัฒนาแผ่นแถบอิไลซาเพื่อการตรวจหาพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย Siriprapha Jattukul / Somphon Phraephan / 2009 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Diagnosis
Heamatologic diseases
78 Development of an internet-Based program to promote healthy eating behavior Among Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทยตอนต้น / Nongkran Viseskul / Unversity 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
79 Development of an oncology nursing competency scale for general professional nurse in Thialand = การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลทั่วไประดับวิชาชีพในประเทศไทย ;CNU-0415 / Hunsa Thienthong / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
80 Development of conductive and non-corrosive coatings for fuel cell bipolar plates = การพัฒนาวิธีการเคลือบฟิล์มที่นำไฟฟ้าและทนทานต่อการกัดกร่อนสำหรับไบโพลาร์เพลทของเซลล์เชื้อเพลิง / Sakon Sansongsiri / 2009 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Fuel cells


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14