ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Characterization of a predominant cause of rat gastric mucosal cell carcinogenesis = ลักษณะเฉพาะที่เป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดมะเร็ง เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารของหนู / Sompong Sriburee / 2009 /Full Text
Subject
Carcinogenesis
Cancer calls
Neoplasms
42 Characterization of partially purified Peroxidase from Fingerroot (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) = การหาลักษณะเฉพาะของเปอร์ออกซิเดสที่ทำบริสุทธิ์บางส่วนจากกระชาย / Nattapong Fongbua / 2009 /Full Text
Subject
Lesser ginger
Biotechnology
Peroxidase
43 Characterization of Zinc oxide Nanostructures Synthesized by using microwave radiation and Ultrasonic Wave = การหาลักษณะเฉพาะของสังกะสีออกไซด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์ด้วยการใช้รังสีไมโครเวฟและคลื่นเหนือเสียง / Siriprapha Jattukul / 2009 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Nanostructure materials
44 Characterization of zinc oxidemagnesium oxide nanocomposites synthesized by Flame Spray Pyrolysis = การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมนาโนซิงก์ออกไซด์กับแมกนีเซียมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส / Thanittha Samerjai / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Technical
Nanostructured materials
Metallurgy
Magnesium oxide
45 Chemical constituents and bioactivity of some Ophiorrhiza species = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Ophiorrhiza บางชนิด / Nichakan Phoowiang / 2009 /Full Text
Subject
Ophiorrhiza
Botany -- Anatomy
Medicinal plants
Plants -- Analysis
Bioactive compounds
Botanical chemistry
Ophiorrhiza
46 Chemical constituents and biological activities of Rhizomes of Hedychium ellipticum = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าตาเหินไหว / Sineenard Songsri / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry
Bioactive compounds
47 Chemical constituents and biological activities of Thai aromatic plants = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชหอมไทย / Jarubol Chaichana / 2009 /Full Text
Subject
Aromatic plants -- Thailand
Anti-infective agents
Essences and essential oils
Biological activities
48 Commoditization of culture and tourism development in an ethnic community : a case study of The Long-Necked Kayan (Padaung) in Mae Hong Son Province = การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าและการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากะเหรี่ยงคอยาว (ปะด่อง) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Phone Myint Oo / 2009 /Full Text
Subject
Heritage tourism
Ethnology -- Mae Hong Son
Karen (Southeast Asia people)
49 Community partcipation in a rainwater harvesting scheme in Maharashtra State, India = การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการรองรับน้ำฝนในรัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย Naina Agrawat Kumar / Naina Agrawal Kumar / 2009 /Full Text
Subject
Water management
Water -- Management -- India. Maharashtra State
Water -- Management -- Asia
Water-supply -- India. Maharashtra State
Rain and rainfall -- India. Maharashtra State
50 Comparison of qualities of fresh pennywort (Centella asiatica (Linn.) Urban) juice with products processed by ultra-high pressoure, pasteurization and sterilization = เปรียบเทียบคุณภาพของน้ำใบบัวสดและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่ง พาสเจอร์ไรซ์เซซัน และสเตอริไลเซซัน / Pronprapha Wongfhun / 2009 /Full Text
Subject
Antioxidants
Sterilization
51 Conditional volatility and distribution of Thai exchange using grach and figarch models with normal inverse gaussian distribution = ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขและการแจกแจงของอัตราแลกเปลี่ยนไทย กรณีแบบจำลองการ์ชและไฟการ์ชที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอล อินเวอร์ส เกาเชียน / Aurasiri Arkarawanatorn / 2009 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates
52 Constructing the meanings of land resource and a community in the context of globalization = การสร้างความหมายของทรัพยากรที่ดินและชุมชนในบริบทโลกาภิวัตน์ / Atchara Rakyutidharm / 2009 /Full Text
Subject
Land use
Ethnology
Community
Globalization
53 Construction of a model for developing instructional competency promoting prathom suksa Sixth students' mathematics process skills through knowledge management and action research = การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนที่ส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการความรู้และกรวิจัยเชิงปฏิบัติการ / Songkran Promwong / The Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Teaching
Study skills
Mathematics -- Study and teaching
54 Consumerism ideology in upper secondary school English textbooks = แนวคิดบริโภคนิยมที่สอดแทรกในแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Sunee Samjai / 2009 /Full Text
Subject
Consumerism (Philosophy)
English language -- Study and teaching
English language -- Textbooks
55 Control of seed-bome fungi by using radio frequency oto maintain Barley Seed quality = การควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อคงคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ / Piyachat Akaranuchat / 2009 /Full Text
Subject
Seeds
Fungi
56 Convergence theorems of the ishikawa iteration process for nonexpansive mappings in CAT (0) spaces = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเดลตาของกระบวนการทำซ้ำอิชิกาวาสำหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ CAT (0) / Thanomsak Laokul / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions
57 Cool water production by thermal convective and radiative nocturnal cooling = การผลิตน้ำเย็นโดยกระบวนการทําเย็นภาคกลางคืนแบบการพาและการแผ่รังสีความร้อน / Nammont Chotivisarut / 2009 /Full Text
Subject
Cold storage
Cooling
Heat -- Conduction
58 Correlation between chemical and mineralogical composition of mudrocks and well-log data in the U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = การเทียบสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีและองค์ประกอบทางแร่ของหินโคลนและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะในแหล่งอู่ทอง แอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Amadou Trawally / 2009 /Full Text
Subject
Rocks
Petroleum Geology
59 Correlation between mutations in the E1E2 and NS5B genes of hepatitis C virus and clinical outcomes of peginterferon alfa and ribavirin combination therapy = ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ในยีน E1E2 และ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี กับผลการรักษาด้วย Peginterferon Alfa ร่วมกับยา Ribavirin / Chansom Pantip / 2009 /Full Text
Subject
Microbiology
60 Coset coding for the rayleign fading channels = การเข้ารหัสโคเซตสำหรับช่องสัญญาณเรย์ลีเฟดดิง / Perapon Anusarnsunthorn / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Electric engineering
Ciphers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14