ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Assessment of interradicular spaces for miniscrew implant placement in Different Dento-Skeletal Patterns = การประเมินช่องระหว่างรากฟันสำหรับการปักหมุดเกลียว ขนาดเล็กในโครงกระดูกขากรรไกรและฟันที่แตกต่างกัน Aksarakorn Kummasook / Pajongjit Chaimanee / The 2009 /Full Text
Subject
Endodontics
Teeth
Dentistry
Dental pulp cavity
22 Assessment of sustainability of integrated coffee-based farming systems in Bali Province, Indonesia = การประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมผสมผสานที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย / Ida Ayu Ratih / school 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Sustainable agriculture
23 Becoming a first time father among Thais = การก้าวย่างสู่การเป็นบิดาครั้งแรกของชายไทย / Nantaporn Sansiriphun / The 2009 /Full Text
Subject
Parenting
Fathers
Dissertations, academic -- nursing
24 Behavior of transgenic mouse embryonic Fibroblasts producing the versican which lack of A subdomain = พฤติกรรมของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเอมบริโอหนูตัดต่อยีนซึ่งผลิตสารเวอร์ชิแคนที่ขาดส่วน เอ ซับโดเม / Keittisak Suwan / 2009 /Full Text
Subject
Fibroblasts
Biochemistry
Rat -- Cytology
25 Beneficial effects of Thai indigenous plants and their probiotic fermented beverages on diabetes mellitus = ผลดีของพืชพื้นบ้านไทยและน้ำหมักโปรไบโอติกต่อโรคเบาหวาน / Winthana Kusirisin / 2009 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand
Probiotics
Fermented foods -- Health aspects
Diabetes
26 Benefits,Cost and constraints to adoption of integrated rubber-based farming systems in Oudomxay Province, Lao PDR = ผลประโยชน์ ต้นทุน และข้อจำกัดในการยอมรับ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่มียางพาราเป็นหลัก ที่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Pasalath Khounsy / 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Laos
Hevea
27 Benthic diatoms and their applications in water quality monitoring of mekong river in the part of Thailand = ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและการประยุกต์ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงในส่วนของประเทศไทย / Sutthawan Suphan / 2009 /Full Text
Subject
Water quality -- Thailand
mekong river
28 Bioaccumulation and DNA damage induced by copper and lead in Asian Clams (Corbicula sp.)from bung boraphet, Nakhon Sawan Province, Thailand = การสะสมทางชีวภาพและการทำลายดีเอ็นเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดย ทองแดง และตะกั่วใน หอยทราย (Corbicula sp.) จากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย / Tinnapan Netpae / 2009 /Full Text
Subject
Copper -- Bioaccumulation
Lead
Water -- Analysis
Mollusks -- Genetic aspects
29 Biodegradation of phenol by free and immobilized cells of Candida tropicalls CMU 10 = การย่อยฟีนอลโดยเชื้อ Candida tropicalls CMU 10 ในรูปเซลล์อิสระ และเซลล์ตรึง / Montira Intanon / Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Biotechnology
Phenol
30 Biodiversity and beneficial effects of arbuscular mycorrhizal fungi associated with physic nut (Jatropha curcas L.), a potential biofuel plant in Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและผลที่เป็นประโยชน์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พืชชีวพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย / Supattra Charoenpakdee / The 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Fungi in agriculture
31 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes from rhizosphere soils of some medicinal plants = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์จากดินรอบรากพืชสมุนไพรบางชนิด / Sutthinan Khamna / 2009 /Full Text
Subject
Biodiversity
Metabolites
Actinomyces
32 Biodiversity of desmids in some freshwater resources of Thailand and its correlation witer quality = ความหลากหลายทางชีวภาพของเดสมิดส์ในแหล่งน้ำจืดบางแห่งของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ / Neti Ngearnpat / 2009 /Full Text
Subject
Freshwater algae -- Biology
Biological diversity
Water quality
33 Biodiversity of fungi on some grasses and their production of bioactive compounds = ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราบนหญ้าบางชนิดและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Weraphol Bhilabutra / 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Biological diversity
34 Bioequivalence study of the 850-mg metformin tablet from two formulations in healthy thai male volunteers = การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดเมทฟอร์มินขนาด 850 มิลลิกรัม 2 ตำรับในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี Jenwara Saebgcgab / Jenwara Saengchan / 2009 /Full Text
Subject
Drugs -- Therapeutic equivalency
35 Bioequivalence study of the biosimilar 4000 IU recombinant human erythropoietin alpha espogen and eprex in healthy thai male volunteers = การศึกษาชีวสมมูลของไปโอสิมิลาร์ 4000 ยูนิต รีคอมบิแนนท์ฮิวแมนอิริโธรโพอิตินแอลฟา เอสโพเจน และยาอิเพรก ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Kornkamon Jintatham / 2009 /Full Text
Subject
Drugs -- Therapeutic equivalency
Pharmacology
36 Biological activity assessment of single chain Fv M6-1B9 against CD147 as soluble an intrabody forms = การประเมินแอกติวิตีทางชีวภาพซิงเกิลเชนเอฟวีเอ็ม 6-1 บี 9 ต่อซีดี 147 ที่สร้างอยู่ในรูปสารละลายและในรูปของอินทราบอดี / Khajornsak Tragoolpua / 2009 /Full Text
Subject
Life sciences
Antibodies
Antigens, CD 147
Single chain FV M6-1B9
37 Biopesticide seed coating for controlling phytopathogenic molds of soybean seeds = การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพเพื่อการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง / Auntika Sawatwanich / 2009 /Full Text
Subject
Soybean -- Seeds
Fungai diseases of plants
Fungl -- Biotechnology
Agricultural microbiology
38 Cell community and tissue development of peripheral blood stem cells from normal human adult subjects cultured on 3D-Nanofibrous scaffold = การพัฒนาเป็นกลุ่มเซลล์และเนื้อเยื่อของเซลล์ต้นกำเนิดจากหลอดเลือดดำของคนปกติวัยเจริญพันธุ์เลี้ยงบนโครงร่างเส้นใยนาโนสามมิติ / Saranya Jaruchainiwat / 2009 /Full Text
Subject
Cytology
Manufacturing cells
Veins
Stem Cells
Stem Cell Transplantation
Cells
39 Cellular and molecular mechanisms of quercetin and its glycoside derivatives: the inhibition of P-glycoprotein- and MRP1-mediated efflux of pirarubicin = กระบวนการออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของควอซิตินและสารอนุพันธ์ที่มีน้ำตาลมาต่อ : การยับยั้งการขับยาพีราบูบิซีนของพี-ไกลโคโปรตีนและเอ็มอาร์พีวัน / Winit Choiprasert / The 2009 /Full Text
Subject
Derivatization
Quercetin -- Derivatization
Chemical reactions
Cancer -- Genetic aspects
Antineo[lastic Combined Chemotherapy Protocols
Drug Resistance, Neoplasm
Quercetin
40 Characterization of a potential reservoir based on well-log interpretation and petrography, U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = การหาลักษณะเฉพาะของช่วงหินกักเก็บที่มีศักยภาพโดยอาศัยการแปลความหมายข้อมูลหยั่งธรณี Aung Kyaw Htoo / Htoo, Aung Kyaw / Bangkok The 2009 /Full Text
Subject
Petrology
RocksStone
Physical geology
Suphan Buri Basin


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14