ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 Transient overvoltage analysis of 500 KV Transmission Line between Nam Theun 2 Substation and Roi ET 2 Substation = การวิเคราะห์แรงดันเกินในสภาวะชั่วครู่ของสายส่งระดับ 500 เควีระหว่างสถานีไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และ สถานีไฟฟ้าร้อยเอ็ด 2 / Thongsavanh Keokhoungning / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Overvoltage
Electric power transmission
262 Transmission system reliability evaluation in the Central-1 and Northern Regions of the Lao PDR in corresponding to transmission system development plan = การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบส่งไฟฟ้าในเขตภาคกลาง 1 และภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า / Phao Kongmany / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Reliability (Engineering)
System engineering
Electric engineering
263 Ultrastructural study on the alimentary system of the Blow Fly, Chrysomya Megacephala (F.) = การศึกษาจุลกายวิภาคระบบทางเดินอาหารของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya Megacephala (F.) / Worachote Boonsriwong / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Histology
Flies
Insects -- Anatomy
Parasitology
264 Use of mulitisensory appoach to promote vocabulary knowledge and creative English writing ability of partially sighted syudents = การใช้กลวิธีพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนสายตาเลือนราง / Wanlop Youdee / 2009 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
English language -- Writing
265 Use of nutrient balance for improving fruit yield and quality of tangerine cv. sainampueng = การใช้ความสมดุลธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้ง / Pavinee Chanvichit / 2009 /Full Text
Subject
Orange -- Planting
Orange -- Breeding
Orange -- Varieties -- Sainampueng
266 Use of soil microbial inoculation for improving the effectiveness of Vetiver Grass and the effect on natural soil microbial ecology = การใช้เชื้อจุลินทรีย์ดินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ หญ้าแฝก และผลที่มีต่อนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดินในธรรมชาติ / Chonnakarn Bhromsiri / 2009 /Full Text
Subject
Soil microbiology
Vetiver
Soil
267 Using concept mapping to develop a mathematics preparation curriculum for industrial technical students = การใช้ผังมโนภาพในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม / Teerasak Urajananon / 2009 /Full Text
Subject
Thought and thinking
Mind mapping
Education -- Curricula
Mathematics -- Study and teaching
268 Using well-log data and seismic attributes analysis in porosity prediction in area of Malay Basin, Gulf of Thailand = การใช้ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนในการทำนายค่าความพรุนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Tanwa Waisri / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Seismic exploration
269 Verbal and non-verbal persuasion techniques in Thai beer advertisements = กลวิธีการสร้างความดึงดูดใจทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย / Aram Boontranurak / 2009 /Full Text
Subject
Mass media and language
Communication in marketing
Advertising copy
Beer
Alcoholic beverages -- Thailand
270 Zinc oxide nanostructures for Nano-Device applications = โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นาโน / Niyom Hongsith / 2009 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Solar cells


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14