ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 Synthesis and analysis of luminescent metal tungstates and lead sulfide with Nono- and micro-structures = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์โลหะทังสเตทและตะกั่วซัลไฟด์เปล่งแสงที่มีโครงสร้างนาโนไมโครเมตร / Sulawan Kaowphong / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Metals -- Analysis
Meterials science
242 Synthesis and characterization of a novel star-core macroinitiator for the ring-opening polymerization of cyclic esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวริเริ่มชนิดแมโครที่มีแกนรูปดาวตัวใหม่สําหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ / Sawitree Kathongthung / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Polymerization
243 Synthesis of Cationic Lipid for Liposome Preparation = การสังเคราะห์ไขมันประจุบวกเพื่อใช้เตรียมไลโปโซม Uten Jumjai / Chonlada Komno / 2009 /Full Text
Subject
Fat
Liposomes
Esterification
Insulin
Cationic lipid
244 Synthesis of some ceramic nanowires by current heating process = การสังเคราะห์ลวดนาโนเซรามิกบางชนิดโดยกระบวนการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า / Thanut Jintakosil / 2009 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Wire
245 Systemic linkages among physical, economic, social and environmental well-being in two fragile ecosystems of Myanmar = ความเชื่อมโยงเชิงระบบระหว่างความเป็นอยู่ที่ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศที่บอบบางสองแห่งของประเทศพม่า Pyi Pyi Thant / Thant, Pyi Pyi / 2009 /Full Text
Subject
Economic development -- Burma
Burma -- Economic conditions
246 Systhesis and characterisation of Tin (II) Alkoxides for use as Coordination-Insertion Initiators in the Ring-Opening Polymerisation of Cyclic Esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของทิน (II)-แอลคอกไซด์สำหรับใช้เป็นสารเริ่มปฏิกิริยาโคออร์ดิเนชันอินเสิร์ทชันในพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ / Theeraporn Pomanan / Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemistry, Technical
Polymerization
247 TBX22 Mutations and Non-syndromic Orofacial Clefts, Ankyloglossia, and Hypodontia = การกลายพันธุ์ของยีนทีบอกซ์ทเวนตี้ทูกับรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้า ลิ้นยึดและฟันหายโดยกำเนิด / Arunee Kaewkhampa / 2009 /Full Text
Subject
Genes -- Mutation breeding
Orthodontics
248 The correlation between the impairment of musculoskeletal, cardiovascular, pulmonary systems and six-minute walk distance in females with adolescent idiopathic scoliosis = ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจและระยะทางที่ได้จากการเดิน 6 นาที ในหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดตั้งแต่วัยรุ่นโดยไม่ทราบสาเหตุ / Siwaphorn Chanthaphun / 2009 /Full Text
Subject
Kinesiology
Scoliosis
Scoliosis
Adolescent
Cardiovascular, systems
249 The Creation of a defensive protection system for Thai Local traditional knowledge = การสร้างระบบป้องกันเชิงรับสำหรับภูมิปัญญท้องถิ่นไทย / Pitipong Yodmongkon / 2009 /Full Text
Subject
Knowledge management
250 The Development of housework learning units using inquiry learning activities to promote multicultural understanding and life quality skills of grade level 3 students = การพัฒนาหน่วยการเรียนสาระงานบ้านโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบคิดสืบค้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียนช่างชั้นที่ 3 / Natad Assapaporn / 2009 /Full Text
Subject
Activity programs in education
Education -- Curricula
251 The Effect of Thai Herb extracts mediated COX-2 and IL-8 mRNA levels in gastric cancer cell line = ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อระดับ mRNA ของ COX-2 และ IL-8 ในเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร / Sirichat Kaowinn / 2009 /Full Text
Subject
Stomach -- Cancers
Cancer
252 The effects of home-based electrical stimulation combined with Task-specific exercise on upper extremity function in patients with hemiplegia = ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการออกกำลังกายแบบเฉพาะต่อการทำงานของแขนผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ฝึกด้วยตนเองที่บ้าน / Wallapa Tritip / 2009 /Full Text
Subject
Physical therapy
Exercise therapy
Electrotherapeutics
Therapeutics, Physiological
Arm -- Diseases
Hemiplegia
253 The Entrapment of gallidermin in nanovesicles for pharmaceutical and cosmeceutical use = การเก็บกักกัลลิเดอร์มินในถุงขนาดนาโนเพื่อใช้ทางยาและเวชสำอาง / Penpan Khanrin / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Pharmacy
Gallidermin
254 The Impact of economic land concessions on the local levelihoods of forest communities in Kratie Province, Northeastern Cambodia = ผลกระทบของการสัมปทานที่ดินเศรษฐกิจต่อวิถีการดำรงชีวิตท้องถิ่นของชุมชนในเขตป่าในจังหวัดกรอเจะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชา / Touch Siphat / 2009 /Full Text
Subject
Land use -- Cambodia
Land use, Rural -- Cambodia
Forests and forestry -- Cambodia
Community forest -- Cambodia
Natural resources, Communal -- Cambodia
255 The Influence of Cytokine, Chemokine and Chemokine Receptor Gene Polymorphisms and their expression on HIV disease progression = อิทธิพลของภาวะพหุสัณฐานของยีนไซโตไคน์ เคโมไคน์และตัวรับเคโมไคน์ และการแสดงออกของยีน ต่อการดำเนินโรคติดเชื้อเอชไอวี / Doungnapa Kingkeow / 2009 /Full Text
Subject
HIV infections
Genes therapy
256 The Intracellular targets and anticancer mechaniams of siamois polphenols = เป้าหมายภายในเซลล์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารโพลีฟีนอลจากไวน์สยามมัวส์ / Wipob Suttana / 2009 /Full Text
Subject
Polyphenols
Chemistry, Physical and theoretical
Cancer -- Prevention
Antineo[lastic Combined Chemotherapy Protocols
Drug Resistance, Neoplasm
Polyphenols
257 The Microbiological quality of slaughtered ducks from a local slaughterhouse in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพด้านจุลินทรีย์ในซากเป็ดจากโรงฆ่าเป็ดในท้องที่เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย / Nang, Lay Nyo / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Microorganisms
Ducks
Veterinary public health
258 The Military relationship between Thailand and the United States in the post September 11th era = ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในสมัยหลังวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 John Michael Baseel / Baseel, John Michael / 2009 /Full Text
Subject
International relations
Thailand -- Military relations
Thailand -- Foreign relations -- United States
259 The Presentation of songkran festival in Thai Daily Newspapers during 1999-2008 = การนำเสนอประเพณีสงกรานต์จากหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน พ.ศ. 2542-2551 / Thanyalak Kumprom / 2009 /Full Text
Subject
Songkran festival
Festivals -- Thailand
Buddhism -- Customs and practices
260 Theoretical studies of the Electronic structure and optical properties of oligomeric fluorenevinylene and its derivatives = การศึกษาเชิงทฤษฎีของโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติเชิงแสงของฟลูโอรินไวนิลิน โอลิโกเมอร์และอนุพันธ์ / Thanisorn Yakhantip / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Oligomeric fluorenevinylene


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14