ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Reduction of Microcystin-LR quantity in microcystis blooming water by bio-reactor and morning glory (Ipomoea aquatica) = การลดปริมาณสารพิษไมโครซิสตินชนิดแอลอาร์ในน้ำที่มีไมโครซิสติสเจริญอย่างรวดเร็วโดยเครื่องไบโอรีแอคเตอร์และผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) / Pinpetch Pengwongwan / 2009 /Full Text
Subject
Toxicology
222 Relationship between livelihood assets and economic security of rural households in Samurdhi programme, Ampara District, Sri Lanka = ความสัมพันธ์ของทรัพย์สินเพื่อการดำรงชีพกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนชนบทในโครงการซามูอี อำเภออัมพารา ประเทศศรีลังกา / Tharsinithevy Vijayaretnam / 2009 /Full Text
Subject
Economic security -- Sri Lanka
Community economy
Subsistence economy
223 Remittance behavior of mon migrants working in Malaysia = พฤติกรรมการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานอพยพชาวมอญที่ทำงานในมาเลเซีย Min Zar Ni Lin / Lin, Min Zar Ni / 2009 /Full Text
Subject
Migrant labor
Finance
224 Risk and return analysis of securities in the Stock Exchange of Thailand using Bayesian approach = การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการเบย์เซียน / Chaiwat Sowcharoensuk / 2009 /Full Text
Subject
Stock Exchange of Thailand
Stock Exchange
Investment analysis
Securities
Bayesian
225 Risk assessment of human tapeworm infection caused by porcine cysticercosis in the Northern Part of LAO People's Democratic Republic (LAO PDR) = การประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อพยาธิตัวตืดสุกรในมนุษย์ที่เกิดจากซิสติเซอโคลิสในภาคเหนือ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Vannaphar Tammajedy / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Cestoda
Veterinary public health
226 Risk factors of foot and mouth disease in Chiang Mai and Lamphun area = ปัจจัยเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน / Terdsak Yano / The 2009 /Full Text
Subject
Foot and mouth disease
Virus disease
Animals -- Disease -- Chiang Mai
Animals -- Disease -- Lamphun
227 Robust stability for uncertain switchedsystems with interval time-varying delay = เสถียรภาพทนทานของระบบสลับไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบเป็นช่วง / Teerapong La-inchua / 2009 /Full Text
Subject
Functional equations
Functions
Mathematics
228 Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn Wongkpratoom / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role -- nursing
229 Safety assessment of tap water for drinking: a case of mueang district, Chiang Mai Province = การประเมินความปลอดภัยของน้ำประปาเพื่อใช้ดื่ม: กรณีของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Pornbuddha Nilmul / 2009 /Full Text
Subject
Drinking water -- Standards
Drinking water -- Analysis
Water-supply
230 Screening of Cellulase Producing Microorganisms for Application in Alcoholic Fermentation = การคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสเพื่อการประยุกต์ในการหมักแอลกอฮอล์ / Naruemon Saikhamfu / The 2009 /Full Text
Subject
Microorganisms -- Classification
231 Secondary metabolites production in soilless cultured stemona spp. author miss = การผลิตเมแทบอไลต์ทุติยภูมิในหนอนตายหยากโดยการปลูกแบบไม่ใช้ดิน / Jiraporn Palee / 2009 /Full Text
Subject
Stemona
Non Tai Yak
Planting (Plant culture)
232 Seismic stratigraphy of the Fang Basin, Chiang Mai Province = การลำดับชั้นหินจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนของแอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / Rungsun Nuntajun / 2009 /Full Text
Subject
Geology
Seismic waves
233 Selection of bio-degrading microorganisms for short-term composting process = การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพสำหรับกระบวนการทำปุ๋ยหมักระยะสั้น / Nonglak Saithep / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Microorganisms -- Utilization
Compost
Micobial products
Biofertilizers
234 Shan ethnic food: the cultural politics of taste in Chiang Mai City = อาหารชาติพันธุ์ไทใหญ่: การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรสนิยมในเมืองเชียงใหม่ / Busarin Lertchavalitsakul / 2009 /Full Text
Subject
Shan (Asia people) -- Social life and customs
Ethnology -- Thailand
Politics and culture
235 Speciation of Aluminium in Tea samples by Ion-Exchange resins and graphite furnace atomic absorption spectrometry = สเปซิเอชัน ของอะลูมิเนียมในตัวอย่างชาโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุและแกรไฟต์เฟอร์เนซอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี / Thirada suktham / 2009 /Full Text
Subject
Speciation (Chemistry)
Chemical elements
Chemistry, Technical
236 Speciation of Ferrous and Ferric ions in rice samples by solvent extraction and graphite Furnace Atomic Absorption spectrometry = สเปซิเอชันของไอออนเฟอร์รัสและเฟอร์ริกในตัวอย่างข้าวโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายและแกรไฟต์เฟอร์เนซอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี / Eksuree Saksornchai / 2009 /Full Text
Subject
Iron
Extracts
Chemistry, Analytic
Rice
237 Stability of active compounds from Curcuma aromatica Salisb. prepared by solid lipid nanoparticle technique in a cream formulation = ความคงตัวของสารออกฤทธิ์จากว่านนางคำที่เตรียมโดยเทคนิคการเตรียมให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนไขมันแข็งในตำรับครีม / Nichthima Warinthip / 2009 /Full Text
Subject
Curcuma aromatica Salisb.
Wan-Nang-Kham
Solid lipid nanoparticles
Nanoparticles
Drugs -- Dosage forms
Curcumin
238 Strong convergence Theorems of hybrid methods for Nonlinear mappings in Banach Spaces = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของระเบียบวิธีลูกผสมสำหรับการส่งแบบไม่เชิงเส้นในปริภูมิบานาค / Chakkrid Klin-eam / 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
239 Study of molecular background of hematologically silent a-thalassemia and development of polymerase chain reaction to detect double heterozygous aB-thalassemia commonly found in Thais = การศึกษาภูมิหลังระดับโมเลกุลของแอลฟาทาลาสซีเมียชนิดไม่แสดงออกทางโลหิตวิทยาและการพัฒนาวิธีการขยายสารพันธุกรรมเพื่อตรวจหาพาหะซ้อนของแอลฟาและบีตาทาลาสซีเมียที่พบบ่อยในคนไทย / Surasit Suwannasin / 2009 /Full Text
Subject
Genes
Medical technology
Medical innovations
alpha-thalassemia
beta-thalassemia
Polymerase chain reaction
Hematology
240 Sustainable growth, employment, poverty, energy, pollution and transportation in Yunnan, China: a social accounting matrix approach = การเติบโตอย่างยั่งยืน การจ้างงาน ความยากจน พลังงาน มลพิษและการขนส่งในมณฑลยูนานของจีน วิธีบัญชีเมตริกซ์สังคม Ma Ji / Ma, Ji / 2009 /Full Text
Subject
Sustainable development -- Yunan (China)
Economic development -- Yunan (China)
Yunan Province (China) -- Economic conditions
Yunan Province (China) -- Social condtions


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14