ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 Porosity, permeability, and hydrocarbon sa turation estimation of the a sandstone reservoir in an area of the pattani basin, gulf of Thailand, using collocated cokriging from 3-D seismic and well log data = การประทาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนในหินทรายกักเก็บเอของพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานีอ่าวไทยโดยใช้วิธีคอลลอเคทโคคริกกิงจากข้อมูลคลื่นไหวสะเเทือน 3 มิติและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Woruchchira Phrommathape / 2009 /Full Text
Subject
Alkanes
Hydrocarbons
Geophysics
202 Porosity, permeability, and Hydrocarbon Saturation Estimation of the A Sandstone Reservoir in an Area of the Pattani Basin, gulf of Thailand, using seismic attribute analysis and well log data = การประมาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนในหินทรายกักเก็กเอ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานี อ่าวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Charongporn Praipiban / 2009 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Geophysics
Porosity
203 Prediction of disulfide bond formation using graphical models = การทำนายการเกิดพันธะไดซัลไฟด์โดยใช้แบบจำลองเชิงกราฟ / Watshara Shoombuatong / 2009 /Full Text
Subject
Chemical bonds
Proteins -- Analysis
Amino acid sequence
204 Preparation and characterization of ceramic nanocomposites in the PZT-PNN system = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบพีแซดทีพีเอ็นเอ็น / Orawan Khamman / 2009 /Full Text
Subject
CeramicsPorcelain
Nanostructured materials
205 Preparation and characterization of drug-solution-dropping tablet = การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของยาเม็ดหยดสารละลาย / Orawan Chitvanich / The 2009 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Solutions (Pharmacy)
Drugs -- Solubility
Drug-solution-dropping tablet
Diazepam
206 Preparation and study on red yeast rice prepared from glutinous rice using Monascus purpureus Isolated from Chinese Traditional red yeast rice = การเตรียมและการศึกษาข้าวแดงที่เตรียมจากข้าวเหนียวโดยเชื้อ Monascus purpureus ที่แยกจากข้าวแดงพื้นบ้านของจีน Em-on Chairrote / Em-on Chairote / 2009 /Full Text
Subject
Red rice
Biotechnology
207 Preparation of bioactive degradable composites for use as scaffolds in bone tissue regeneration = การเตรียมวัสดุผสมที่มีความว่องไวทางชีวภาพและสลายตัวได้สำหรับใช้เป็นโครงในการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก / Pusita Kuchaiyaphum / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Anatytic
Composite materials
Bone regeneration
208 Preparation of hydroxyapatite-chitosan composites for use as scaffolds in bone tissue regeneration = การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์-ไคโตซานสำหรับใช้เป็นโครงในการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก / Wipada Nacharoen / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Hydroxyapatite -- Chitosan
Bone regenaration
209 Prevalence of salmonella SPP . INN broiler breeding flocks during production in a poultry compartment in northern Thailand =ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงระหว่างการผลิตในหน่วยการผลิตในภาคเหนือ ประเทศไทย Nion Boonprasert / Nion Boonprasert / 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Salmonellosis in animals
Broilers (Poultry)
210 Prevalence of salmonella spp. in broiler farms in a production compartment in Northern Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือ ประเทศไทย / Wanida Chaengprachak / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Poultry -- Diseases
211 Prevalence of Toxoplasma gondii infection in free range chicken in Chiang Mai, Thailand = ความชุกของการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในไก่เลี้ยงแบบปล่อยในเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kittichai Unjit / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Chickens -- Diseases
Toxoplasma gondii
Toxoplasmasis in animals
212 Production and biochemical characterization of low molecular weight Chitosan Polysulfate = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะทางชีวเคมีของไคโตซานพอลิซัลเฟตที่มีขนาดโมเลกุลต่ำ / Jiraporn Suwan / 2009 /Full Text
Subject
Biochemistry
Chitosan
213 Production and characterization of monoclonal antibodies to membrane molecules on Thrombin-activated platelets = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโมเลกุลบนผิวของเกล็ดเลือดที่ ถูกกระตุ้นด้วยธรอมบิน / Nungruthai Nimnuch / 2009 /Full Text
Subject
Medical technology
Monoclonal antibodies
Blood platelets
Monoclonal antibodies
Membranes
Thrombin
Blood platelets
214 Production and characterization of polygalacturonase from bacillus subtilis MR10 = การผลิตและการหาลักาณะเฉพาะของเอนไซม์พอลีกาแลคทูโรเนสจาก Bacillus subtilis MR10 Vivin Valentine / Valentine, Vivin / 2009 /Full Text
Subject
Polygalacturonase
Pectinase
215 Production of coat - cow milk yogurt containing probiotic bacteria and its consumption effect on immunoglobulin a (IgA) production in healthy adolescents = การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมแพะผสมน้ำนมวัวที่มีการเติมแบคทีเรียโพรไบโอติคและผลของการบริโภคต่อการผลิตอิมมูโน โกลบูลินเอ (IgA) ในวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี / Jukkrit Wungrath / Chiangmai university 2009 /Full Text
Subject
Yogurt
Yogurt industry
216 Production of Ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol from whole cells biocatalyst utilizing carbon sources from dried longan = การผลิตเอทานอลและอาร์-ฟีนิลอะซิติลคาร์บินอลจากตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพชนิดเซลล์รวมที่ใช้แหล่งอาหารคาร์บอนจากลำใยอบแห้ง Amalia S. Agustina / Agustina, Amalia S. / 2009 /Full Text
Subject
Ethanol
217 Production of gamma-amino butyric acid from germinated rice grain = การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกจากเมล็ดข้าวที่งอก / Panatda Jannoey / 2009 /Full Text
Subject
Amino acids
GABA
Aminobutyric acid
218 Production of kefir liked product from mix cultures of saccharomyces cerevisiae, streptococcus cremoris and streptococcus lactis = การผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายคีเฟอร์จากเชื้อผสมของแซคคาโรมัยซีส เซเรวิสิอีม, สเตร็ปโตคอคคัส ครีโมริส กับ สเตร็ปโตคอคคัส แลคติส / Pongpakorn Kaewprasert / 2009 /Full Text
Subject
Biotechnology
Saccharomyces
219 Properties and phase transition behavior of PZT-PZN-PNN solid-solutions = สมบัติและพฤติกรรมการเปลี่ยนวัฏภาคของสารละลายของแข็งแซดที-พีแซดเอ็น-พีเอ็นเอ็น / Sucheewan Naboonme / 2009 /Full Text
Subject
Solids
CeramicsPorecelain
220 Proteomic and molecular marker analysis for tenderness and toughness traits of chicken meat = การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์และเครื่องหมายโมเลกุล สำหรับลักษณะความนุ่มและเหนียวของเนื้อไก่ / Tawatchai Teltathum / 2009 /Full Text
Subject
Electrophoresis
Biotechnology


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14