ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Optimization of lowland rice production under risk in Phayao Province = การหาแผนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในที่ลุ่มภายใต้ความเสี่ยงในจังหวัดพะเยา / Wilawan Sittiboon / school 2009 /Full Text
Subject
ARice
Rice -- Manufactures
Rice -- Planting
182 Optimization of Monacolin K biosynthesis by Monoascus species in Thai rice = การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการชีวสังเคราะห์โมนาโคลิน เค โดยเชื้อราโมแนสคัสในข้าวไทย / Jantana Keereetaweep / The 2009 /Full Text
Subject
Monacolin K
Monascus
Fungi
Biosynthesis
183 Optimization of multiplex polymerase chain reaction for identification of Mycobacterium spp. = การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีมัลติเพลกโพลีเมอร์เรสเชนรีแอคชันสำหรับการตรวจจำแนกเชื้อมัยโคแบคทีเรีย / Kanokwan Saengsawang / The 2009 /Full Text
Subject
Pathogenic bacteria
Medical bacteriology
Medical microbiology
Polymerase chain reaction
Mycobacterium
184 Origin of basalt breccia, Ban Sap Sawat,Wichian Buri District, Phetchabun Province = การกำเนิดของหินกรวดเหลี่ยมบะซอลต์บ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ / Jongkonnee Khanmanee / 2009 /Full Text
Subject
Basalt -- Phetchabun
Basalt -- Origin
185 Orphan welfare in Myanmar : a meta-analysis of theories and methods = สวัสดิการเด็กกำพร้าในประเทศพม่า การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสมบูรณ์ของ ทฤษฎีและวิธีการ Htar Htar Ei / Ei, Htar Htar / 2009 /Full Text
Subject
Child welfare
Children -- Burma
186 Oscillation criteria for second order nonlinear differential equations with damping = เกณฑ์การแกว่งกวัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับสองที่มีการหน่วง / Wacharong Wongsanurak / school 2009 /Full Text
Subject
Differential equations
Equations
187 Partial orders on injective partial transformations = อันดับบางส่วนบนการแปลงบางส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง / Niphaphon Duangkham / 2009 /Full Text
Subject
Functions
Mathematical analysis
188 Participation of Basic Educational School Committee in developing curriculum and instruction: case study of Ban Doikham School, Lamphun Province = การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอยคำ จังหวัดลำพูน / Kanthiya Jaiklangduk / 2009 /Full Text
Subject
Ban Doikham School
Basic Educational School Committee
Curriculum planning
Education -- Curriculum -- Lamphun
189 Participatory development of english additional subject for fourth grade level learners in the secondary schools, Chiang Mai Province = การพัฒนาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / Payomsri Warunwanarak / 2009 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Particpatory learning
190 Participatory model for the development classroom action research competencies of mathematics student teachers = รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / Sakda Swathanan / 2009 /Full Text
Subject
Action research in education
Education -- Research
191 Perception of sexual identity among early adolescent students = การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น / Narisa Wongpanarak / 2009 /Full Text
Subject
Adolescence
Sex instruction for teenagers
192 Pharmacokinetics of Caffeine and antioxidant effects after coffee enema or coffee consumption in healthy Thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของแคฟเฟอีนและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากการสวนทวารหนักด้วยน้ำกาแฟหรือการดื่มกาแฟในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Nisanuch Torsri / 2009 /Full Text
Subject
Pharmacokonetics
Free radicals
Caffeine
Coffee
193 Phenol degradation by thermophilic microorganism = การย่อยฟีนอลโดยจุลินทรีย์เทอร์โมไฟล์ / Julaluck Phosri / 2009 /Full Text
Subject
Phenol oxidase
Biodegradation
Bioremediation
Microorganisms
194 Phenotypic and genotypic relationships of pythium insidiosum isolated from patients and environments = ความสัมพันธ์ทางลักษณะและพันธุกรรมของเชื้อพิเทียมอินสิดิโอซัมที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม / Jidapa Supabandhu / 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Micrcbiology
Pythium insidiosum
195 Photoluminescence of iron-beam-synthesized nanocrystallite Silicon Carbide = การเปล่งแสงของผลึกขนาดนาโนของซิลิคอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์โดยลำไออน / Jajira Khamsuwan / 2009 /Full Text
Subject
Silicon Carbide -- Synthesis
Ions
Photoluminescence
196 Physico-chemical properties and cooking quality of freshly harvested paddy cv. Khao Dawk Mali 105 as affected by accelerated aging factors = สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงต้มของข้าวใหม่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อถูกทำให้เก่าด้วยปัจจัยการเร่งอายุ / Kraisri Pisithkul / 2009 /Full Text
Subject
Rice -- field experiments
Postharvest technology
197 Physiological and molecular variation in a gall midge resistant local rice variety, Muey Nawng = ความแปรปรวนในลักษณะทางสรีระและอณูชีวภาพของข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหมยนองซึ่งต้านทานต่อบั่ว / Prateep Oupkaew / 2009 /Full Text
Subject
Agricultural pests
Rice
198 Phytochemistry and acetylcholinesterase inhibitory activity of Haemanthus multiflorus martyn's bulbs = พฤกษเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของหัวว่านแสงอาทิตย์ / Pataraporn Ponchana / 2009 /Full Text
Subject
Acetylcholinesterase
Haemanthus multiflorus Martyn
199 Politics of religious space in practical religion : religion in the making of local identities in peri-urban town, Chiang Mai Province = การเมืองเชิงพื้นที่ในศาสนาปฏิบัติ : ศาสนาในการก่ออัตลักษณ์ท้องถิ่น ในพื้นที่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Ariya Svetamra / The 2009 /Full Text
Subject
Group identity -- Thailand, Northern
Ethnology -- Thailand, Northern
Sociology, Buddhist -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Manners and customs
200 Porosity, permeability and Hydrocarbon Saturation Estimation of the a sandstone reservoir in an area of the Pattani Basin, the Gulf of Thailand, using Seismic Acoustic Impedance Inversion = การประมาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้ และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนของหินทรายกักเก็บเอ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งปัตตานี อ่าวไทย โดยใช้การผกผันค่าอะคูสติกอิมพีแดนซ์ของคลื่นไหวสะเทือน / Chanida Kaewkor / 2009 /Full Text
Subject
Porosity
Alkanes
Hydrocarbons


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14