ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Influence of insertion angulations of miniscrew implant on the mechanical retention = อิทธิพลของมุมการปักของหลักยึดหมุดเกลียวขนาดเล็กต่อการยึดทางกลศาสตร์ / Sirinun Arunyawongsakorn / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
142 Influence of orthodontic miniscrew implant sizes and loading forces on stress distribution: Finite element method = อิทธิพลของขนาดหมุดเกลียวขนาดเล็กที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันและขนาดของแรงต่อการกระจายความเค้น: ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ / Sarinporn Torut / The 2008 /Full Text
Subject
Orthodontics
Orthodontic appliances
Finite element method
143 Influence of synthesis scale on the reaction profile in the bulk copolmerisation of L-Lactide and e-Caprolactone = อิทธิพลของสเกลการสังเคราะห์ที่มีต่อลักษณะของปฏิกิริยาในการโคพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ของแอลแลคไทด์และเอปไซลอนแคโพรแลคโทน / Wathuka Booncharoen / 2008 /Full Text
Subject
Copolymers
Polymerization
144 Influences of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Different Food Crops = อิทธิพลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซาต่อพืชอาหารต่างชนิด / Jumnian Wongmo / 2008 /Full Text
Subject
Fungi
Plant -- Fungi relationships
Growth (Plants) -- Effect of forest litter on
145 Inhibition of Bacillus licheniformis by nisin in pasteurized milks = การใช้ไนซินยับยั้ง Bacillus licheniformis ในน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ / Boondarika Sumana / 2008 /Full Text
Subject
Nisin
Chemical inhibitors
Bacillus (Bacteria)
Science and technology
146 Inhibitory mechanism of Pinostrobin Isolated from Boesenbergia pandurata on Deithylnitrosamine induced Initiation Stage of Rat Hepatocarcinogenesis = กลไกยับยั้งการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้นในตับหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนของสารพิโนสโตรบินที่แยกได้จากกระชาย / Suphachai Charoensin / 2008 /Full Text
Subject
Carcinogenesis -- Animal models
Carcinogenesis
Cancer
147 Interfacial phenomena in borosilicate glass and iron-nichel-cobalt alloy joints = ปรากฏการณ์ในรอยต่อแก้วบอโรซิลิเกตและโลหะผสมเหล็กนิกเกิลโคยอลต์ / Chutimun Chanmuang / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Surface chemistry
Surface Tension
148 Intra-community contestation in institutional development process of historic-village tourism management : a case study of tuanshan village in Jianshui Country, Yunnan province, people's republic of China = การช่วงชิงภายในชุมชนในกระบวนการสร้างสถาบันเพื่อจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านโบราณที่ยังมีคนอาศัยอยู่ : กรณีศึกษา หมู่บ้านถวนซาน มณฑลเจี๊ยนฉุ่ย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Yunmei / Wu, Yunmei / Chiang Mia 2008 /Full Text
Subject
Community -- Institutional relations
Tourism -- Management
149 Investigation of phenolic compounds and antioxidant activity of selected indigenous plant = การศึกษาสารประกอบฟีนอลิคและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชท้องถิ่นที่คัดเลือก / Suganya Tachakittirungrod / The 2008 /Full Text
Subject
Phenols -- Therapeutic use
Plant bioactive compounds
Antioxidants
Polyphenols
Endemic plants
150 Isolation and screening of acid and bile tolerant lactic acid bacteria from infant feces = การคัดแยกและตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถทนกรดน้ำดีได้จากอุจจาระของทารก / Yuwathida Thepyot / 2008 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactic acid bacteria
Bile acids
151 Isolation and screening of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria from fermented meat products = การคัดแยกและการตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมัก / Janejira Chaiyana / 2008 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Bacteriocins
152 Isolation and screening of bcteriocin-poducing lactic acid bacteria from fermented vegetable and fruit products = การคัดแยกและการตรวจคัดแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง / Nuchira Yasanga / 2008 /Full Text
Subject
Bacteriocins
Biotechnology
153 Isolation and structure elucidation of alkaloids from the roots of strychnos nux-bland = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างของแอลคาลอยด์จากรากตูมกาขาว / Ratchadawan Panya / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
Alkaloids
Chemistry
154 Isolation of chondroitin sulfate oligosaccharides and its specific interaction growth factors = การแยกคอนดรอยตินซัลเฟต โอลิโกแซ็กคาไรด์ และการเกิดปฏิสัมพันธ์จำเพาะกับโปรตีนเร่งการเจริญเติบโต / Kanchanok Kodchakorn / 2008 /Full Text
Subject
Biochemistry
Oligosaccharides
Dissertations, academic -- Biochemistry
155 Isolation of some stemona alkaloids using electrocoagulation = การคัดแยกอัลคาลอยด์จากหนอนตายหยากบางชนิดโดยใช้การจับก้อนด้วยไฟฟ้า / Watinee Udomkan / 2008 /Full Text
Subject
Alkaloids
Electrocoagulation
156 Kinetic and spectroscopic investigations of some metal oxides as catalytic materials = การตรวจสอบทางจลนพลศาสตร์และสเปกโทรสโกปีของโลหะออกไซด์บางชนิดเพื่อเป็นวัสดุเร่งปฎิกิริยา / Jinda Sirita / 2008 /Full Text
Subject
Chemical kinetics
Chemical kinetics -- Analysis
Kinetics
157 Laotian identity in the new-thinking era as reflected in selected laotian short stories = อัตลักษณ์ลาวยุคจินตนาการใหม่ในเรื่องสั้นของนักเขียนลาว / Raphiphat Phatthana / 2008 /Full Text
Subject
Identity (Psychology)
Laotians
158 Layer-by-layer ultrathin films of water-soluble cationic oligothiophenes and anionic polycarbazole precursors = ฟิล์มบางมากแบบชั้นต่อชั้นจากสารตั้งต้นที่ละลายน้ำได้โอลิโกไทโอฟินที่มีประจุบวกกับพอลิคาร์บาโซลที่มีประจุลบ / Saengrawee Sriwichai / 2008 /Full Text
Subject
Thin films
159 Lithology identification and prediction through amplitude variation with offset analysis in an area of the malay basin, gulf of Thailand = การระบุและการทำนายวิทยาหินจากการวิเคราะห์การแปรผันของแอมพลิจูดกับระยะทางในบริเวณหนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย Jerreh Borrow / Borrow, Jerreh / 2008 /Full Text
Subject
Geophysics
Physics
Science
160 Lithostratigraphy of carbonate rocks at Khao Somphot, Chai Badan District, Lopburi Province = การลำดับชั้นตามลักษณะหินของหินคาร์บอเนตที่เขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / Kanitta Danudom / 2008 /Full Text
Subject
Rocks, Carbonate
Rocks


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13