ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Ferrolectric hysteresis in hard and soft lead zinconate titanate ceramics under different thermal and stress conditions = เฟร์โรอิเล็กทริกฮิสเทอรีซิสในเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตถาวรและชั่วคราวภายใต้ภาวะของความร้อนและความเค้นต่างกัน / Natthapong Wongdamnern / 2008 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Materials science
122 Flouting maxims in selected Thai women's magazine advertisements = ความหมายนัยแฝงในโฆษณาสินค้าของหนังสือนิตยสารผู้หญิงไทย / Waratorn Na Chiangmai / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Advertising
Periodicals
123 Food security assessment of Tharu Ethnic communities in Dang district, Nepal = การประเมินความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเผ่าทารุในเขตอำเภอดัง ประเทศเนปาล Shreedhar Gyawali / Gyawali, Shreedhar / 2008 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Food supply
124 Functional study of monocyte-derived dendritic cells of HIV-1-infected patients in inducing T lymphocyte proliferation and cytokine production = การศึกษาการทำงานของเดนดริติกเซลล์ที่เปลี่ยนรูปมาจากโมโนไซต์ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ในการกระตุ้นการแบ่งตัวและการสร้างไซโตไคน์ของเม็ดเลือดขาวชนิด ที ลิมโฟไซต์ / Nathapol Khruakumlaw / 2008 /Full Text
Subject
AIDS
HIV (Infection)
Dendritic Cells
Dendritic Cells -- immunology
Dendritic Cells
Monocytes
Acquired immunodeficiency syndrome
HIV Infection
125 Gene flow between cultivated and wild rice = การแลกเปลี่ยนยีนระหว่างข้าวปลูกและข้าวป่า / Sunisa Niruntrayakul / 2008 /Full Text
Subject
Hybrid rice
Plant hybridization
Rice -- Genetics
Rice -- Hybridization
Transgenic plants -- Risk assessment
126 Genetic characterization and analysis of immunogenic proteins of streptococcus suis isolated from patients = การหาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์อิมมูโนเจนิกโปรตีนของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสที่แยกได้จากผู้ป่วย / Kanreuthai Wongsawan / 2008 /Full Text
Subject
Streptococcus
Dissertations, academic -- Microbiology
127 Genetic polymorphisms and their association with Lung Cancer in Northern Thai population = ลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดของประชากรในภาคเหนือของประเทศไทย / Jaewwaew Klinchid / 2008 /Full Text
Subject
Heredity
Genetics
Polymorphisms, Genetic
Lung neoplasms
128 Genetics and morphology of anopheles maculatus having chromosomal form k = พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของยุงก้นปล่อง Anopheles maculatus ที่มีรูปแบบโครโมโซม K / Damrongpan Thongwat / 2008 /Full Text
Subject
Chromosomes
Anopheles Maculatus -- Genetic
Aspects
Dissertations, academic -- Parasitology
129 Genotypic characterization of arbuscular mycorrhizal fungi and their potential use for growth of lettuces = ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมตอร์ไรซาและศักยภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม / Maliwan Saouy / The 2008 /Full Text
Subject
Arbuscular mycorrhizal
Fungi
130 Genotypic variation in tolerance to acid soil in local upland rice varietits = ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในความทนทานต่อดินกรดในพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมือง / Nattinee Phattarakul / 2008 /Full Text
Subject
Agronym
Heredity
Genetic disorders
131 Gold and iron-gold mineralization in the sukhothai and loei-phetchabun fold belts = การเกิดแร่ทองคำและเหล็ก-ทองคำ ในแนวโครงสร้างคดโค้งสุโขทัยและเลย-เพชรบูรณ์ / Somboon Khositanont / 2008 /Full Text
Subject
Mineralogy
Iron
Gold
132 HIVAIDS interpretation and preventive practices among commercial sex workers in the socio-political contexts of sex industry in Mengla, Sishuang Banna, Pr. China = การตีความและปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์เอชไอวีของผู้ค้าบริการทางเพศในบริบททางสังคมและการเมืองของอุตสาหกรรมทางเพศในเมืองลา สิบสองปันนา ประเทศจีน Zhang Nan / Zhang, Nan / 2008 /Full Text
Subject
AIDS
HIV/AIDS
Commercial Sex Worker
Sex Behavior -- prevention & control
133 Hormonal regulation of trehalase gene expression trehalase activity and trehalase inhibitor in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) and trehalase inhibitor in the silkworm (Bombyx mori) = การควบคุมการแสดงออกของยีนทรีฮาเลส กิจกรรมของทรี ฮาเลสและตัวยับยั้งทรีฮาเลสโดยฮอร์โมนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) และตัวยับยั้งทรีฮาเลสในหนอน ไหม (Bombyx mori) / Nujira Tatun / Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Gene expression
Chemical inhibitors
134 Human resources management in public sector in transitional economies : a case study of Bank of Lao people's democratic republic = การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : กรณีศึกษาธนาคารแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Daly Pholsena / 2008 /Full Text
Subject
Management
Manpower planning
Personnel management
135 Identification and biochemical property of chondroitin sulfate-k = การหาเอกลักษณ์และสมบัติทางชีวเคมีของคอนดรอยตินซัลเฟต-เค / Duriya Fongmoon / 2008 /Full Text
Subject
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
136 identification and characterization of cysteine and serine proteases from gnathostoma spinigerum = การค้นหาและศึกษาคุณลักษณะของซิสเทอีนและเซอรีนโพรทีเอสจากพยาธิตัวจี๊ด / Natthawan Kongkerd / 2008 /Full Text
Subject
Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
137 Identification and isolation of virulent genes differentialy expressed by penicillium marneffei during macrophage infection = การพิสูจน์และการแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อเพนนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิโอ ขณะที่เกิดการติดเชื้อในแมคโครฟาจ / Sophit Thirace / 2008 /Full Text
Subject
Genes
Infectious diseases
Macrophage
Dissertations, academic -- Microbiology
138 Impacts of modernity on family values as repesented in Chart Kobjitti's Novel Time = ผลกระทบของค่านิยมสมัยใหม่ต่อคุณค่าของครอบครัวที่สะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องเวลาของ ชาติ กอบจิตติ / Kulkaew Suksalukkhom / Chiang mai Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Family
Novel
Values
Social values
Modernism (Art) -- Influence
139 Implementation of competency-based language teaching to enhance Undergraduates' English speaking skill and self-confidence = การใช้การสอนภาษาที่เน้นสมรรถภาพเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และความมั่นใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Siam Chutima / 2008 /Full Text
Subject
English language
English language -- Spoken English
English language -- Study and teaching
140 Improvement of surface properties of y-TiAl alloys by plasma deposition = การปรับปรุงสมบัติผิวของดลหะผสมแกมมา-ไทเทเนียมอะลูมิเนียมดดยการตกสะสมด้วยพลาสมา / Suparat Narksitipan / 2008 /Full Text
Subject
Alloys -- Surfaces
Alloys -- Analysis
Titanium
Aluminium


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13