ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Electrocoagulation of selected phenolic dyes = การจับก้อนด้วยไฟฟ้าของสีย้อมฟีนอลิกที่เลือกสรรแล้ว / Neeranuch Chairungsi / 2008 /Full Text
Subject
Electricity -- Experiments
Electrocoagulation
Phenols
102 Electrocoagulation of some coluring matters in aqueous alcoholic = การจับก้อนสารสีบางชนิดด้วยไฟฟ้าในสารละลายแอลกอฮอล์ผสมน้ำและการประยุกต์ / Kanlaya Jumpatong / 2008 /Full Text
Subject
Alcohols
Electrocoagulation
Pigments
103 Employing the participatory process to develop standards indicators appropriate for internal quality assurance system in special education schools = การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสำหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ / Pikul Leosiripong / 2008 /Full Text
Subject
Quality assurance
Special education
104 Environment of accumulation of neogene mammal fossils in tertiary basins in Northern and Northeastern Thailand = สิ่งแวดล้อมของการสะสมซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอายุนีโอจีน ในแอ่งเทอร์เชียรี ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Rattanaphorn Hanta / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Mammals
105 Epidemiology and geographic information system of Avian Influenza in Northern Thailand = ระบาดวิทยาและระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโรคไข้หวัดสัตว์ปีกในภาคเหนือ / Techit Chotinun / 2008 /Full Text
Subject
Avian Influenza -- Thailand, Northern
Bird -- Virus diseases
Virus diseases
Epidemiology
106 Establishment of Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis detection by using in-house TaqMan-based multiplex real-time polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อไนซีเรีย โกโนเรีย และเชื้อคลามัยเดียทราโคมาติส โดยวิธีมัลติเพล็กแทกเมนเบส เรียลไทม์โพลีเมอร์เรสเชน รีแอ็คชัน ที่พัฒนาขึ้นเอง / Sirichai Pookkapund / The school 2008 /Full Text
Subject
Bacterial diseases
Chlamydia infections
Bacteria -- Identification
Bacteria
Diagnosis -- Microbiology
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
107 Ethnobotany and crop diversity of Tai Lue and Akha communities in the upper northern Thailand and the Xishuangbanna Dai autonomous prefecture, China = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและความหลากหลายของพืชเกษตรของชุมชนไทลื้อและอาข่าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาประเทศจีน / Angkhana Inta / 2008 /Full Text
Subject
Biochemistry
Botany -- Folklore
Botany, Economic
Ethnobotany
108 Evaluation of N-Uptake efficiency by Kale Mineralized from vegetable soybean using Isotope 15 N technique = การประเมินประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของผักคะน้า ที่ปลดปล่อยจากต้นถั่วเหลืองฝักสดโดยใช้เทคนิคไอโซโทป ไนโตรเจน15 / Wiwat Mathayakul / 2008 /Full Text
Subject
Nitrogen in agriculture
Soybean
109 Evaluation of porous material porosity for highest thermal performance in miniature heat pipe = การประเมินความพรุนของวัสดุพรุนสำหรับสมรรถนะทางความร้อนสูงสุดในท่อความร้อนขนาดเล็ก / Jirapol klinbun / 2008 /Full Text
Subject
Porous materials
Heat pipes
110 Existence and global stability of periodic solutions of a discrete predator-prey system with delays = การมีจริงและเสถียรภาพวงกว้างของผลเฉลยที่เป็นคาบของระบบผู้ล่าเหยื่อและเหยื่อเชิงดีสครีตที่มีตัวหน่วง / Uamporn Witthayarat / 2008 /Full Text
Subject
Computer science -- Mathematics
Mathematical analysis
111 Exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using coconut water as substituted nitrogen and carbon sources = การผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์โดย Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นแหล่งไนโตรเจนและคาร์บอนทดแทน / Arthitaya Kawee-ai / 2008 /Full Text
Subject
Exopolysaccharide
Lactobacillus
112 Experiences of using complementary therary Among Thai women with breast cancer = ประสบการณ์ในการใช้การบำบัดแบบเสริมของสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม / Piriyalux Sirisupluxana / 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
113 Expression of L-type calcium channel and iron uptake in cardiomyocytes of thalassemic mice = การแสดงออกของช่องทางนำแคลเซียมแบบแอลและการนำธาตุเหล็กผ่านเข้าเซลล์คาร์ดิโอไมโอซัยต์ของหนูธาลัสซีเมีย / Sirinart Kumfu / 2008 /Full Text
Subject
Biochemistry
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Biochemistry
114 External apical root resorption of the maxillary incisors in orthodontic patients: Associated factors and radiographic evaluation = การละลายที่ปลายรากฟันด้านนอกของฟันตัดบนในผู้ป่วยจัดฟัน: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการประเมินทางภาพถ่ายทางรังสี / Kamonporn Nanekrungsan / The 2008 /Full Text
Subject
Dental pulp cavity
Orthodontics
115 Fabrication of dense hydroxyapatite nanomaterials for bone implant applications = การประดิษฐ์วัสดุนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์แบบเนื้อแน่นสำหรับการประยุกต์ฝังปลูกในกระดูก / Anirut Ruksudjarit / 2008 /Full Text
Subject
Hydroxyapatite
Materials science
Nanostructure materials
Nanotechnology
116 Fabrication of lead-free high refractive index glass using local sand = การสร้างแก้วดรรชนีหักเหสูงปราศจากสารตะกั่วโดยการใช้ทรายภายในประเทศ / Pisutti Dararutana / Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Glass melting
117 Fabrication of phosphate-based glosses and glass-ceramics = การเตรียมแก้วและแก้วเซรามิกที่มีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก / Natthaphon Raengthon / 2008 /Full Text
Subject
Ceramics
Ceramic materials
118 Factors influencing color formation of some terary complexes of fluoride, metals and alizarin fluorine blue = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีของสารเชิงซ้อนเทอร์นารีบางชนิดของฟลูออกไรด์โลหะ และอะลิซารินฟลูออรีนบลู / Nipon Suyao / 2008 /Full Text
Subject
Pigments
Color
119 Factors influencing on vitro tuber growth and development, and internal changes in Pecteilis Sagarikii seidenf. = ปัจจัยที่มีอธิพลต่อการเจริญเติบโตของหัวใจสภาพหลอดแก้ว และการเปลี่ยนแปลงภายในของกล้วยไม้ดินนางอั้วสาคริก / Theeraphon Phornsawatchai / Grauate 2008 /Full Text
Subject
Factor analysis
Growth (Plants)
Plants -- Development
Orchid culture
120 Factors influencing the online databases usage among undergraduate CMU Students at Central Library, Chiang Mai University = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Wiparat Fhaikaew / 2008 /Full Text
Subject
Database management
Online databases
Online databases -- Study and teaching
Online databases -- Problems, exercises, etc
Online system


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13