ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Dynamic knowledge model for cluster development of industrial sectors = แบบจำลองความรู้เชิงพลวัตสำหรับการพัฒนาการรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรม / Anukul Tamprasirt / 2008 /Full Text
Subject
Knowledge Management
82 Effect of amino acid substitutions at the NS2BNS3 junction on replication of dengue virus serotype 2 = ผลกระทบของการแทนที่กรดอะมิโนที่บริเวณตำแหน่งตัด NS2BNS3 ต่อการเพื่มจำนวนของเชื้อไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยป์สอง / Phornphan Sornchuer / 2008 /Full Text
Subject
Amino acids
Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
83 Effect of backward gait training with body weight support on a treadmill in children with cerebral palsy = ผลของการฝึกเดินถอยหลังบนสายพานเลื่อนร่วมกับเครื่องพยุงน้ำหนักในเด็กสมองพิการ / Siriporn Klangkhokkruad / 2008 /Full Text
Subject
Cerebral palsied children
Gait
Cerebral palsy
Exercise test
Child
84 Effect of chitosan on seed germination of rice (cv.Luang San Pah Tawng) = ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง / Chularat Chainan / 2008 /Full Text
Subject
Rice -- Planting
Rice -- Seeds
Germination
Chitosan -- Biotechnology
85 Effect of cognitive-mindfulness practice program on depression in Thai elderly women = ผลของการบำบัดทางสติและปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงไทยสูงอายุ / Voranut Kitsumban / 2008 /Full Text
Subject
Depression in old age
Depression in women
Geriatric psychiatry
Dissertations, Academic -- Nursing
86 Effect of enzyme inactivation by microwave pretreatment on the quality of dried-longan pulp = ผลของการยับยั้งเอนไซม์เบื้องต้นด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของเนื้อลำไยอบแห้ง / Khwanta Kaewnarin / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Enzymes
Enzymes -- Analysis
87 Effect of neem extract against housefly, musca domestica L. (Diptera: muscidae) and blowfly, chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) = ผลของสะเดาสกัดต่อแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) และแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae) / Sirisuda Siriwattanarungsee / 2008 /Full Text
Subject
Housefly
Insects
Insects -- Effect of pollution on
Parasitology
Dissertations, academic -- parasitology
88 Effect of palladium on photocatalytic activity of tin dioxide nanoparticles synthesized by thermal decomposition = ผลของแพลเลเดียมต่อกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของอนุภาคนาโนทินไดออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยการสลายตัวด้วยความร้อน / Rapiphun Janmanee / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Engineering, Materials Science
Nanoparticles
Thermal analysis
89 Effect of some phytonutrients on the antimicrobial activity against vibrio parahaemolyticus in vitro after synbiotic cultured with the potent lactobacillus = ผลของสารอาหารบางชนิดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านจุลชีพ vibrio parahaemolyticus ในหลอดทดลองภายหลังการเพาะเลี้ยงร่วมกับแลคโตบาซิลลัส / Yothin Kumsang / 2008 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
Microbiology
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Microbiology
90 Effect of transition metal ion doping on the photocatalytic activity of titanium dioxide = ผลของการเจือไอออนโลหะแทรนซิชันต่อความไวปฏิกิริยา โฟโตแคแทลิติกของไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natda Wetchakun / 2008 /Full Text
Subject
Iodine
Metal ions
Photochemistry
Transition metal catalysis
91 Effects of chromium (III) oxide and niobium (V) oxide addition on electrical properties of lead zirconate titanate ceramics = ผลของการเติมโครเมียม (III) ออกไซด์และไนโอเบียม (V) ออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนต ไทเทเนต / Piyachon Ketsuwan / 2008 /Full Text
Subject
Materials science
Ceramic materials
Chromium compounds
92 Effects of curcuminoids on insulin resistance and cardiac autonomic status in obese rats = ผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อภาวะดื้ออินซูลินและสภาวะระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจในหนูขาวอ้วน / Warasinee Boonprasert / 2008 /Full Text
Subject
Autonomic nervous system
Extracts
Insulin
Dissertations, academic -- Physiology
93 Effects of day length and red light on growth of Curcuma alismatifolia gagnep. rhizome = ผลของความยาววันและแสงสีแดงต่อการเติบโตของหัวปทุมา / Apichat Chidburee / 2008 /Full Text
Subject
Curcuma
Growth (Plants)
Lighting
94 Effects of lead cobalt niobate addition on electrical properties of lead zirconate titanate ceramics = ผลของการเติมเลดโคบอลต์ไนโอเบตต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต / Anurak Prasatkhetragarn / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
Cobalt compounds
Ceramic materials
Materials science
95 Effects of low-energy ion beam on Naked DNA = ผลของลำไอออนพลังงานต่ำต่อเนเคดดีเอ็นเอ / Rattanaporn Norarat / 2008 /Full Text
Subject
DNA
Ions
96 Effects of pinocembrin on the expression of matrix metalloproteinases and involved signaling pathway in synoval fibroblasts = ผลของสารพิโนเซมบรินต่อการแสดงออกของเมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนสและวิถีการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องในเซลล์สร้างเส้นใยในไขข้อ / Nawarat Viriyakhasem / 2008 /Full Text
Subject
Biochemistry
Proteins
Dissertations, academic -- Biochemistry
97 Effects of potassium chlorate on flowering and biochemical changes in leaf and shoot of derooted air-layered longan CV. Daw = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในใบและยอดของกิ่งตอนลำไยพันธุ์ดอที่ไม่มีราก / Sawaman Wijarn / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Chlorates -- Testing
Potassium Compounds
Potassium compounds -- Testing
98 Effects of transition metals addition on electrical properties of barium titanate ceramic = ผลของการเติมโลหะแทรนซิชันต่อสมบัติทางไฟฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมไทเทเนต / Jirapa Tangsritrakul / 2008 /Full Text
Subject
Materials science
Transition metals
99 Effects of using the multi-dimension social interaction training program on social skill development of adolescents with autism : case studies = ผลของการใช้โปรแกรมฝึกปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบมิติประสมที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กวัยรุ่นออทิสติก : กรณีศึกษา Nongluck Kienngam / Nongluck Kienngam / 2008 /Full Text
Subject
Autistic children -- Education
Autism in adolescence
Adolescent -- Case studies
Adolescent development
100 Efficincy of natural adsorbents for the adsorption of aflatoxin B1 = ประสิทธิภาพของตัวดูดซับธรรมชาติสำหรับการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี 1 / Peeyanun Noyrod / 2008 /Full Text
Subject
Chemisorption
Aflatoxins


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13