ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Development of an Integrated Social Studies, Religions and Cultures curriculum based on the national core curriculum and local community learning resources for grade level 4 students = การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้หลักสูตรแกนกลางของชาติและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 Sakonlawat Suthamanee / Sakonlawat Suthamanee / 2008 /Full Text
Subject
Education change
Curriculum change
Curriculum development
62 Development of ChitosanMethycellulose film for fresh-cut fruit = การพัฒนาฟิลม์ไคโตซานเมทิลเซลลูโลสสำหรับผลไม้สดหั่นชิ้น / Jurmkwan Sangsuwan / 2008 /Full Text
Subject
Fruit -- Harvestins
Fruit -- Postharvest technology
63 Development of creepers from Doi Khunwang as ornamentals = การพัฒนาไม้เลื้อยจากดอยขุนวางเพื่อเป็นไม้ประดับ / Waranyoo Kaewduangta / 2008 /Full Text
Subject
Climbing plants
64 Development of daily life skills of the educable mentally retarded children through task analysis training approach focusing on school and family cooperation = การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวัน ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยวิธีการฝึกตามหลักการวิเคราะห์งานที่เน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัว / Rojravee Lekvicheon / 2008 /Full Text
Subject
Child development
Children -- Education
Social skills in children
65 Development of family and school collabora tive program to promote healthy eating and physical activity among school-age children = การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน / Jutamas Chotibang / 2008 /Full Text
Subject
Obesity
Children -- Famiry relation-ship
Child rearing
66 Development of flow injection and sequential injection methods for determin of aluminum in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณอะลูมินัมในตัวอย่างน้ำ / Arunee Suratpipit / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry -- Analysis
Chemistry, Analytic
Flow injection analysis
Science
Sequential injection analysis
Water -- Analysis
Water chemistry
67 Development of geological structures in the graben trend area, arthit project, gulf of Thailand = พัฒนาการของโครงการสร้างธรณีวิทยาในพื้นที่แนวกราเบนโครงการอาทิตย์ อ่าวไทย / Wipasiri Winyayong / 2008 /Full Text
Subject
Geology, Structural
Thailand, Gulf of
68 Development of hair analysis for amphetamine and methamphetamine in yaba abusers using automated headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry technique = การพัฒนาการตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมของผู้ที่เสพยาบ้า โดยเทคนิคออโตเมทเฮดสเปสโซลิดเฟสไมโครเอ๊กซแทรกชั่นและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Monnatee Pengwong / The 2008 /Full Text
Subject
Amphetamines
Methamphetamine
Dissertations, academic -- Toxicology
69 Development of instructional strategies for enhancing the potential of higher education learners with different learing styles = การพัฒนายุทธศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน / Krongkarn Arunrutana / 2008 /Full Text
Subject
Education, Higher
Instructional systems
Learning
70 Development of internal conbustion biogas engine for electricity generation = การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในก๊าซชีวภาพเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า / Sittiboon Siripornakarachai / 2008 /Full Text
Subject
Internal conbustion engine
Heat engines
71 Development of learning activities to promote thinking skills of Mathayom Suksa 2 students in schools attached to Chiang Mai educational service area office 2 = การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 / Puangpayorm Chidthong / 2008 /Full Text
Subject
Education
Critical thinking
Thought and thinking
Thought and thinking -- Study and teaching
72 Development of sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates = การพัฒนาระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน-คาปิลลรีอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการหาปริมาณไซอาโลไกลโคคอนจูเกต / Napaporn Wannaprom / 2008 /Full Text
Subject
Capillary analysis
Flow injection analysis
73 Development of TaqMan-based real-time polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis for detection and typing of human papillomaviruses = การพัฒนาวิธีแทกแมนเบส เรียล ไทม์ โพลีเมอเรส เชน รีแอคชัน และเรสตริกชัน เอนไซม์ แอนาไลซิส เพื่อตรวจหาและจำแนกทัยป์เชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส / Chaiwat Chaisomboon / The school 2008 /Full Text
Subject
Cancer
Medical technology
Papillomavirus vaccines
Papillomavirus vaccines -- Analysis
Polymerase chain reaction
Restriction mapping
Technology, Medical
74 Development of test kit for determination of nitrogen dioxide in ambient air using passive sampling technique = การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศโดยรอบโดยใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ / Patsaporn Chalermrom / 2008 /Full Text
Subject
Environmental Sciences
Nitrogen dioxide
75 Development of the exercise self-efficacy scale for Chinese older adults = การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาวจีน Guo Hong / Guo, Hong / 2008 /Full Text
Subject
Self-perception
Exercise for older people
Dissertations, Academic -- Nursing
76 Development of voltammetric and flow injection amperometric methods for the determinations of fumaric acid and ascorbic acid = การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีและโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดฟูมาริกและกรดแอสคอร์บิก / Pipoon Bunpeng / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry -- Analysis
Flow injection analysis
Fumaric acid
77 Developments of ion beam analysis techniques for micro and nanoscale materials = การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยลำไอออนสำหรับวัสดุขนาดไมโครและนาโนเมตร / Teerasak Kamwanna / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
78 Dielectricity of barium iron niobate based materials = สภาพไดอิเล็กทริกของวัสดุฐานแบเรียมไอรอนไนโอเบต / Uraiwan Intatha / 2008 /Full Text
Subject
Barium -- Analysis
Dielectric
Material sciences
79 Diversity and cyanotoxins pf toxic cyanobacteria in some water resources of Thailand = ความหลากหลายและไซยาโนทอกซินของแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินที่เป็นพิษในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทย / Jeeraporn Pekkoh / 2008 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
80 Diversity of boletes in some National Parks of Upper Northern Thailand = ความหลากหลายของโบลีตส์ในอุทยานแห่งชาติเขตภาคเหนือตอนบนบางแห่งของประเทศไทย / Sulichet thongklam / 2008 /Full Text
Subject
Biological diversity
Species diversity


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13