ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Community Responses To Cultural Heritage Conservation In Luang Prabang Province, Lao PDR = การตอบรับของชุมชนต่อการอนุรักษ์มรดกในเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Chittaphong Ackhavong / The 2008 /Full Text
Subject
Community
Community development
Cultural relations
Historic preservation
Responsibility
42 Comparison of shoulder muscles lenght and structural alignment in hemiplegic patients with and without shoulder pain = การเปรียบเทียบความยาวของกล้ามเนื้อและการจัดวางตัวของกระดูกรอบข้อไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีอาการปวดและไม่มีอาการปวดข้อไหล่ / Jittima Charoenlimprasert / 2008 /Full Text
Subject
Shoulder joint
Muscles
Shoulder pain
Shoulder
Muscles
Hemiplegia
43 Comparison of the efficacy of levocetirizine and deslora tadine in perennial allergic rhinitis patients = การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ Levocetirizine และ Desloratadine ในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการตลอดปี / Kongkarn Boonyune / 2008 /Full Text
Subject
Pharmacology
Rhinitis, allergic, perennial
Levocetirizine
Desloratadine
Dissertations, academic -- Pharmacology
44 Conflicts in the bond between mother and daughter in amy tan's the kitchen god's wife = ความขัดแย้งในสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวในนวนิยายของเอมี่ตันเรื่อง the kitchen god's wife / Benjarat Chailom / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Fiction
Mothers and daughters
Role conflict
45 Construction of adenovirus expression systems for comparison of single chain FV productions in cytoplasmic compartment and endoplasmic reticulum and as a secreting molecule = การสร้างระบบแสดงออกโดยอะดีโนไวรัสเพื่อเปรียบเทียบการสร้างซิงเกิลเชนเอฟวีขึ้นภายในไซโตพลาสซึมภายในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม และเป็นโมเลกุลที่หลั่งออกนอกเซลล์ / Prakitnavin Pingmuang / 2008 /Full Text
Subject
Adenoviruses
Molecular structure
Immuhoglobulins
Medical technology
Adenoviridae
Molecular structure
46 Construction of test kit for determination of sulfur dioxide in ambient air by passive sampling = การสร้างชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศโดยรอบโดยการเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ / Prapaisri Borisuttichun / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry -- Analysis
Chemistry, Analytic
Sulfur dioxide
47 Controlled rig-opening polymerization of cyclic esters = พอลิเมอไรเซชันเปิดวงแบบควบคุมของไซคลิกเอสเทอร์ / Achara Kleawkla / 2008 /Full Text
Subject
Polymerization
48 Crossability of Fragrant Dendrobium with Commercial Cultivars and Hybrids Identification by RAPD technique = ความสามารถในการผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้หวายกลิ่นหอมกับกล้วยไม้หวายพันธุ์การค้า และการจำแนกลูกผสมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี / Chita Inpar / 2008 /Full Text
Subject
Orchids culture
Orchid -- Breeding
49 Cryopreservation of mature mouse oocytes by closed-system solid surface vitrification technique and slow freezing technique = การแช่แข็งเชลล์ไข่หนูถีบจักรที่เจริญเต็มที่ โดยวิธีการแช่แข็งแบบเนื้อแก้วด้วยความเร็วยิ่งยวดบนพื้นผิวโลหะระบบวิธีการแช่แข็งแบบช้า / Petdao Petchuay / 2008 /Full Text
Subject
Germ cells
Cell culture
Rats -- Physiology
Cells -- Cooling
Dissertations, academic -- Physiology
50 Crystal chemistry of coloration in corundum = เคมีผลึกของการเกิดสีในคอรันดัม / Nantharat Bunnag / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Geochemistry
51 Deposition of metal-doped diamond-like carbon film using dual cathodic arc plasma sources = การตกสะสมของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่มีโลหะเจือโดยใช้แหล่งกำเนิดพลาสมาแบบแคโธดิก อาร์กคู่ / Nitisak Pasaja / 2008 /Full Text
Subject
Physics
52 Depositional environment of lan krabu formation in the Sirikit Field, Phitsanulok Basin, Central Part of Thailand = สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอน ของชั้นหินลานกระบือ ในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์แอ่งพิษณุโลก ตอนกลางของประเทศไทย / Teerapong Pongpisuttinan / 2008 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Geology
Sediment (Geology)
53 Detection of superantigen genes and protein profiles of streptococcus suis isolated from pateints = การตรวจหายีนที่กำหนดการสร้างซูเปอร์แอนติเจนและรูปแบบของการสร้างโปรตีนในเชื้อเสตร์ปโตคอดคัส ซูอิสที่แยกได้จากผู้ป่วย / Pukkavadee Netsirisawan / 2008 /Full Text
Subject
Genes
Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
54 Determination of dimethoate and malathion in vegetable and fruit samples by single drop microextraction and gas chromatography-flame photometric detection methods = การหาปริมาณไดเมโทเอตและมาลาไทออนในตัวอย่างผักและผลไม้โดยวิธีซิงเกลดรอปไมโครเอกซ์แทร็กชันและแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมโฟโตเมตรี / Yuttasak Chammui / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Gas chromatography
55 Determinations of toxin-genes profile and antibody cross-reaction between group A and G streptococci = การพิจารณากำหนดรูปแบบของกลุ่มยีนสร้างสารพิษและปฏิกิริยาข้ามกลุ่มของแอนติบอดีระหว่างเชื้อสเตรปโตคอกคัส กลุ่มเอ และ จี / Keng Jiamkitwattana / 2008 /Full Text
Subject
Gene expression
Genes
Toxins
Dissertations, academic -- Microbiology
56 Development and evaluation of pictorial labeling system for Northern Thai patients with low literate skills = การพัฒนาและประเมินระบบฉลากยาที่เป็นรูปภาพสำหรับผู้ป่วยไทยในภาคเหนือที่รู้หนังสือน้อย / Kultida Chaijinda / The 2008 /Full Text
Subject
Drugs -- Labeling
Patients
57 Development of a flow-based dichlorophenol indophenol precipitation system for screening of hemoglobin E = การพัฒาระบบการตกตะกอนไดคลอโรฟีนอลอินโดฟีนอลที่ใช้พื้นฐานการไหลสำหรับการคัดกรองฮีโมโกลบินอี / Warisara Khotechasit / 2008 /Full Text
Subject
Precipitation (Chemistry)
Hemoglobin
58 Development of a local environment curriculum integrating process-oriented teaching methods for students studying in a multi-grade group = การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่บูรณาการวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มคละระดับชั้น / Uraiwan Hanwong / 2008 /Full Text
Subject
Curriculum development
Environmental education -- Programme planning
Environmental education -- Curriculum development
59 Development of a nanovesicular formulation entrapped with plasmid DNA for an efficient gene delivery system = การพัฒนาตำรับถุงขนาดนาโนที่เก็บกักดีเอ็นเอพลาสมิดเพื่อเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการนำส่งยืน / Korakot Thathang / The 2008 /Full Text
Subject
Gene therapy
Plasmids
DNA
Nanotechnology
60 Development of a rapid biological assessment protocol for water quality in the upper sub-watershed of the ping river as applied to tropical lotic ecosystems = การพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินทางชีวภาพอย่างรวดเร็วสำหรับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำย่อยตอนบนของแม่น้ำปิงเพื่อประยุกต์ในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหลเขตร้อน / Somyot Silalom / 2008 /Full Text
Subject
Water quality
Environmental quality
Environmental Sciences


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13