ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Becoming healthy aging among the elderly in Southern Thailand = การเข้าสู่สุขภาวะในภาวะสูงวัยของผู้สูงอายุเขตภาคใต้ของประเทศไทย / Somporn Rattanapun / 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
22 Between two selves: politics of identity and negotiation of rights for kayan refugees in Mae Hong Son Province, Thailand = ระหว่างสองตัวตน: การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการต่อรองเพื่อสิทธิของผู้อพยพชาวคายันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย David Ranger Lawitts / Lawitts, David Ranger / 2008 /Full Text
Subject
refugees, politiced
Human rights
kayan people
23 Biodiversity and antagonistic activity of endophytic fungi isolated fromThai dwarf fishtail palm = ความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมในการเป็นเชื้อปฎิปักษ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกจากเต่าร้างหนู / Wirachinee Thacheena / 2008 /Full Text
Subject
Biological diversity
Fungi
Plant diseases
24 Biodiversity of birds at Thung Salaeng Luang National Park, Phetchabun province = ความหลากหลายทางชีวภาพของนกที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ / Auttpol Nakwa / 2008 /Full Text
Subject
Biological diversity
Birds
25 Biodiversity of the fungi genus marasmius (basidiomycota) in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของฟังไจสกุล Marasmius (Basidiomycota) ในภาคเหนือของประเทศไทย / Nopparat Wannathes / 2008 /Full Text
Subject
Fungi
Biological diversity
26 Biological system of glycoproteins differentially expressed in lung cancer = ระบบชีวภาพของไกลโคโปรตีนที่แสดงออกแตกต่างกันในมะเร็งปอด / Piyorot Hongsachart / 2008 /Full Text
Subject
Biotechnology
Biological systems
Lungs -- Cancer
27 Building potentials of the aging center committee in management of learning activities through participatory action research = การเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Wannipa Bunrayong / 2008 /Full Text
Subject
The Aging Center Committee
Action research
Social learning
Aged
28 Capacity building model for nurses in carrying out family based health service at selected primary care units in Northern Thailand = รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคเหนือ ประเทศไทย / Jitnatee Kaney / 2008 /Full Text
Subject
Nurses -- Chiang Mai
Medical care
Nursing services
Dissertations, academic -- nursing
29 Causality test between money supply and set index of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินและดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Songwut Lanpaeng / 2008 /Full Text
Subject
Economics
Money supply
Money -- Thailand
30 Cellular characterization of Ferric-Desferoxamine complex and its biodistribution in Wistar Rats by MR-Imaging = การหาลักษณะเฉพาะระดับเซลล์ของสารประกอบเชิงซ้อนเฟอริก-เดสเฟอโรซามีนและการแพร่กระจายในหนูขาววิสตาร์ โดยการสร้างภาพแมกเนติกเรโซแนนซ์ / Anan Udom-uttaracheva / 2008 /Full Text
Subject
Animal experimentation
Rats as laboratory animals
Animal experimentation
Animal laboratory
Magnetic resonance imaging
Rats as laboratory animals
31 Changes in livelihood strategies and gender roles in a fishery-dependent floating community in Tonle Sap Lake, Cambodia = การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตและบทบาทหญิงชายในชุมชนลอยน้ำที่พึ่งพาการประมงแห่งหนึ่งในทะเลสาบเขมร ประเทศกัมพูชา / Mith Somountha / 2008 /Full Text
Subject
Gender identity
Sex role
32 Characteristics and incidence of preventable adverse drug reactions in Thailand = ลักษณะและอุบัติการณ์ของอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้ในประเทศไทย / Kannika Thiankhanithikun / 2008 /Full Text
Subject
Drugs -- Side effects -- Thailand
33 Characterization and functional analysis of new leukocyte surface molecules and new lymphocyte sub-population = การหาลักษณะเฉพาะและการวิเคราะห์หน้าที่ของโมเลกุลชนิดใหม่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและประชากรย่อยของลิมโฟไซต์ชนิดใหม่ / Kodchakorn Mahasongkram / 2008 /Full Text
Subject
Leucocytes
Medical technology
Leucocytes
Immune system
Antibodies, Monoclonal
34 Characterization and optimization of electron beam at Suriya project = การหาลักษณะเฉพาะและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของลำอิเล็กตรอนของโครงการสุริยา / Keerati Kusoljariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Electrons
Particles (Nuclear physics)
35 Characterization of Khao Dawk Mali 105 rice (Oryza sativa L.cv.KDML 105) induced by low-energy ion beam = การหาลักษณะเฉพาะของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.cv.KDML 105) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ / Boonrak Phanchaisri / 2008 /Full Text
Subject
Rice -- Field experiments
Biology
36 Chemical constituents and antioxidant properties of Thai medicinal plants = องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านออกซิเดชันของสมุนไพรไทย / Wongvarit Panidthananon / 2008 /Full Text
Subject
Antioxidants
Medicinal plants -- Thailand
37 Chemical constituents and biological activities of hedychium gardnerianum = ส่วนประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงป่า / Iyared Kumrit / 2008 /Full Text
Subject
Plants -- Composition
Ginger
Plants -- Analysis
38 Chiang Mai University student admission Through the Central University Admissions system = การรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ระบบกลาง / Kumpanart Sanasen / 2008 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Entrance examinations
Examinations
39 Chromatographic techniques for quality control of raw materials and cosmetic products from Curcuma spp. = เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา / Kitsana Poonpanitupatam / The 2008 /Full Text
Subject
Chromatography -- methods
Cosmetics -- Quality Control
Raw materials -- Quality control
40 Common fixed point of modified noor iterations with errors for non-lipschitzian mappings in banach spaces = จุดตรึงร่วมของการทำซ้ำของนูร์ที่ดัดแปรแล้วพร้อมความคลาดเคลื่อนสำหรับการส่งแบบนอนลิพชิทช์ในปริภูมิบานาค / Nawitcha Onjai-Uea / 2008 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
Mathematics


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13