ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 The Study on narcissism in Sriburapha's behind the painting = การศึกษาการหลงติดอยู่กับตัวเองในนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพของศรีบูรพา / Khanittha Sitthi / 2008 /Full Text
Subject
Libido
Self -- perception
242 Theoretical study of the functionalization of Bombyx Mori silk surface treated by sulphur hexafluoride plasma = การศึกษาเชิงทฤษฎีของฟังก์ชันนอไลเซชันของพื้นผิวผ้าไหมบอมบิกซ์มอริที่ปรับสภาพด้วยพลาสมาซันเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ / Padungsee Komhoi / 2008 /Full Text
Subject
Quantum chemistry
Quantum theory
Surfaces (Techology)
243 Titanium dioxide-based nanomaterials and therir applications = วัสดุนาโนที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฐานและการประยุกต์ / Chonlada Dechakiatkrai / 2008 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Industrial applications
Nanostructured materials -- Synthesis
Nanostructures
Titanium dioxide
244 TP53 gene mutation of lung cancer patients in Northern Thailand and its association with risk factors = การกลายพันธุ์ของยีน ทีพี53 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยง / Kanokkan Bumroongkit / 2008 /Full Text
Subject
Genes
Genetic transformation
p53 antioncogene
245 Ultramorphology of the reproductive system of the blow fly, chrysomya megacephala and efficacy of human contraceptive on fly development = กายสัณฐานโดยละเอียดของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของแมลงวันหัวเขียวและประสิทธิผลของยาคุมกำเนิดต่อการเจริญเติบโตของแมลงวัน / Tarinee Chaiwong / 2008 /Full Text
Subject
Insects -- Anatomy
Insects -- Physiology
246 Use of disposed packaging eps foam as a thermal insulation in double-layered wall panels = การนำไฟมบรรจุภัณฑ์ชนิดอีพีเอสที่ทิ้งแล้วมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในผนังซ้อนชั้น / Chhay Karno / 2008 /Full Text
Subject
Foam
Insulation (Heat)
247 Use of Thiamine Replacement Materials Used in Lentinula edodes cultivation = การใช้วัสดุเพื่อการทดแทนไทอามีนในการเพาะเห็ดหอม / Rawipa Hankitiwat / 2008 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Plantings
Biotechnology
248 Vibration monitoring system for optimum operation of hydraulic turbine at Nam Ngum 1 Hydro Power Plant = ระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการเดินเครื่องที่เหมาะสม ที่สุด สำหรับโรงไฟฟ้า พลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 1 / Phonepaseuth Vongdara / 2008 /Full Text
Subject
Dynamic testing
Vibration
Vibration tests
249 Voices from the Mekong : social networking and identity negotiation in the era of regional development in a Thai-Lao border community = เสียงจากแม่โขง : การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการต่อรองของอัตลักษณ์ในยุคการพัฒนาภูมิภาคในชุมชนชายแดนไทย-ลาว / Pakakrong Makpun / 2008 /Full Text
Subject
Social networks
International relations
Identity (Psychology)
Negotiation
Greater Mekong Subregion
250 Weaving The Tai Social World : The Process Of Translocality And Alternative Modernities Along The Yunnan-Burma Border = การทักทอโลกทางสังคมของชาวไทใหญ่ : กระบวนการข้ามถิ่นและความทันสมัยเชิงทางเลือกในเขตชายแดนยุนนาน-พม่า / Aranya Siriphon / 2008 /Full Text
Subject
Ethnology -- Burma
Ethnology -- Thailand
Shan (Asian people)
251 Work empowerment and burnout among registered nurses in tertiary general hospitals in Harbin, The People's Republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิของเมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Wang Xu / Wang, Xu / 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13