ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Study on microencapsulation technique for probiotic microorganisms = การศึกษาเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นสำหรับจุลินทรีย์โปรไบโอติก / Chatsuda Somtip / 2008 /Full Text
Subject
Microencapsulation
Food -- Biotechnology
Probiotics
222 Subsurface correlation of formation 1, platform B arthit project gulf of Thailand using the climate stratigraphic approach = การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหินใต้ดิน หมวดหิน 1 แท่นขุดขุดเจาะบี โครงการอาทิตย์ อ่าวไทย โดยใช้การจำแนกลำดับชั้นหินตามลักษณะภูมิอากาศ / Chompunoot Kongkanoi / Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Rocks -- Analysis
Rocks
223 Synthesis and bioactivities testings of some piperine derivatives = การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์พิเพอรีนบางชนิด / Nongpanga Phichai / 2008 /Full Text
Subject
Derivatization
224 Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidine-2(1H)-ones using cesium fluoride-celite as catalyst = การสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดร ไพริมิดีน-2 (1 เอช)-โอน โดยใช้ซีเซียมฟลูออไรด์-ซีไลต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา / Rawiwan Nakkrasar / 2008 /Full Text
Subject
Biosynthesis
225 Synthesis of pure and palladium-doped zinc oxide nanoparticles by flame spray pyrolysis for use as an ethanol vapor sensor = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บริสุทธิ์ และซิงก์ออกไซด์เจือด้วยแพลเลเดียมโดย เฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับไอเอทานอล / Chaikarn Liewhiran / 2008 /Full Text
Subject
Materials Science
Nanoparticles -- Analysis
Synthesis
226 Taxomic revision and ethnobotany of the families nelumbonaceae and nymphaeaceae in Thailand = การทบทวนอนุกรมวิธานและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์เนลัมโบนาซีอีและนิมฟีเอซีอีในประเทศไทย / Woranuch La-ongsri / 2008 /Full Text
Subject
Fthnobotany
Botany -- Classification
Lotus
227 Taxonomy and molecular phylogeny of Artabotrys R. Brown and palynology of tribe unoneae (Annonaceae) in Thailand = อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของ Artabotrys R. Brown และเรณูวิทยาของเผ่า Unoneae (Annonaceae) ในประเทศไทย / U-Sa Thongpairoj / 2008 /Full Text
Subject
Biology
Botany -- Classification
Palynology
228 Taxonomy of some figs and their interactions with pollinators = อนุกรมวิธานของมะเดื่อบางชนิดและปฏิสัมพันธ์กับแมลงพาหะถ่ายเรณู / Yaowanit Tarachai / 2008 /Full Text
Subject
Botany -- Classification
Ficus (Plants)
Insects
Insects as carriers of diseases
229 Taxonomy of the proturan in doi inthanon national park, Chiang mai province = อนุกรมวิธานของเสี้ยนนมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / Natdanai Likhitrakarn / Chiang mai Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Education -- Aims and objectives
Taxonamy of educational objectives
230 Technical efficiency of groundnut production in central region of myanmar = ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ / Soe Soe Win / 2008 /Full Text
Subject
Peanuts
Peanut products
Peanut industry
231 The Body concept in Northern Thai Healing : A Case study of two female bone healers = มโนทัศน์เรื่องร่างกายในระบบการรักษาพื้นบ้านของชาวไทยภาคเหนือ : กรณีศึกษาหมอกระดูกผู้หญิง / Sasitorn Chaiprasitti / 2008 /Full Text
Subject
Body, Human
Concepts
Therapeutics
Women physicians
232 The Boundary between carboniferous-permian carbonate sedimentary rocks in Chiang Dao District, Chiang Mai Province, Northern Thailand = รอยต่อระหว่างหินตะกอนคาร์บอเนตยุคคาร์บอนิเฟอรัส-ยุคเพอร์เมียนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย / Sutee Jongautchariyakul / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Rocks, Carbonate
Rocks, Sedimentary
233 The development of a knee electro-orthosis for patients with hemiplegia = การพัฒนาอุปกรณ์พยุงข้อเข่าร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก / Weeranan Yamrattanakul / 2008 /Full Text
Subject
Hemiplegia
Patients -- Rehabilitation
Kinesiology
Hemiplegia
Knee
Orthotic devices
234 The green function of some operators related to the diamond operator = ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์ / Chalermpon Bunpog / 2008 /Full Text
Subject
Green's functions
Functions
235 The Health meanings and practices Among Midlife professional women = ความหมายของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของสตรีนักวิชาชีพวัยกลางคน antararat Chareonsanti / Jantararat Chareonsanti / 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
236 The Images of Asian women in Hollywood films = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงชาวเอเชียในภาพยนต์ฮอลลีวู้ด / Pintip Pumson / 2008 /Full Text
Subject
Asians in motion pictures
Feminism and motion pictures
Women in motion pictures
237 The Number of homomorphisms on path = จำนวนโอโมมอร์ฟิซึมบนวิถี / Wannasiri Wannasit / 2008 /Full Text
Subject
Homomorphisms (Mathematics)
Function
Mathematics
238 The Role of Thai Muslim Women in managing the household economy a case study of Thai Muslim communities in Chiang Mai Municipality = บทบาทของสตรีไทยมุสลิมในการจัดการเศรษฐกิจในครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนไทยมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ / Aree Binprathan / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Muslim women -- Canduct of life
Householdsl -- Economic aspects
239 The Struggle for survival in fishing community: a case study of property relation and livelihood strategies of poor fishers in barangay Nipa, Concepcion Iloilo, Philippines = การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชุมชนหาปลา: กรณีศึกษาระบบกรรมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวประมงยากจนในหมู่บ้านนิปะ เขตปกครองท้องถิ่นคอนเซ็บซิออง จังหวัดอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ Fredylin P. Saclote / Saclote, Fredylin P / 2008 /Full Text
Subject
Conduct of life
Sustainable development
Fishers
Fishery resources
240 The study on an effectiveness of the e-office system implementation in the faculty of veterinary medicine,Chiang Mai University = การศึกษาประสิทธิผลการทำงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Charatkae Chantarapaoraya / 2008 /Full Text
Subject
Office practice
Work measurement


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13