ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 Relationship between export volumes volatility and exchange rate volatility of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของปริมาณการส่งออกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย / Araya Kanjanatarakul / 2008 /Full Text
Subject
Exports
Exports -- Thailand
Foreign exchange rates
202 Reservoir porosity prediction using well log data and seismic attribute analysis in shams field, Oman = การทำนายค่าความพรุนของชั้นหินกักเก็บโดยใช้ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนแหล่งชามส์ ประเทศโอมาน / Nuntanut Laoniyomthai / 2008 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
203 Residue of Paclobutrazol in soil and mango fruit produced off-season = การตกค้างของสารพาโคลบิวทราโซลในดินและผลมะม่วงที่ผลิตนอกฤดู / Anuwat Jaradrattanapaiboon / 2008 /Full Text
Subject
Mango -- Planting
Agricultural chemical
Soil
204 Retention indices of volatile compounds in some local fruits = ดรรชนีรีเทนชันของสารประกอบที่ระเหยได้ในผลไม้ท้องถิ่นบางชนิด / Khidakarn Tanadechtimapud / 2008 /Full Text
Subject
Volatile organic compounds
Volatile organic compounds -- Analysis
205 Roles of ERGII AFRI and MDRI genes of cryptococcus neoformans in fluconazole resistance = บทบาทของยีน ERGII AFRI และ MDRI ของเชื้อคริปโตคอดคัส นีโอฟอร์แมนส์ในการดื้อยาฟลูโคนาโซล / Suwannee Keerativasee / 2008 /Full Text
Subject
Cryptococcus
Genes
Microbiology
206 Science teaching for successful intelligence to develop learning of Mathayom Suksa 1 students = การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อปัญญาแห่งความสำเร็จสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / Weerasak Chomphucome / 2008 /Full Text
Subject
Science -- Study and teaching
Curriculum planning
207 Seismic reflection survey to determine the shallow subsurface geology, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนเพื่อหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวระดับตื้น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / Kasinee Jaitow / 2008 /Full Text
Subject
Seismic exploration
Seismic waves
208 Selected Antioxidants in green chilli paste = สารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในน้ำพริกหนุ่ม / Kamonrat Ruanma / 2008 /Full Text
Subject
Antioxidants
Plants -- Analysis
209 Selection of thermo-sensitive genic male sterile line in rice using molecular marker = การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบไวต่ออุณหภูมิโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย / Kasemson Suriyawan / school Chianmg Mai 2008 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Juding
210 Selective zeolitization reaction of inconsistent quality fly ashes from Mae Moh power plant = ปฎิกิริยาซีโอลิไทเซชันแบบเลือกสรรของเถ้าลอยที่มีคุณภาพไม่คงที่จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / Waraporn Pinyo / 2008 /Full Text
Subject
Ash disposal
Zeolites
211 Shan on the move : negotiating identities through spatial practices among Shan cross-border migrants in Northern Thailand = ไทใหญ่ย้ายถิ่น : การต่อรองเชิงอัตลักษณ์ผ่านปฏิบัติการทางพื้นที่ของแรงงานข้ามพรมแดนชาวไทใหญ่ในภาคเหนือประเทศไทย Sachiko Yasuda / Yasuda, Sachiko / 2008 /Full Text
Subject
Migrant labor -- Thailand, Northern
Alien labor
212 Soil erosion risk assessment using GIS and farmer's perception in dry zone area of central region of Myanmar = การประเมินความเสี่ยงต่อการชะกร่อนของดินโดยใช้ภูมิสารสนเทศและการรับรู้ของเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้งภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ Zaw Wan / Wan, Zaw / 2008 /Full Text
Subject
Geographical indications
Soil erosion
Risk assessment
213 Solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry and capillary electrophoresis for the analysis of some organophosphorus compounds = โซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันร่วมกับแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีและคาปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบออกาโนฟอสฟอรัส / Wuttipong Singsung / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Gas chromatography
214 Spatial water productivity for irrigated agricultural systems in Chiang Mai valley = ผลิตภาพน้ำเชิงพื้นที่ของระบบเกษตรชลประทานในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / Wattana Pattanathaworn / 2008 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Productivity
Water in agriculture
Water supply, Agricultural
215 Spectrophotometric sequential injection systems for the determination of some Nitrogen compounds = ระบบสเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณสารประกอบไนโตรเจนบางชนิด / Kanchana Watla-iad / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Spectrophotometry
216 Staphylococcal cassette chromosome mec types and antibiograms of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ชนิดของสแตฟฟิลโลค็อคคอล คาสเซทโครโมโซมแนคและแบบแผนความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยากลุ่มเมทิซิลลินที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Wanachat Chaiyasan / 2008 /Full Text
Subject
Staphylococcus aureus
Antibiotics
Patients -- Chiang Mai
217 Static headspace and headspace single-drop microextraction combined with gas chromatorgaphy-mass spectrometry of the analysis of voltile organic compounds = สแตติกเฮดสเปซและเฮดสเปซซิงเกิลดรอปไมโครเอกซ์แทร็กชันร่วมกับแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรีสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ / Rungaroon Pimparu / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Gas chromatography
Organic compounds
Volatile organic compounds
218 Stratigraphy and reservoir properties of triassic sedimentary rochs at Northern area of Ban Phai Phae, Chae Hom District, Lampang Province, Thailand = ลำดับชั้นหินและสมบัติของหินกักเก็บของหินตะกอนยุคไทรแอสซิก บริเวณทิศเหนือของบ้านไผ่แพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประเทศไทย / Moe Kyaw Oo / 2008 /Full Text
Subject
Sediments (Geology)
Rocks, Sedimentary
Rocks -- Thailand
219 Stratigraphy and reservoir properties of triassic sedimentary rocks at Western Area of Ban Phai Phae, Chae Hom District, Lampang Province, Thailand = ลำดับชั้นหินและสมบัติของหินกักเก็บของหินตะกอนยุคไทรแอสซิก บริเวณทิศตะวันตกของบ้านไผ่แพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประเทศไทย Aung Mya Than / Aung, Mya Than / 2008 /Full Text
Subject
Rocks, Sedimentary
Petroleum -- Geology
220 Structural optimisation and autoresonant control for mobile phone vibration alert = โครงสร้างที่เหมาะสมและการควบคุมแบบกำทอนอัตโนมัติสำหรับการสั่นเตือนของโทรศัพท์มือถือ / Chakkapong Chamroon / 2008 /Full Text
Subject
Cellular telephone
Cellular telephone system
Mobile communication systems


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13