ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 251 รายการ จากคำว่า 2008

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Parametric analysis of ice slurry production by direct contact heat transfer = การวิเคราะห์ตัวแปรของการผลิตน้ำแข็งแบบสเลอร์รีด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง / Sathaporn Thongwik / 2008 /Full Text
Subject
Ice -- Manufactures
Heat -- Transmission
182 Participative model for promotion of child protection in Northern Thailand = รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยภาคเหนือ / Naruemon Auemaneekul / 2008 /Full Text
Subject
Children -- Thailand
Child welfare
Dissertations, Academic -- Nursing
183 Performance analysis of cross-flow heat exchanger under air-fly ash mixture in lignite-fired power plant = การวิเคราะห์สมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตามขวางภายใต้อากาศผสมเถ้าลอยในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง / Pipat Juangjandee / 2008 /Full Text
Subject
Performance test
Heat exchangers
184 Performance limit of closed-loop pulsating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ / Niti Kammuang-Lue / 2008 /Full Text
Subject
Heat pipes
Mechanical Engineering
185 Petrification of woods in the Tha Chang Sand Pit, Nakhon Ratchasima Province = การกลายเป็นหินของไม้ในบ่อทรายท่าช้างจังหวัดนครราชสีมา / Wanchai Sangsuk / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Wood
186 Petrochemistry and tectonic significationce of mafic volcanic rocks in the Chiang Rai-Chiang mai volcanic belt, Northern Thailand = ศิลาเคมีและนัยสำคัญทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟชนิดเมฟิกในแนวหินภูเขาไฟเชียงราย-เชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Burapha Phaijuy / Burapha Phajuy / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Petrology
Pumice
187 Physical and mechanical properties of fiberceramicepoxy resin composites = สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเส้นใยเซรามิกอีพ็อกซีเรซิน / Supreya Kumfu / 2008 /Full Text
Subject
Materials science
Matter -- Properties
188 Plasma urocortins level in acute myocardial infarction patients = ระดับยูโรคอร์ทินในพลาสมาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน / Sivaporn Sivasinprasasn / Chiang mai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Blood plasma
Cardiovascular system
189 Portable vital-signed monitoring system using piezoelectric ceramics and body surface metal electrodes via wireless technology = ระบบติดตามตรวจสอบสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกและขั้วไฟฟ้าติดผิวกายแบบโลหะผ่านเทคโนโลยีไร้สาย / Suranan Noimanee / 2008 /Full Text
Subject
Piezoelectric ceramics
Vital signs
190 Post-occupancy evalution of subsidized apartments in Vietnam : a case of Dong Da apartment complex in hue = การประเมินหลังใช้งานของอาคารพักอาศัยของรัฐในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยดงดาในเมืองเว้ Nguyen Quang Huy / Nguyen, Quang Huy / 2008 /Full Text
Subject
Apartments
Apartments -- Vietnam
191 Postharvest physical and biochemical changes of 'Keaw Morakot' Mango = การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวมรกต / Yongyut Khamsee / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Horticultural products
Mango
192 Potential of brown marine algae, Padina minor Yamada, as Nutraceutical and Cosmeceutical = ศักยภาพของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Padina minor Yamada ในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอาง / Doungporn Amornlerdpison / 2008 /Full Text
Subject
Algae -- Biotechnology
Dietary supplements
Cosmetics
193 Practices of Thai familes in caring for childern with congenital heart disease aged 0-3 Years = การปฎิบัติของครอบครัวไทยในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำหนิดวัยแรกเกิดถึงสามปี / Arunrat Srichantaranit / 2008 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
194 Predicting factors of dependent care behaviors among mothers of toddlers with congenital heart disease = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาที่มีบุตรวัยหัดเดินป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Pornsiri Chaisom / 2008 /Full Text
Subject
Congenital heart disease
Heart -- Abnormalitics
Care of the sick
Dissertations, Academic -- Nursing
195 Product development from derris root to control cabbage aphid [Lipaphis Erysimi (Kaltenbach)] = การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรากหางๆหลเพื่อการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนผักกาด / Aroon Sottikul / 2008 /Full Text
Subject
Cabbage
New products
Root crops
196 Production and characterization of monoclonal antibodies to alpha hemoglobin stabilizing protein = การผลิตและการวิเคราะห์คุณลักษณะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอลฟาฮีโมโกลบินสเตบิไลซิโปรตีน / Thanin Saenghong / 2008 /Full Text
Subject
Medical technology
Monoclonal, Antibodies
Monoclonal, Antibodies
ERAF protein, Human
Hemoglobins
Thalassemia
197 Production and characterization of phage-displayed fab developed from hybridoma cell lines producing monoclonal antibody against heparin = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของฟาจที่มีการแสดงออกของเอฟเอบีที่พัฒนามาจากเซลล์ลูกผสมที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเฮปปาริน / Somphot Saoin / 2008 /Full Text
Subject
Bacteriophages
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
198 Property improvement and characterization of silk fibroin membranes for glucose biosensor fabrication = การปรับปรุงสมบัติและการหาลักษณะเฉพาะของเมมเบรนของไฟโบรอินจากไหมเพื่อการประดิษฐ์กลูโคสไบโอเซนเซอร์ / Piyarut Moonsri / 2008 /Full Text
Subject
Glucose
Matter -- Properties
Membrans (Technology)
199 Quantitative detection of HIV-1 RNA in plasma by using In-House Real-Time polymerase chain reaction = การตรวจหาปริมาณอาร์เอ็นเอของไวรัสเอชไอวีสายพันธ์ 1 ในพลาสมาโดยวิธีเรียลไทม์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชั่นที่พัฒนาขึ้นเอง / Sirichai Sitthiprasert / 2008 /Full Text
Subject
RNA viruses
HIV-1
Blood plasma -- Analysis
HIV (Viruses)
RNA viruses -- Analysis
RNA viruses
HIV-1
Plasma
Viruses -- Analysis
200 Rehabiltation and improvement of micro-hydropower plantsin luang prabang province of Lao People's Democratic Republic = การฟื้นฟูและปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Thavisith Chanthery / 2008 /Full Text
Subject
Hydroelectric power plants
Electric power-plants -- Laos


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13