ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Production of Natural Pigments by Cultures of Roots of Morinda angustifolia Roxb. and Leaves of Indigofera tinctoria Linn. = การผลิตสารสีธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์รากยอป่าและใบคราม / Paitoon Aobchey / 2007 /Full Text
Subject
Pigments, Biology
Pigments
162 Profitability and adoption of crossbred cattle of smallholder farmers in Thua Thien Hue province, Vietnam = ผลกำไรและการยอมรับการเลี้ยงวัวพันธุ์ลูกผสมของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเทอเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Ho Tan Duc / Ho, Tan Duc / school 2007 /Full Text
Subject
Cattle -- Feeding and feeds
Cattle -- Vietnam
163 Purification of glycyl endopeptidase from Papaya (Carica papaya L.) latex and catalysis of soilid-to-solid peptide synthesis = การทำบริสุทธิ์ไกลซิลเอนโดเพปทิเดสจากยางมะละกอ (Carica papaya L.) และการช่วยเร่งการสังเคราะห์เพปไทด์แบบของแข็งต่อของแข็ง / Phanuphong Chaiwut / 2007 /Full Text
Subject
Peptides
Peptides -- Synthesis
Proteinas
164 Rapid methods for production of purified cysteine protease and chitinase from papaya latex = วิธีที่รวดเร็วสำหรับการผลิตซีสเทอีนโปรติเอสและ ไคติเนสบริสุทธ์จากยางมะละกอ / Sarote Nitsawang / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Enzymes
Enzymes -- Synthesis
Cysteine proteinases
165 Reduction of the D-Limonin content with hydrocolloids in ultra-high pressure treated lime juice = การลดความขมด้วยไฮโดรคอลลอยด์ในน้ำมะนาวที่ผ่านกระบวนการใช้ความดันสูง / Benjamas Sangnark / 2007 /Full Text
Subject
Colloids
Food Analysis
Food -- Analysis
Hydrocolloids
166 Reduction of torque ripple in direct torque control for induction motor drive system using voltage per frequency technique = การลดการกระเพื่อมของแรงบิดในการควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับระบบขับมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้เทคนิคแรงดันต่อความถี่ / Yuttana Kumsuwan / 2007 /Full Text
Subject
Electrical engineering
Feedforward control systems
Torque
167 Relationship among service quality, patient satisfaction and patient behavioral intention in Pharmacy service of Highly-Active antiretroviral therapy program in Community Hospitals, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและความตั้งใจในการรับบริการของผู้ป่วยในงานบริการเภสัชกรรมของโครงการยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีประสิทธิภาพสูงในโรงพยาบาลชุมชนประเทศไทย / Wacharin Chaitha / 2007 /Full Text
Subject
Antiretroviral therapy
HIV infections -- Drug therapy
168 Relationship between free radical scavenging and anti-inflammatory activities of medicinal plants in Northern Thailand / Chalermpong Saenjum / The Chiangmai 2007 /Full Text
Subject
Antioxidants
Anti-inflammatory agents
Free radical scavengers
Medicinal plants -- Thailand, Northern
169 Risk assessment for water contamination in the Mae Taeng irrigation canal, Chiang Mai province = การประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนของน้ำในคลองชลประทานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Khampasith Thammathevo / 2007 /Full Text
Subject
Risk assessment
Environmental quality
Water pollution
Water -- Pollution -- Asia
Water -- Pollution -- Thailand
170 Robust stability of discrete-time linear parameter dependent system with delay = เสถียรภาพทนทานของระบบเชิงเส้นที่ขึ้นกับพารามิเตอร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Sasithorn Udpin / 2007 /Full Text
Subject
Linear systems
Discrete-time systems
Discrete-time systems -- Mathematicals
171 Screening of anthelmintic bioactive compounds from some Thai indigenous plants = การคัดกรองเพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านหนอนพยาธิจากพืชท้องถิ่นของไทยบางชนิด / Korakot Atjanasuppat / 2007 /Full Text
Subject
Biological Assay
Biological productivity
Biological sciences
Medicinal plants
172 Sedimentology and palaeogeography at the Ban Khok Sung fossils site, Tambon Khok Sung, Mueang district, Nakhon Ratchasima province = ตะกอนวิทยาและภูมิศาสตร์บรรพกาลที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / Jaroon Duangkrayom / 2007 /Full Text
Subject
Geology and mineralogy
Mining engineering
173 Single crystal structures and thermal and magnetic properties of organic hybrid vanadium oxide polymeric frameworks prepared by a hydrothermal technique = โครงสร้างผลึกเดี่ยว สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายพอลิเมอร์วาเนเดียมออกไซด์ผสมกับโมเลกุลอินทรีย์ที่เตรียมโดยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล / Thapanon Settheeworrart / 2007 /Full Text
Subject
Crystallography
174 Solutions of the nonlinear equations of product of the operators 0k and (0 + m2)k = ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นของผลคูณของตัวดำเนินการ 0k และ (0 + m2)k / Asawathep Cuntavepanit / 2007 /Full Text
Subject
Nonlinear equations
Differential equations, Nonlinear
175 Some algebraic properties on O(In) = สมบัติทางพีชคณิตบางประการของ O(In) / Sarawut Phuapong / 2007 /Full Text
Subject
Algebraic functions
Algebraic logic
176 Some properties of diamond product of cayley graphs of groups = สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป ;สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป / Jutamas Damnernsawat / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Mathematics
177 Sorption isotherms of new types of zeolites and soils for some heavy metals = ซอร์พชันไอโซเทอมของซีโอไลต์แบบใหม่และดินสำหรับโลหะหนักบางชนิด / May Thant Zin / 2007 /Full Text
Subject
Soils
Soils -- Heavy metal content
Heavy metals
Heavy metals -- Analysis
Zeolites
178 Space of resistance and place of local knowledge in the Northern Thailand ecological movement = พื้นที่การต่อต้านและสถานะของความรู้ท้องถิ่นในขบวนการเคลื่อนไหวด้านนิเวศในภาคเหนือของประเทศไทย / Prasert Trakansuphakon / 2007 /Full Text
Subject
Ecology -- Thailand
Green movement
Social movements -- Thailand
179 Standardization of appropriate Krachai-Dam Kaempferia parviflora Wall.ex Baker) Rhizomes's qualities for honey Krachai-Dam wine production = การกำหนดมาตรฐานคุณภาพเหง้ากระชายดำที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ น้ำผึ้งกระชาดำ / Siriporn Pojanagaroon / 2007 /Full Text
Subject
Production standards
Root crops
Wine industry
180 Structural and electrical characterization of manganese-doped barium titanate ceramics = การหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมไทเทเนตเจือ แมงกานิส / Neungreutahi Phoosit / 2007 /Full Text
Subject
Barium
Ceramics
Ceramics -- Analysis
Ceramic materials


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10