ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Optimal condition for Lactic Acid Bacteria Starter Production = สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตหัวเชื้อเริ่มต้นแลคติกแอสิดแบคทีเรีย / Kittipon Chantawongsatorn / 2007 /Full Text
Subject
Agriculural mierobiology
Lactobacillus
142 Oscillation criteria for second-order nonlinear neutral delay differential equations = เกณฑ์การแกว่งกวัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับสองแบบนิวทรัลที่มีตัวหน่วง / Eakachai Suntonsinsoungvon / 2007 /Full Text
Subject
Differential equations
Difference equations -- Oscillation theory
Functional differential equations -- Oscillation theory
Oscillations
143 Pathology of rats (Rattus norvegicus) infected with heterophyid trematodes = พยาธิวิทยาของหนู (Rattus norvegicus) ที่ติดเชื้อพยาธิใบใม้วงศ์ Heterophyidae / Supap Saenphet / 2007 /Full Text
Subject
Pathology
Rats
144 Performance of glutinous rice marketing system in Mekong delta, Vietnam = ผลการดำเนินงานของระบบการตลาดข้าวเหนียวในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียนนาม Nguyen Kim Hanh / Nguyen, Kim Hanh / 2007 /Full Text
Subject
Rice -- Marketing
Rice trade
Marketing
145 Perspectives of Thai nurses in wisdom-health / Sirilak Kitsripisarn / 2007 /Full Text
Subject
DissertaTIONS, Academic -- Nursing
Health
Nurses -- Thailand
146 Petrochemistry and tectonic setting of late triassic-early jurassic mafic volcanic rocks, Long district, Phrae province, Thailand = ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้มอายุไทรแอสซิกตอนปลายถึงจูแรสซิกตอนต้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย / Pukpong Osataporn / 2007 /Full Text
Subject
Petroleum chemicals industry
147 Physical properties of ostrich-meat yor (Thai sausage) blended with hyrocolloids following high pressure treatment = สมบัติทางกายภาพของเนื้อนกกระจอกเทศยอผสมไฮโดรคอลลอย์ที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูง / Utaiwan Chattong / 2007 /Full Text
Subject
Ostriches
Ostriches -- Anatomy
Ostrich products industry
Ostrich farms
148 Politics of identity and articulations of elonging : a transnational Kachin community in Northern Thailand = การเมืองของอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงความผูกพันหลายมิติ : ชุมชนคะฉิ่นข้ามชาติแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย / Seng-Maw Lahpai / 2007 /Full Text
Subject
Politics -- Thailand, Northern
Thailand -- Politics and government
Kachin (Asian people) -- Social conditions
149 Porosity mapping of the snapper field, gippsland basin, victoria, australia, using two-dimensional seismic attribute analysis and well logs = การทำแผนที่ความพรุนของแหล่งสแนปเปอร์แอ่งกิปส์แลนด์ รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยการวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนสองมิติและการหยั่งธรณีหลุมเจาะ / Witit Charoensuk / 2007 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Porosity
Porosity -- Maps
150 Potential of modified starches prepared from various types of native starch through hydroxypropylation and carboxymethylation as film former = ศักยภาพของแป้งดัดแปรที่ดัดแปรจากแป้งดิบชนิดต่างๆจากปฏิกิริยาไฮโดรอกซีโพรพิเลชันและคาร์บอกซีเมทธิเลชันในการเป็นสารก่อฟิล์ม / Tippawan Tehkhunmag / 2007 /Full Text
Subject
Film former
Starch in medicine
Hydroxy-propylation
151 Prediction and assimilation of the salmonella growth in stirred fried rice with crab met = การทำนายและการสร้างแบบเหมือนการเจริญของเชื้อซาลโมเนลลา ในข้าวผัดปู / Songamnat Pongsomboon / 2007 /Full Text
Subject
Salmonella
Salmonella -- Growth
Salmonella -- Physiology
152 Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella in imported chicken carcasses in Bhutan = ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาจากซากไก่นำเข้าในภูฏาน / Narapati Dahal / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Salmonella
153 Prevalence of Cryptosporidium, Giardia and other gastrointestinal parasites in dairy calves in Mandalay, Myanmar = ความชุกของเชื้อ Cryptosporidium, Giardia, และปรสิตในระบบทางเดินอาหารในลูกโคนมใน มัณฑะเล่ย์ พม่า / Khin Khin Lay / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Cryptosporidium
Giardia
154 Prevalence of salmonella in breeder sows in Chiang Mai, Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรแม่พันธุ์ในเชียงใหม่ ประเทศไทย / Ruttayaporn Ngasaman / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Salmonella infections
Salmonella infections in animal
Salmonella
Pig -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
155 Prevalence of Salmonella in pig carcasses at a slaughouse in Hanoi, Vietnam = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในฮานอย เวียดนาม Nguyen Phy Thai / Nguyen Phu Thai / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Salmonella infections
Salmonella infections in animal
156 Prevalence of salmonella in piglets and in the fattening period in Chiang Mai, Thailand = ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในลูกสุกรจนถึงระยะขุนในเชียงใหม่ ประเทศไทย / Phengjai Sangvatanakul / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Pig -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Salmonella infections
Salmonella infections in animal
Salmonella
157 Prevalence survey of bovine brucellosis (Brucella abortus) in dairy cattle in Yangon, Myanmar = การสำรวจความชุกของโรคแท้งติดต่อในโคนม (Brucella abortus) ในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา / Than Naing Tun / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Brucellosis, Bovine
Brucellosis
Brucellosis -- Diagnosis
Brucellosis in animals
158 Pricing efficiency of pulses markets in Myanmar = ประสิทธิภาพด้านราคาของตลาดถั่วเพื่อการบริโภคในประเทศพม่า Soe Ma Ma / Soe, Ma Ma / 2007 /Full Text
Subject
Beans
Marketing
Price fixing
Producs trade
159 Production and characterization of Tannase from Aspergillus niger 56MS1 = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของแอนไซม์แทนเนสจากเชื้อ Aspergillus niger 56MS1 / Malaiporn Duangban / 2007 /Full Text
Subject
Biotechnology
Tannase
Enzymes
160 Production of conditioned media for generation of hybridomas for monoclonal antibody production = การผลิตอาหารเลี้ยงเซลล์แบบคุมสภาพสำหรับการสร้างไฮบริโดมาเพื่อการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ;การผลิตอาหารเลี้ยงเซลล์แบบคุมสภาพสำหรับการสร้างไฮบริโดมาเพื่อการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี / Napaporn Apiratmateekul / The 2007 /Full Text
Subject
Antibodies, Monoclonal
Hybridomas
Monoclonal antibodies
Hybridomas -- immunology
Hybridomas
Antibodies, Monoclonal
Culture media, Conditioned


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10