ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Liberation and oppression of Women in the film CHICAGO (2002) = การปลดปล่อยและการกดขี่ผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่อง วิคาโก (2002) / Rongruang Bhasaywan / 2007 /Full Text
Subject
Bullying
Oppressio (Psychology)
Social problems on motion pictures
Women
122 Local development practice as discourse of conservation : a case study of Yi people in Wuliangshan Nature Reserve, Yunnan Province = การปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะวาทกรรมของการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชาวหยีในเขตสงวนอุทยานรักษาธรรมชาติหวูเหลียงซาน มณฑลยูนนาน Wang Jing / Wang, Jing / 2007 /Full Text
Subject
Economic development
Environmental education
Sustainable development
Yi (Chinese people)
123 Mapping of epitopes on prM protein that enhance dengue virus infection via antibody-dependent enhancement mechanism = การกำหนดตำแหน่งอีพิโทปบนโปรตีนพีอาร์เอ็มเพื่อช่วยเพิ่มการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ผ่านกลไกการเพิ่มที่อาศัยแอนติบอดี / Sunpetchuda Supasa / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
124 Mapping of pore fluid and porosity distribution from acoustic impedance map in the pattanibasin, gulf of Thailand = การทำแผนที่แสดงการกระจายตัวของ ของไหลในรูพรุนและความพรุนจากแผนที่อะคูสติกอิมพิแดนซ์ในแอ่งปัตตานี อ่าวไทย / Suchada Wongjon / 2007 /Full Text
Subject
Acoustic data
Fluids
Fluid mechanics
Fluids -- Acoustic properties
Fluids -- Testing
Maps
125 Mapping reservoir porosity and thickness using 3-d seismic inversion in block m9, Offshore Myanmar = การทำแผนที่ค่าความพรุน และความหนาของชั้นหินกักเก็บ โดยใช้การผกผันคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ บล็อกเอ็ม 9 นอกฝั่ง ประเทศเมียนมาร์ / Ko Ko Htwe / 2007 /Full Text
Subject
Topographical surveying
Maps
Geology
Geology and mineralogy
Seismology
126 Marginalization and negotiating ethno-space in development among the Baduy people of Banten province, Indonesia = กระบวนการชายขอบและพื้นที่ต่อรองทางชาติพันธุ์ในการพัฒนาชาวบาดุย จังหวัดบันเดิน ประเทศอินโดนีเซีย / Ronny Mucharam / 2007 /Full Text
Subject
Marginality, Social -- Indonesia
Negotiation
Badui (Indonesian people)
Badui (Indonesian people) -- Social life and customs
Indonesia
127 Mathematical models of operation for closed loop oscillating heat pipe at normal condition = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่สภาวะปรกติ / Nitipong Soponpongpipat / 2007 /Full Text
Subject
Heat pipes
Mathematical models
128 Maximal (1,N)-matching number of bipartite graph = จำนวนการจับคู่ใหญ่สุดเฉพาะกลุ่ม (1,n) ของกราฟสองส่วน / Nipa Jun-On / 2007 /Full Text
Subject
Bipartite graphs
Mathematics
129 Measurement placement and state estimation for electrical power system containing flexible alternating current transmission systems = การจัดวางการวัดและการประมาณคำสถานะ สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบการส่งไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่น / Chawasak Rakpenthai / 2007 /Full Text
Subject
Electric power systems
130 Microbiological investigation of raw goat milk from commercial dairy goat farms in Bogok, Indonesia = การสำรวจทางจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะดิบจากฟาร์มแพะนมในบอกอร์ อินโดนีเชีย / Epi Taufik / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Microbiological synthesis
131 Microbiological quality of marketed Penaeus monodon shrimps in North Western province, Sri Lanka = คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกุ้งกุลาดำที่จำหน่ายในจังหวัดตะวันตกเฉียงเหนือ ศรีลังกา / Kamalika Harshini Ubeyratne Janrabelge / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
Food -- Microbiology -- Testing
Shrimps
132 Micronutrients status in HIV-infected adults in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital Chiang Mai province = สภาวะจุลสารอาหารในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Kunrunya Prommuangyong / 2007 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
Health Status
HIV Infections
Micronutrients
133 Microorganisms in Noni fru7it and Noni products = ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในลูกยอและผลิตภัณฑ์จากลูกยอ / Orawan Boonret / 2007 /Full Text
Subject
Microorganisms
134 Microscopic anatomy and chemical components of normal and chilling injured longan fruit pericarps = จุลกายวิภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกผลลำไยปกติและที่เกิดอาการสะท้านหนาว / Somkit Jaitrong / 2007 /Full Text
Subject
Chemistry
Longan
Microscopy
135 Mineralogy of gemstones associated with corundum from Ilakaka, Madagascar = วิทยาแร่ของรัตนชาติที่อยู่ร่วมกันคอรันดัมจากเมืองอิลากากา ประเทศมาดากัสการ์ / Tayanit Mitpang / 2007 /Full Text
Subject
Corundum
Mineralogy
Minerals
Geology and mineralogy
136 Miocene mastodont in Thailand and paleoenvironment = มาสโตดอนต์อายุไมโอซีนในประเทศไทยและสิ่งแวดล้อมโบราณ / Yupa Thasod / 2007 /Full Text
Subject
Paleontology -- Miocene
137 Modification of a wind tunnel with dual-choice flight tunnel for studying behavioral responses of the blow fly, chrysomya megacephala, to airborne olfatory stimuli = การดัดแปลงอุโมงค์ลมแบบสองทิศทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของแมลงวันหัวเขียว chrysomya megacephala ต่อสิ่งเร้าทางด้านการดมกลิ่นที่มาตามกระแสลม ;การดัดแปลงอุโมงค์ลมแบบสองทิศทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของแมลงวันหัวเขียว chrysomya megacephala ต่อสิ่งเร้าทางด้านการดมกลิ่นที่มาตามกระแสลม / Nophawan Bunchu / 2007 /Full Text
Subject
Animal behavior
Animal behavior -- Research
Animal behavior -- Study and teaching
Insects
Dissertations, academic -- Parasitology
138 Monitoring of water quality and diversity of algae from reservoirs at Mae Moh Power Plant Lampang Province = การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายจากแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / Pongsarun Junshum / 2007 /Full Text
Subject
Algae
Water quality
Water resource
Water resources development
139 Multicriteria analysis for land suitability assessment in Thua Thien Hue province, Vietnam = การวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินในจังหวัดเทอเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Nguyen Tien Long / Nguyen, Tien Long / 2007 /Full Text
Subject
Land use
Land use surveys
140 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10