ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Fixed point iterations for nonexpansive and asymtotically nonexpansive mappings in a banach space = การทำซ้ำจุดตรึงสำหรับการส่งที่ไม่ขยายและการส่งที่ไม่ขยายแบบเชิงเส้นกำกับในปริภูมิบานาค / Sornsak Thianwan / 2007 /Full Text
Subject
Analytic functions
Banach spaces
102 Gender discourse in contemporary Thai literature textbooks at primary school levels = วาทกรรมเพศสภาพในแบบเรียนวรรณคดีไทยร่วมสมัยในระดับประถมศึกษา / Thitima Sukaew / 2007 /Full Text
Subject
Discourse analysis, Literary
Sex discrimination
Thai literature
103 Genetic control of yield and yield components in Azuki bean under highland growing conditions = พันธุกรรมควบคุมผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วอะซูกิภายใต้การเพาะปลูกบนที่สูง / Weerapun Kunkaew / 2007 /Full Text
Subject
Azuki
Genetics
Horticulture
Crop yields
Plants, Edible -- Genetics
Plant genetics
Plant products
104 Genetics of silicon uptake in upland rice under drought condition = พันธุกรรมของการดูดซิลิคอนในข้าวไร่ภายใต้ภาวะแล้ง ;พันธุกรรมของการดูดซิลิคอนในข้าวไร่ภายใต้ภาวะแล้ง / Pichai Surapornpiboon / The graduate school 2007 /Full Text
Subject
Agriculture
Genetics
Silicon in agriculture
105 Gleatin scaffold in cartilage tissue engineering = การใช้โครงร่างเจลาตินสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน / Nuengruethai Khamwaen / 2007 /Full Text
Subject
Dissertatons academic -- Biochemistry
106 Groundwater recharge assessment of river basins in Thailand = การประเมินปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมให้กับแหล่งน้ำบาดาลของลุ่มน้ำในประเทศไทย / Tipwimon Chumphukawin / 2007 /Full Text
Subject
Artificial groundwater recharge
Groundwater
Water reuse
107 Household livelhood diversification as a result of the high modernism development project : a case of Can Tho bridge in Vinh Long Province, Vietnam = ความหลากหลายของวิถีชีวิตครัวเรือนอันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย : กรณีของสะพานกิ่นเห่อในจังหวัดหวิงลอง ประเทศเวียดนาม Tran Thi Ngoc Trinh / Tran, Thi Ngoc Trinh / 2007 /Full Text
Subject
Conduct of life
Households
Industrial project management
Lifestyles
Social change
Social development
108 Humor in Lan Na Jokes : a lingusitic study = ความตลกในนิทานตลกพื้นบ้านล้านนา : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ / Chalermchai Parasuk / 2007 /Full Text
Subject
Lingustics -- Thailand, Northern
Lanna (Kingdom)
109 Identification and characterization of diapause associated proteins in the bamboo border, Omphisa Fuscidentalis = การระบุและการหาลักษณะเฉพาะของโปรตีนร่วมของระยะไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa Fuscidentalis / Jatuporn Tungjitwitayakul / 2007 /Full Text
Subject
Proteins
Proteins -- Analysis
110 Images of Northern Thai women as reflected in selected contemporary Thai novels = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเหนือที่สะท้อนให้เห็นในนวนิยายไทยร่วมสมัย / Anocha Seelarkaew / 2007 /Full Text
Subject
Women in art
Women in art -- Thailand, Northern
Women in literature -- Thailand, Northern
Women -- Thailand, Northern
Thai fiction -- istory and criticism
111 Implanted and activated carbon distribution profiles in silicon: ion beam synthesis of silicon carbide = รูปแบบการกระจายของสารเจือคาร์บอนที่ถูกฝังและถูกกระตุ้นในซิลิกอน: การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีไอออนบีม / Saweat Intarasiri / 2007 /Full Text
Subject
Silicon
Silicon carbide
Silicon carbide -- Testing
112 Implementation of selected techniques for nutrient test: a case study for the Mae Taeng irrigation canal, Chiang Mai province, Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์ตะกอนและสารอาหารในคลองชลประทานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Khampasith Thammathevo / 2007 /Full Text
Subject
Mae Taeng irrigation Canal
Water quality biological assessment -- Chiang Mai
Water -- Analysis
113 Influence of bilirubin and cationic metal ion interactions on DNA degradation in VITRO = อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิลิรูบินและโลหะประจุบวกทำให้ ดี เอ็น เอ แตกสลายในหลอดทดลอง ;อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิลิรูบินและโลหะประจุบวกทำให้ ดี เอ็น เอ แตกสลายในหลอดทดลอง / Pichayanut Poolperm / The 2007 /Full Text
Subject
Bilirubin
Bilirubin -- Metabolism
Biochemistry
DNA
DNA -- Analysis
DNA damage
DNA-ligand interactions
Bilirubin
Hyperbilirubinemia
Bilirubin -- Toxicity
In Vitro
114 Investigation of iron binding capacity of a novel oral iron chelator: 3-hydroxypyridin 4-one conjugate = การตรวจสอบความสามารถในการจับธาตุเหล็กของยาขับเหล็กชนิดรับประทานตัวใหม่กลุ่มฮัยดรอกซีพัยริดิโนนสังยุค / Kanjana Pangjit / Gradute 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
115 Investigation of the epitope in chondroitin sulfate chains recognized by Monoclonal Antibody MO-225 = การศึกษาอิพิโทปในสายคอนดรอยตินซัลเฟตที่ทำปฏิกิริยาจำเพาะกับโมโนโคลนอล แอนติบอดี MO-225 / Kittiwan Kalayanamitra / 2007 /Full Text
Subject
Antigenic determinants
Biochemistry
Monoclonal antibodies
Dissertations, academic -- Biochemistry
116 Isolation and structural elucidation of antimalarial and antitubercular substances from artocarpus altilis and bauhinia purpurea = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างของสารต้านมาลาเรียและวัณโรคจากสาเกและชงโค / Surat Boonphong / Chiang mai 2007 /Full Text
Subject
Antimalarials
Chemistry
Chemistry, Analytical
117 Isolation of Phycoerythrin and Phycocyanin from Red Algae and Cyanobacteria for Using as Potential Market Dyes in Immunofluorescence Assay = การแยกไฟโคอิริทรินและไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสีแดงและไซยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นตัวตรวจสอบที่มีศักยภาพทางอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์ / Somchai Awakairt / school Chiang mai university 2007 /Full Text
Subject
Algae
Cyanobacteria
Immunofluorescence
Immunology
118 Isolation of some bioactive compounds from Heliotropium indicum Linn. and asymmetric synthesis of (+)-castamospermine = การแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้างวงช้าง และการสังเคราะห์ (+)-คาสตาโนสเปอร์มีน แบบอสมมาตร / Theeraphan Machan / 2007 /Full Text
Subject
Heliotropium indicum Linn
Plant bioactive compounds
Castanospermine
119 Lahu Ethnicity And Meanings Of Social Space = สำนึกทางชาติพันธุ์และความหมายของพื้นที่ทางสังคมของชาวลาหู่ Carina Zur Strassen / Strassen, Carina Zur / 2007 /Full Text
Subject
Consciousness
Ethnic groups
Ethnology
120 Landslide hazard and risk assessment of Doi Suthep-Pui area in Chiang Mai Province, Northern Thailand = การประเมินพิบัติภัยและความเสี่ยงจากดินถล่มของพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุ๋ยในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย / Dorji, Gyeltshen P. / 2007 /Full Text
Subject
Landslides -- Risk assessment
Landslides -- Social aspects
Slopes (Soil mechanics)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10