ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Development of stopped-flow injection system for screening of thalassemia = การพัฒนาระบบสต๊อปโฟลอินเจคชันเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย / Supada Khonyoung / 2007 /Full Text
Subject
Thalassemia
Thalassemia -- Prevention
Thalassemia -- Research -- Methodology
62 Diamond heat kernel related to the spectrum and applications of distribution kernel = เคอร์เนลความร้อนไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสเปกตัมและการประยุกต์ของเคอร์เนลดิสทริบิวชัน / Jessada Tariboon / 2007 /Full Text
Subject
Kernel functions
Mathematical models
Spectrum analysis
Spectral geometry
63 Disrupted livelihoods of ethnic minorities in the Central Highland, Vietnam = รอยร้าวในชีวิตของชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในเขตพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศเวียดนาม Le Quang Trung / Le, Quang Trung / 2007 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Ethnic minorities
64 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi related to indigenous plants of Doi Suthep-Pui national park and their potential use as inoculum on castanopsis acuminatissima = ความหลากหลายของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับพืชท้องถิ่นของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและประโยชน์ของหัวเชื้อมายคอร์ไรซาที่มีต่อ castanopsis acuminatissima / Patipan Nandakwang / 2007 /Full Text
Subject
Doi Suthep-Pui national park
Fungi
Mycorrhizal fungi
Vesicular-arbuscular mycorrhizas
65 DNA analysis for parentage test in domesticated Asian elephant (Elephas maximus) = การวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในช้างเลี้ยง / Chaleamchat Somgird / 2007 /Full Text
Subject
Health Sciences
DNA
DNA -- Analysis
Elephants
66 Domestic violence: a case study of female factory workers in Saraphi District, Chiang Mai towards violence of their spouse = ความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาแรงงานสตรีโรงงานในอำเภอสารภี เชียงใหม่ ต่อการใช้ความรุนแรงของคู่สมรส / Kingkan Kaewfun / 2007 /Full Text
Subject
Domestic violence -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Employees -- Women -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Women employees -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Employee -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
67 Effect of Boesenbergia panduata(Robx.) extracts and flavonoid derivatives on the levels of hyaluronan in oral fibroblast = ผลของสารสกัดจากกระชาย (Boesenbergia panduata Robx.) และอนุพันธ์ฟลาโวนอยด์ต่อระดับไฮยาลูโรแนนในเซลล์สร้างเส้นใยจากช่องปาก / Saichon Laokhum / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
68 Effect of Potassium chlorate and paclobutrazol on flowering of Lychee = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตและพาโคลบิทราโซลต่อการออกดอกของลิ้นจี่ / Watcharapon Singhagun / 2007 /Full Text
Subject
Chemical elements
Horticultural products
Litchi
Potassium chloride
69 Effect of potassium chlorate on proteins changes in longan leaves = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนของใบลำไย / Therapas Sinlaphasomboon / 2007 /Full Text
Subject
Biotransformation (Metabolism)
Chemical elements
Chemical structure
Proteins
Potassium chloride
70 Effects of ascorbic acid on streptozotocin in induced oxidative stress and momory impairment in rats = ผลของกรดแอสคอร์บิดต่อภาวะ oxidative stress และความจำเสื่อมที่เกิดจาก streptozotocin ในหนู / Punate Weerateerangkul / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
71 Effects of barium titanate and lead titanate addition on relaxor behavior of lead indium niobate-based ceramics = ผลของการเติมแบเรียมไทเทเนตและเลดไทเทเนตต่อพฤติกรรมรีแลกเซอร์ของเซรามิกที่มีเลดอินเดียมไนโอเบตเป็นหลัก / Supattra Wongsaenmai / 2007 /Full Text
Subject
Barium
Barium titanate
Materials science
72 Effects of cell phone conversation on driving performance = ผลของการสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการขับรถ / Theerasak Boonwang / 2007 /Full Text
Subject
Automobile driving
Cellular phone
73 Effects of dicrotophos on axon and nerve conduction velocity in albinorats = ผลของไดโครโตฟอสต่อเส้นประสาทและความเร็วของการนำกระแสประสาทในหนูขาว ;ผลของไดโครโตฟอสต่อเส้นประสาทและความเร็วของการนำกระแสประสาทในหนูขาว / Wichuda Ruamkrathok / 2007 /Full Text
Subject
Nerve tissue
Nerves
Nerves -- Effect of drugs on
Dissertations, academic -- Physiology
74 Effects of high pressure on physicochemical properties of ostrich-meat you (Thai sausage) blended with non-meat proteins = ผลของความดันสูงต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อนกกระจอกเทศยอผสมโปรตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ / Thawatchai Supavititpatana / 2007 /Full Text
Subject
High pressure chemistry
High pressure (Science)
High pressure (Science) -- Physiological effect
Pressure
Origin of animals
75 Effects of high pressure on the physical structure of tofu = ผลของความดันสูงต่อโครงสร้างทางกายภาพของเต้าหู้ / Suteera Saowapark / 2007 /Full Text
Subject
High pressure chemistry
High pressure (Science)
High pressure (Science) -- Physiological effect
Pressure
Tofu
76 Effects of hospital-based clinical intervention on diabetes knowledge, glycemic control self-efficacy, and glycemic control in Chinese patients with diabetes mellitus = ผลของการปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลต่อความรู้เรื่องเบาหวานสมรรถนะแห่งตนในการควบคุมระดับกลูโคส และการควบคุมระดับกลูโคสในผู้ป่วยเบาหวานชาวจีน Qifang Shi / Shi, Qifang / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
77 Effects of iron (III) oxide and manganese (IV) oxide addition on electrical properties of lead zinc niobate-lead zirconate titanate ceramics = ผลของการเติมเหล็ก (III) ออกไซด์และแมงกานีส (IV) ออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดซิงค์ไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต / Athipong Ngamjarurojana / 2007 /Full Text
Subject
Ceramics -- Electric properties
Iron compounds
Materials science
78 Effects of monascus strains and their nutrients on the production of Adlay Angkak = ผลของสายพันธุ์เชื้อโมแนสคัสและสารอาหารต่อการผลิตอังคักลูกเดือย / Patcharee Pattanagul / 2007 /Full Text
Subject
Food -- Analysis
Nutrition
79 Effects of problems-based learning on critical thinking skills and course achievement among Chinese baccalaureate nursing students = ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ในกระบวนวิชาของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีชาวจีน Haobin Yuan / Yuan, Haobin / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
80 Effects of processing conditions on the morphology and properties of microcellular and fine-celled polypropylene foams = ผลของสภาวะกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาและสมบัติของโฟมพอลิพรอพิลีนชนิดไมโครเซลลูลาร์และเซลล์ละเอียด / Wanrudee Kaewmesri / 2007 /Full Text
Subject
Polypropylene
Polypropylene -- Research


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10