ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 200 รายการ จากคำว่า 2007

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Study of news features in English-Language Magazines for students in Thailand = การศึกษาโครงสร้างข่าวและลักษณะภาษาที่ปรากฎในข่าวนิตยสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย / Supin Luknarakul / 2007 /Full Text
Subject
News
Reporters and reporting
182 Super vertex-magic graph = กราฟเวอร์เทกซ์-เมจิกแบบยิ่งยวด / Uthai Kamraksa / 2007 /Full Text
Subject
Mathematics -- Graphic methods
Mathematics -- Graphic methods -- Data processing
Science -- Graphic methods
183 Survival of lactobacillus acidophilus in bean milk and in simulated high-acid gastric and bile-salt conditions = การมีชีวิตรอดของเชื้อแลคโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลัสในนมถั่วและภายใต้สภาวะความเป็นกรดและเกลือน้ำดีในระบบทางเดินอาหาร / Chiraphorn Sankonkit / 2007 /Full Text
Subject
Lactobacillus acidophilus
Food -- Microbiology
184 Sustainability assessment of surface and drip irrigation for banana cultivation in dry zone, Sri Lanka = การประเมินความยั่งยืนของระบบการชลประทานแบบปล่อยน้ำบนผิวดินและแบบน้ำหยดสำหรับการปลูกกล้วยในเขตแห้งแล้งของประเทศศรีลังกา / Akunuge Manjula Udayanandana Pinnalanda / 2007 /Full Text
Subject
Irrigation farming
Sustainable development
185 Syntheses of tetrahydro-4'-carbomethoxy-5'-alkyl-2'-furanone-3'-spiro-11-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracenes as precursors for preparation of a-methylene-y-alkyl-b-carboxylic-y-butyrolactones via acylation and tandem reduction-ring closure reactions = การสังเคราะห์เตตระไฮโดร-4-คาร์โบเมทอกซี-5-แอลคิล-2-ฟิวราโนน-3-สไปโร-11-9,10-ไดไฮโดร-9,10-เอทาโนแอนทราซีนเป็นสารตั้งต้นสำหรับการเตรียม แอลฟา-เมทิลีน-แกมมา-แอลคิล-บีตา-คาร์บอกซิลิก-แกมา-บิวทิโรแลคโทน ผ่านปฎิกิริยาเอซิเลชันและแทนเดมรีดักชัน-การปิดวง / Rattana Jongkol / 2007 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
186 Synthesis and characterisation of some novel Tin(II) alkoxides for use as initiators in the ring-opening polymerisation of cyclic esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของทิน(II)อัลคอกไซด์ใหม่บางชนิดสำหรับใช้เป็นสารริเริ่มในการพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ / Pimpanitpa Kunthadong / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemistry
Chemistry, Technical
Chemistry, Technical -- Materials
Chemistry, Technical -- Research
Chemistry, Analytical
187 Synthesis of novel antimalarial class, cyclopentanone-anthracene adduct, VIA tandem michael addition-dieckmann condensation reactions = การสังเคราะห์สารกลุ่มใหม่ที่ยับยั้งมาลาเรียไซโคลเพนทาโนน-แอนทราซีนแอดดัค โดยผ่านปฎิกิริยาแทนเดมไมเคิลแอดดิชัน-ดิคแมนน์ คอนเดนเซชัน Ruangat Choommongkol / Ruangrat Choommongkol / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemical analysis
Cyclopentanone
188 Synthesis of protoconstipatic acid methyl ester and its epimer = การสังเคราะห์กรดโปรโตคอนสติพาติกเมทิลเอสเทอร์และเอพิเมอร์ / Anuruk Chailungka / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemistry
Chemical analysis
Esters -- Synthesis
189 The Challenges of poverty alleviation program in Sri Lanka : a case study of Vallangiriya Village, Kaduwella Division, Colombo District = การท้าทายต่อโครงการลดปัญหาความยากจนในประเทศศรีลังกา : กรณีศึกษาหมู่บ้านวาลังกิริยา เขตคาดูวิลลา แขวงโคลัมโบ B.M.M.G.S. Bandara / Bandara, B.M.M.G.S. / 2007 /Full Text
Subject
Poverty
Poverty -- Sri Lanka
190 The Development of metacognitive strategies to promote the English learning ability of university students = การพัฒนากลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย Saijhae Suppakitjumnong / Saikhae Supakitjumnong / 2007 /Full Text
Subject
English language
English language -- Ability testing
Education -- Ability testing
191 The Effects of planted trees and bird community on natural-seedling recruitment in forest restoration area using framework tree species methos = ผลของไม้ปลูกและชุมชีพนกต่อการตั้งตัวของกล้าไม้ธรรมชาติในพื้นที่ฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง / Chawapich Wydhayagarn / 2007 /Full Text
Subject
Forests and forestry
Forest restoration
Forest landscape management
Reforestation
192 The effects of src homology 2-containing-inositol 5'-phosphatase-1 (SHIP-1) deficiency in ovalbumin-induced asthma model = ผลของการขาด src homology 2-containing-inositol 5'-phosphatase-1 (SHIP-1) ในรูปแบบการทดลองโรคหอบหืดที่เหนี่ยวนำโดยโอวัลบูมิน / Sukit Roongapinum / 2007 /Full Text
Subject
Asthma
Ovalbumin
Phosphoric Monoester Hydrolases
inositol-1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase
193 The Entrapment of azelaic acid and its derivatives in nanoparticles for pharmaceutical and cosmetic uses = การเก็บกักอซิลาอิคแอซิดและอนุพันธ์ในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้ทางยาและเครื่องสำอาง / Atchara Panyosak / 2007 /Full Text
Subject
Azelaic acid
Nanoparticles
Cosmetics
194 The Operator Lk related to the laplacian = ตัวนำเนินการ Lk ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการลาปลาซ / Thana Nuntigrangjana / 2007 /Full Text
Subject
Laplacian operator
Harmonic functions
195 Transformation of Hue traditional garden houses in Hue Citade Area, Vietnam = การเปลี่ยนแปลงของบ้านล้อมสวนพื้นถิ่นในเขตกำแพงเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม / Ngoc Tung Nguyen / 2007 /Full Text
Subject
Landscape architecture
Transformations
Gardens
196 Trends and obstacles in furthering education overseas in postgraduate level among students in Chiang Mai = แนวโน้มและอุปสรรคในการไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญามหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / Chudapak Chaichompoo / 2007 /Full Text
Subject
Education -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
197 Utilization of bottom ash and flue gas desulfurization gypsum for production of planting materials = การใช้เถ้าหนักและยิปซัมที่ได้จากการกำจัดกำมะถันในฟลูแก๊สสำหรับการผลิตวัสดุปลูกพืช / Paunpassanan Dechprasitthichoke / Chiang mai 2007 /Full Text
Subject
Agricultural machinery
Ash disposal
Flue gases -- Desulphurization -- By-products
Flue gases -- Desulphurization -- By-products -- Environmental aspects
Gypsum
Gypsum industry -- Economic aspects
Materials
Waste products as road materials
198 Viability of Lactobacillus acidophilus TISTR 450 in Pasteurized rice milks during refrigerated storage = การอยู่รอดของ Lactobacillus acidophilus TISTR 450 ในน้ำนมข้าวพาสเจอไรซ์ที่เก็บในสภาวะแช่เย็น / Kreuawan Thonglem / 2007 /Full Text
Subject
Bacillus acidophilus
Lactobacillus acidophilus
199 Viability of microencapsulated Lactobacillus acidophilus in spray dried drinking yoghurt = การเหลือรอดของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus acidophilus ในรูปแคปซูลระดับจุลภาคในโยเกิร์ตพร้อมดื่มชนิดผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย / Tiparat Tikapunya / 2007 /Full Text
Subject
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus acidophilus -- Health aspects
200 X-, Y-chromosomal and mitochondrial DNA variations among Tai speaking peoples of Northern Thailand = ความผันแปรของโครโมโซมเอ็กซ์ วาย และดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียของกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทในภาคเหนือของประเทศไทย / Jatupol Kampuansai / 2007 /Full Text
Subject
Chromosomes
Chromosomes -- Evolution
Chromosomes -- Structure


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10