ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Effect of curcuminoids on activity and expression of matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) in human invasive breast carcinoma cells = ผลของเคอร์คิวมินอยด์ต่อการทำงานและการแสดงออกของเอนไซม์เมทริก เมทาลโลโปรทีเนส-3 ในเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุกรานของมนุษย์ / Mathanaporn Boonrao / 2006 /Full Text
Subject
Drug resistance in cancer cellCurcumin
Breast -- Cancer
Herbs -- Therapeutic use
Cureumin -- Pharma cology
62 Effect of Nisin on the keeping quality of orange juices cv.Sai Nam Pung and cv.Khieo Waan = ผลของไนซินที่มีต่อคุณภาพการเก็บรักษาน้ำส้มสายพันธุ์สายน้ำผึ้งและเขียวหวาน / Wissanee Supraditaporn / 2006 /Full Text
Subject
Amino acids
Food -- Preservation
Food -- Microbiology
63 Effect of tabernaemontana divaricata extract on inhibition of acetylcholinesterase (AChE) activity / Anucha Pongpanpharadorn / 2006 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand
Materia medica, Vegetable
Alzheimer's disease
64 Effect of total suspended particles in Chiang Mai polluted air on degranulation of mast cells = ผลของอนุภาคฝุ่นรวมจากอากาศเสียในเมืองเชียงใหม่ต่อการดีเกรนูเลชันของมาสท์เซลล์ / Tanee Lerkprasoppol / 2006 /Full Text
Subject
Pollution
Chiang Mai -- Pollution
65 Effect of turmeric curcuminoids on tumorl on Wilms' tumor 1 (WT1) gene and WT1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดเคอร์คิวมินอยค์จากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Singkome Tima / Chiangmai 2006 /Full Text
Subject
Leukemia
Curcumin
Herbs -- Therapeutic use
Leukemia
Curcumin
Genes, Wilms Tumor
Plants, Medicinal
66 Effectiveness of self-management training program among Thai cancer patients with pain = ประสิทธิภาพของโปรมแกรมฝึกการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่มีความเจ็บปวด / Mayulee Somrarnyart / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
67 Effects of ammoniacal nitrogen addition in wine fermentation = ผลของการเติมแอมโมเนียมไนโตรเจนในการหมักไวน์ / Witayapan Nantiyanon / 2006 /Full Text
Subject
Wine and wine making
Brewing
Fermented foods
68 Effects of chemical fertilizers and crop residues on productivity of rice-based cropping systems in Cambodia = ผลกระทบของปุ๋ยเคมีและเศษพืชตกค้างต่อผลิตภาพของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลักในประเทศกัมพูชา Kep Poch / Poch Kep / 2006 /Full Text
Subject
Crop residues
Rice -- Residues
Rice products
Rice -- Cambodia
69 Effects of dicrotophos on skeletal muscle and acetylcholinesterase activity in rats = ผลของไดโครโตฟอสต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลายและเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสในหนู / Acharaporn Duangjai / 2006 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Physiology
Dicrotophos
Organophosphorus compounds
70 Effects of home-based care program on symptom alleviation and well-being among persons with chronic heart failure = ผลของโปรแกรมการดูแลที่บ้านต่อการบรรเทาอาการและความผาสุกในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง / Apinya Wongpiriyayothar / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
71 Effects of milking machine performances and teat structures on quarter somatic cells in dairy cows in small holder farms in Chiang Mai and Lamphun provinces = ผลของประสิทธิภาพเครื่องรีดนมและโครงสร้างหัวนมที่มีต่อเซลล์โซมาติกรายเต้าในโคนมจากฟาร์มรายย่อยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / Paramintra Vinitchaikul / 2006 /Full Text
Subject
Milking machines
Dairying -- Equipment and supplies
Milking
Farms -- Chiang Mai
Farms -- Lamphun
72 Effects of Nano-Alumina powder on microstructures and physical proferties of lead zirconate and lead zirconate titanate ceramics = ผลของผลอะลูมินาระดับนาโนต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกายภาพของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตและเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต / Chompoonuch Puchmark / 2006 /Full Text
Subject
Materials science
Microstructures
73 Effects of temperature,CO2, and water deficit on peanut growth and aspergillus flavus infection / Jarunee Pilumwong / 2006 /Full Text
Subject
Peanuts -- Diseases and pests
Peanuts -- Growth
Fungi
74 Effects of the diabetes self-management program on knowledge of diabetes, glychemic control, cardiovascular risk, and quality of life among people with diabetes = ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานต่อความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน / Chodchoi Wattana / d Studies 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
75 Enantiomeric separation of phenylethylamine analogues by molecular imprinting technique = การแยกอิแนนชิโอเมอร์ของสารในกลุ่มฟีนิลเอทิลามีนโดยเทคนิคโมเลกุลาร์อิมพรินติง / Zikant Saenkasa / 2006 /Full Text
Subject
Phenethylamines
Enantiomers -- Separation
Molecular imprinting
76 English vocabulary teaching strategies used by primary school tea chers at sacred heart school, Chiang Mai / Jongkolnee Kuhasuwan / 2006 /Full Text
Subject
English language -- Vocabulary
English language -- Vocabulary -- Study and teaching (Primary)
77 Essential oil-derived larvicides for the control of mosquito vectors / Daruna Champakaew / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, volatile
Plant, medicinal
Culicidae
78 Existence of solutions for some higher order boundary value problesm = การมีจริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสูงบางชนิด / Sita Charkrit / 2006 /Full Text
Subject
Boudary value problems
Differential equations
79 External push and Internal pull of sustainable upland rice production and Its interrelationship with the ecology of theun-Hinboun hydropower project: a case Study of Sobngouang Village, Khamkeuth district, bolikhamxay province, Lao PDR = แรงผลักจากภายนอกและแรงดันจากภายในของความยั่งยืนการผลิตข้าวไร่และความสัมพันธ์ต่อนิเวศภายใต้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทิน-หินบูน: กรณีศึกษาบ้านสบยวง เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว / Vilaphorn Visounnarath / 2006 /Full Text
Subject
Agriculture -- Environmental aspects -- Laos
Sustainable agriculture -- Laos
Sustainable development
Upland rice
Rice
80 Factors influencing patient cost and length of stay in adult intensive care units = ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของผู้ป่วยและระยะเวลาการนอนรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติผู้ใหญ่ / Petsunee Thungjaroenkul / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10