ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Microstructure and mechanical properties of Nicr and stainless steel coatings prepared by flame and arc spray processes = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวพ่มเคลือบนิเกิลโครเมียมและเหล็กกล้าไร้สนิมที่เตรียมโดยกระบวนการพ่นแบบเปลวไฟและแบบอาร์ก / Pisit Apichayakul / 2006 /Full Text
Subject
Metal spraying
Plasma spraying
122 Microstructure-property relationaships in monofilament fibres for use as absorbable surgical sutures = ความสัมพันธ์ของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเส้นใยโมโนฟิลาเมนต์สำหรับการใช้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม / Wasinee Channuan / 2006 /Full Text
Subject
Textile fibers, Synthetic
Polypropylene fibers
Sutures
Suturing -- Instruments
123 Microstructures and mechanical properties of stainless steel arc spray coatings prepared by ARC wire and weld wire = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวพ่นเคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมแบบอาร์กที่เตรียมโดยลวดอาร์กกับลวดเชื่อม / Reungruthai Daengmool / 2006 /Full Text
Subject
Wine
Metal spraying
Plasma spraying
124 Model for predicting fatigue among Thai women receiving adjuvant breast cancer chemotherapy = รูปแบบตัวทำนายอาการเหนื่อยล้าของหญิงไทยที่ได้รัเคมีบำบัดร่วมรักษามะเร็งเต้านม / Kanitha Hanprasitkam / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Breast -- Cancer -- Complications
Breast -- Cancer -- Chemotherapy
Fatigue
Cancer -- Patients
125 Molecular identification of dimocarpus Longan L., Curcuma SPP., Pueraria SPP. and Ficus SPP. by scar markers = การระบุระดับโมเลกุลพันธุ์ลำไย ปทุมมา กวาวเครือ และมะเดื่อโดยใช้เครื่องหมาย SCAR / Supranee Sitihiphrom / 2006 /Full Text
Subject
Molecular genetics
126 Monitoring of chlorate in soil and water of some longan orchards in Chiang Mai province = การติดตามตรวจสอบคลอเรตในดินและน้ำของสวนลำไยบางแห่งจังหวัดเชียงใหม่ / Narayan Bahadur Bist / 2006 /Full Text
Subject
Longan
Longan -- Growth
Potassium chlorate
127 Monitoring of Microcystins from Toxic Blue-Green Algae and Water Quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai Province, Year 2004-2005 = การติดตามตรวจสอบไมโครซิสตินจากสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินและคุณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ปี 2547-2548 / Inthira Seekhao / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Reservoir ecology -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
128 Morphological and phylogenic criteria in taxonomic studies of cyanobacteria at som hot spring areas in Thailand = การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสายพันธุกรรม ในการศึกษาอนุกรมวิธานของไชยสโนแบคทีเรียบริเวณน้ำพุร้อนบางแหล่งในประเทศไทย / Udomluk Sompong / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Thailand
Hot springs -- Thailand
129 Nidhi eoseewong's views on Thainess in globalization = ทรรศนะของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกี่ยวกับความเป็นไทยในยุคโลกาภิวัตน์ / Chatchadaporn Klumdee / 2006 /Full Text
Subject
Thailand -- Intellectual life
Thailand -- Civilization
Thailand -- Social life and customs
130 Northern Thai social attitude and moral expectation on women as reflected in a or chaiworasin's selected novels = ค่านิยมและความคาดหวังทางสังคมของท้องถิ่นภาคเหนือของไทยที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนในนวนิยายของ อ.ไชยวรศิลป์ / Autchariya Boonruang / 2006 /Full Text
Subject
Women -- Thailand, Northern
Women -- Social conditions
Women and socialism
Novelist, Thailand
131 Nurse managers' transformational leadership and job satisfaction among staff nurses in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = ภาวะผู้นำของหีวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งศึกษาที่สองของมหาวิทยาลัยฮาร์บินในสาธารณรัฐประชาชนจีน Wang Xiaohui / Wang, Xiaohui / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
132 Nurse staffing, job satisfaction and selected patient outcomes = การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลความพึงพอใจในงานของพยาบาลและผลลัพธ์คัดสรรที่เกิดกับผู้ป่วย / Bunpitcha Chitpakdee / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
133 Nursing competency and organizational climate as perceived by registered nurses in affiliated Zhongshan Hospital People's Republic of China = สมรรถนะทางการพยาบาลและบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลที่จดทะเบียนในโรงพยาบาลเครือจงชาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Liu Ying / Liu, Ying / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
134 Optimal sizing of automobile radiators as heat recovery system = การเลือกขนาดหม้อน้ำรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำความร้อนทิ้งกลับคืน / Sanparwat Vithayasai / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
135 Optimization of high performace liquid chromatography-mass spectrometry for the analysis of some anionic surfactants in water = การหาสภาวะที่เหมาะสมของลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงแมสสเปกโทรเมตรีเพื่อการวิเคราะห์สารลดแรงตึงผิวประจุลบบางชนิดในน้ำ / Charoen Phichai / 2006 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
Chromatographic analysis
High performance liquid chromatography
136 Oral bacteria species in patients with acute endodontic abscesscellulitis and their coaggregregation effects on bacterial killing of polymorphonclear phagocytes / Sengusa Khemaleelakul / 2006 /Full Text
Subject
Mouth -- Diseases
Bacteria
Mouth Diseases
137 Performance limit of closed end oscillating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Thanad katpradit / Thanad Katpradit / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
138 Phylogenetics of Thai Native Pings in Northern Area = ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสุกรไทยพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ / Rangsun Charoensook / 2006 /Full Text
Subject
Swine -- Thailand, Northern
Swine -- Breeding
139 Physiological factors correlated with 6 minute walk distance in male patients with type 2 diabetes mellitus / Kitima Rongsawad / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Diabetes -- Patients
Diabetics mellitus
Diabetics mellitus, Type 2
Walking
140 Pilates training in individuals with chronic low back pain / Noppadon Pansuwan / 2006 /Full Text
Subject
Pilates method
Exercise
Movement
Back pain -- Therapy
Exercise movement techniques
Exercise therapy
Back pain
Physical therapy modalities


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10