ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Genotypic variation in responses to aerobic and anaerobic condition in rice = ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวในการตอบสนองต่อ สภาพออกซิเจนปกติและปลอดออกซิเจน / Nednapa Insalud / 2006 /Full Text
Subject
Rice
Rice products
Rice -- Genetics
102 Geogenic radon potential in three areas having different values of equivalent uranium from airborne surveys = ศักย์ของเรคอนจากพื้นดินในสามบริเวณที่มีค่ายูเรเนียมสมมูลต่างกันจากการบินสำรวจ / Sayompoo Emharuthai / 2006 /Full Text
Subject
Radon -- Measurement
Radon -- Environmental aspects
Uranium -- Environmental aspects
Indoor air pollution -- Thailand, Northern
103 Groundwater modelling of the Lampang basin Northern Thailand = แบบจำลองน้ำบาดาลแอ่งลำปาง ภาคเหนือของประเทศไทย / Kompanart Kwansirikul / 2006 /Full Text
Subject
Groundwater -- Lampang
Groundwater flow
104 Hybridization of anopheles peditaeniatus having different karyotypic forms = ความเข้ากันได้ทางพันธุกรรมของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles peditaeniatus ที่มีรูปแบบคาริโอไทป์ต่างกัน / Puckavadee Somwang / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles
105 Identification of gene association with porcine hernia scrotalis = การจำแนกยีนที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนที่อัณฑะของสุกร / Watchara Laenoi / Chiangmai 2006 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Scrotum -- Hernia
106 Images of Thai female sex workers in English contemporary novels = ภาพลักษณ์หญิงบริการไทยในนวนิยายภาษาอังกฤษร่วมสมัย / Kulaya Pongpan / 2006 /Full Text
Subject
Women -- Thailand
Women -- Thailand -- Fiction
Women -- Thailand -- Sexual behavior
107 Impact of human cytomegalovirus co-infection on HIV disease proression infants bron to HIV-1 infected mothers = ผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไซโตเมกาโลไวรัสต่อพัฒนาการของโรคติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี / Woottichai Khamduang / 2006 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
HIV/AIDS
Cytomegaloviruses
HIV infections
Cytomegalovirus
Infant, Newborn
108 Implementation of selected water quality indics: a case study for the ping river, Thailand = การเลือกใช้ดัชนีบ่งชี้คัณภาพน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำปิง ประเทศไทย Susy Lahitiani / Susy Lahtiani / 2006 /Full Text
Subject
Ping River -- Quality control
Water quality biological assessment -- Chiang Mai
Water -- Analysis
Water quality bioassay -- Chiang Mai
109 In vitro chondroprotective activities of flavonoids isolated from boesenbergia pandurata (Roxb.) schltr and flavonoid derivatives = ผลของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากกระชายและสารอนุพันธ์ฟลาโวนอยด์ต่อการป้องกันการสลายกระดูกอ่อนในหลอดทดลอง / Saichit Thaeopattha / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts (Boesenbergia pandurata)
Flavonoids
Osteoarthritis
110 In vivo Biotinylated CD147 Immobilized on streptavidin magnetic bead : a novel strategy for immunogen preparation = เม็ดแม่เหล็กที่เคลือบด้วยสเตรปต้าไวคินที่จับกับซีดี 147 ที่ถูกติดฉลากด้วยไบโอตินแล้วภายในเซลล์ : รูปแบบใหม่ของการเตรียมอิมมูโนเจน / Phawin Charoensook / Chiangmai 2006 /Full Text
Subject
Immunogenetics
111 Induction of resistance to Anthracnose disese of postharvest Mango fruit by Antagonistic Yeasts = การชักนำให้เกิดความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงหลังเก็บเกี่ยวด้วยยิสต์ปฏิปักษ์ / Parinya Chantrasri / 2006 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting -- Thailand, Northorn
Antagonistic fungi
112 Intestinal alkaline phosphatase isoforms in healthy Thai serum and ist relation to ABH secretor status = อินเทสทินอลอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสไอโซฟอร์มในซีรัมคนไทยปกติความสัมพันธ์ต่อสถานะการหลั่งสาร เอ บี เอช / Saowarak Teankaow / 2006 /Full Text
Subject
Alkaline phosphatase
Liver -- Diseases
Isoenzymes
Alkaline phosphatase
Liver -- Diseases
Isoenzymes
113 Ion beam bombardment for DNA transfer and cell attachment = การระดมเซลล์ด้วยลำไอออนเพื่อการถ่ายฝากดีเอนเอและการเกาะยึดของเซลล์ / Somjai Sangyuenyongpipat / 2006 /Full Text
Subject
Ion bombardment
Ions
114 Isolation and expression of a SGI-LIKE GENE of anopheles cracens = การแยกและการแสดงออกของยีนคล้าย SGI ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles cracens / Sittiporn Suwannamit / The 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Gene expression
Genes, Insect
115 Laboratory study of quaternary sediment resistivity related to groundwater pollution at Mea-Hia Landfill, Mueang District, Chiang Mai province = การศึกษาในห้องปฎิบัติการเพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของตะกอนควอเทอร์นารี ที่สัมพันธ์กับการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน บริเวณหลุมฝังกลบขยะแม่เหียะ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Nisa Sichan / 2006 /Full Text
Subject
Electric resistance
Groundwater -- Pollution
Laboratory techniques -- Analysis
Physics
Physics -- Study and teaching
116 Lithofacies of gemstone-bearing sediments in Si Sa Ket and Ubanratchathani provinces, Thaialnd = ลักษณะปรากฎของชั้นตะกอนที่มีพลอยสะสมตัวในเขตจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี ประเทศไทย / Panjai Saraphanchotwithanya / 2006 /Full Text
Subject
Gems
Precious stones -- Thailand
117 Market as social space of negotiation : a case study of rural trade marketing in Jila Administrative villge, Lufeng county, Yunnan Province, P.R.China = ตลาดในฐานะพื้นที่ทางสังคมของการต่อรอง : กรณีศึกษาการค้าชนบทในหมู่บ้านจิลา มณฑลยูนนาน Zou Yahui / Yahui, Zou / 2006 /Full Text
Subject
Industrial marketing
Industrial marketing -- Asia
Industrial marketing -- China
118 Maximal congruences on some semigroups = สมภาคใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด / Boorapa Singha / 2006 /Full Text
Subject
Semigroups
Algebra
119 Maximal inverse subsemigroups on some semigroups = กึ่งกรุปย่อยผกผันใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด / Worachead Sommanee / 2006 /Full Text
Subject
Semigroups
Pesticides -- Environment aspects
Capillary electrophoresis
Algebra
120 Methanolysis of triglycerides by lipase from carica papaya latex for biodiesel fuel synthesis = เมธานอไลซีสของไตรกลีเซอไรค์โดยไลเปสจากยางมะละกอเพื่อสังเคราะห์เชื้อเพลิงไบโอดีเซล / Porntippa Angkanurukpun / 2006 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Methanol
Biodiesel fuels
Triglycerrides
Biosynthesis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10