ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Detection of chlamydia trachomatis and neisseria gonorrhoeae by using in-house multiplex single-tube nested polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อคลาไมเดีย ทราโคมาติส และไนซีเรีย โกโนเรีย โดยวิธี มัลติเพลก ซิงเกิลขทิ้ว เนสเต็ด โพลีเมอร์เรสเชน รีเอ็กชัน ที่พัฒนาขึ้นเอง / Channat Promping / 2006 /Full Text
Subject
Sexually transmitted diseases
Chlamydia infections
Gonorrhca
Neisseria gonorrheae
Polymerase chain reaction
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrheae
Sexually transmitted diseases
Technology, Medical
42 Determination of mating type of clinical and environmental isolates of cryptococcus neoformans in Chiang Mai = การตรวจเมทติ้งไทป์ของเชื้อ cryptococcus neoformans ที่แยกได้จากผู้ป่วยและจากสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / Jeerawat Buranasathien / 2006 /Full Text
Subject
Cryptocercus
Clinical chemistry
43 Determination of methomyl, carbofuran and carboxin residues in cabbages for human risk assessment = การหาปริมาณเมโธมิล คาร์โบฟิวแรนและคาร์บอกซินที่ตกค้างในกระหล่ำปลีเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อมนุษย์ / Khin Lay Zan / 2006 /Full Text
Subject
Pesticides
Agricultural chemicals
Plant regulators -- Analysis
Food additives -- Analysis
44 Determination of vitamins in fruits of Morinda citrifolia Linn. and Phyllanthus emblica Linn. and their fermented juices / Chonlayut Raweewan / 2006 /Full Text
Subject
Vitamins -- Analysis
Morinda citrifolia Linn.
Phyllanthus emblica Linn.
Chromatographic analysis
45 Development of a culturally sensitive educational program to enchance the breast self-examination perception, self-efficacy, and practice among Thai Muslim women = การพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติในสตรีมุสลิม / Hathairat Sangchan / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
46 Development of a program for enhanching nurses' capacity in weaning off ventilator = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Nitaya Pinyokham / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
47 Development of chemiluminescence and high performance liquid chromatographic techniques for quantitative analysis of some cephalosporin antibiotics / Chalermporn Thongpoon / 2006 /Full Text
Subject
High performance liquid chromatography
Cephalosporins
48 Development of enzyme-linked immunosorbent assay for screening Alpha Thalassemia carriers = การพัฒนาวิธีเอ็นไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบ้นต์เพื่อตรวจคัดกรองพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมี่ย / Sumontida Sayachak / 2006 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Genetic aspects
DNA
Human chromosome abnormalitics
Abnormalitics, Human -- Genetic aspects
Enzyme -- Linked Immunosorbent Assay
Thalassemia
49 Development of Flow Injection Amperometric Method with sample pretreatment column for determination of orthophosphate = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีที่ใช้คอลัมน์เตรียมตัวอย่างสำหรับการหาปริมาณออโธฟอสเฟต / Wasin Wongwilai / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
50 Development of group a streptococcal M typing and bactericidal activity of J14, J14.l, J14-R1 and J14-R2 antisera against group a streptococci isolated from the Northern Thai population = การพัฒนาการทำ M typing ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุ่มเอ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของแอนติซีรัมชนิด J14, J14.l, J14-R1 and J14-R2 ต่อเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุ่มเอที่คัดแยกได้จากประชากรไทยในภาคเหนือ / Nonglak Yoonim / 2006 /Full Text
Subject
Streptococcus
Immune serums
Bacteria
51 Development of in-house multiplex PCR to detect microdeletions in the Y chromosme of Thai males with Oligospermia or Azoospermia = การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กพีซีอาร์ขึ้นใช้เองเพื่อครวจการขาดหายชิ้นส่วนขนาดเล็กของโครโมโซมวายในชายไทยที่มีภาวะตัวอสุจิน้อยหรือไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อ / Waraporn Piromlertamorn / 2006 /Full Text
Subject
Y chromosome -- Abnormalitics
Infertility, Male
Oligospermia
Polymerase Chain Reaction
Y Chromosome
Oligospermia
Azoospermia
52 Development of Passive samplers for determination of nitrogen dioxide sulfur dioxide and ozone in ambient air = การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟสำหรับการหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์และโอโซนในอากาศโดยรอบ / Warangkhana Khaodee / 2006 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Ion exchange chromatagraphy
Spectrophotometry
53 Development of the body image self-schemascale and the bosy image possible selves scale for Thai middle-aged women = การพัฒนาแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบันและแบบแผนภาพลักษณ์อนาคตสำหรับหญิงไทยวัยกลางคน / Parichart Rangkakulnuwat / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
54 Development, evaluation, and application of the multi-region subtype specific PCR (MSSP) assay to genetically Identify HIV-1 Subtypes B, C, CRF01_AE, and their recombinant forms = การพัฒนาการประเมินและการประยุกต์ใช้วิธีพีซีอาร์ที่มีความจำเพาะแบบหลายตำแหน่งสำหรับตรวจแยกชนิดสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี ชนิดบี ซี เออีและไวรัสลูกผสม Supachai Sakkhachornphop / Supachai Sakkhachornphop / 2006 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
HIV (Viruses)
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
55 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand = แบคทีเรียแอนโดไฟท์ที่ตรึงไนโตรเจนในข้าวพันธุ์ปลูกและข้าวป่าในประเทศไทย / Chanikarn Koomnok / 2006 /Full Text
Subject
Bacteria
Nitrogen
Rice
Wild rice
56 Distribution of persistent organic pollutants in the environment and their effects on the human endocrine system in some subdistricts, Mae Rim and Chiang Dao districts, Chiang Mai province = การแพร่กระจายของสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมและผลต่อระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์ในบางตำบลของอำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / Ratana Asawasinsopon / 2006 /Full Text
Subject
Environmental toxicology
Persistent pollutants
Organic compounds -- Environmental aspects
57 Diversity of bark and ambrosia beetles (Coleoptera: soclytidae and platypodidae) in mixed evergreen and deciduous dipterocarp forests in Northern Thailand = ความหลากหลายของด้วงมอดไม้ (Coleoptera: Scolytidae และ Platypodidae) ในบริเวณป่าดิบผสมและป่าเต็งรังทางภาคเหนือของประเทศไทย / Wantanee Puranasakul / 2006 /Full Text
Subject
Scolytidae -- Classification
Insects -- Classification
Insects -- Thailand, Northern -- Classification
58 Diversity of trichoptera from mountain streams of Northern Thailand and their connection to biogeographic tracks = ความหลากหลายทางชีภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำจากลำธานน้ำบนภูเขาในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและการเชื่อมโยงกับวิถีทางชีวภูมิศาสตร์ / Arthit Nuntakwang / 2006 /Full Text
Subject
Caddisflies -- Thailand, Northern
Caddisflies -- Identification
Biological monitoring -- Thailand, Northern
Indicators (Biology)
59 Domestic employment of migrant workers as a contributing factor to illegal immigration : a case study of household employment of Burmese migrant workers in Chiang Mai = การจ้างแรงงานต่างด้าวในครัวเรือนเป็นปัจจัยเพิ่มการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย : กรณีศึกษาการจ้างแรงงานพม่าในครัวเรือนจังหวัดเชียงใหม่ / Supitcha Buain / 2006 /Full Text
Subject
Employment -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Migrant workers -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
60 Dynamics of composite entire and meromorphic functions = พลศาสตร์ของผลประกอบของฟังก์ชันทั่วและฟังก์ชันมีโรมอร์ฟิก Feaitsuda Maneeruk / Keaitsuda Maneeruk / 2006 /Full Text
Subject
Functions, Entire
Functions, Meromorphic


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10