ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Biodiversity and production of L-sorbose by acid-tolerant acetic acid bacteria = ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต แอล-ซอร์โบส โดยอะซิติกแอซิคแบคที่เรียที่ทนกรด / Watcharee Hanmoungjai / 2006 /Full Text
Subject
Acetobacter
Biodiversity
Biological diversity
22 Biodiversity of saprobic and pathogenic fungi on selected pandanus and dracaena lourieri = ความหลากหลายทางชีวภาพของราแซพโพรบและราก่อโรคในเตยที่เลือกสรรและจันทร์ผา / Sutheera Thongkantha / 2006 /Full Text
Subject
Biodiversity
Fungi
Pathogenic fungi
23 Bioinsecticide production from stemona extract and its application in agricultural use = การผลิตสารกำจัดแมลงชีวภาพจากสารสกัดหนอนตายหยากและการนำไปใช้ทางการเกษตร / Thanapat Sastraruji / 2006 /Full Text
Subject
Agricultural biotechnology
Microbial pesticides
Insecticides
Insecticides -- Equipment and supplies
24 Border riverscape: negotiating space and identity construction of the long-distance river traders under the greater Mekong subregional trade regime = นทีทัศน์ชายแดน: พื้นที่ของการต่อรอง และการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ค้าทางเรือระยะไกล ภายใต้ระบอบการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / Jakkrit Sangkhamanee / 2006 /Full Text
Subject
Thailand -- International trade -- Laos
Thailand -- Foreign economic relations -- Laos
25 Characterisation of pigments, flavour components and cell structure of lychee (CV. Hong Huey) following high pressure processing = คุณลักษณะของเม็ดสี องค์ประกอบของกลิ่นและโครงสร้างเซลล์ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูง / Chaveewon Phunchaisri / 2006 /Full Text
Subject
Lychee
Lychee -- Preservation
Lychee -- Processing
Canned lychee
26 Chromosome aberrations and DNA demage in petrol pump workers in Chiang Mai / Aida Boonserm / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome aberrations
DNA damage
Air pollutants, environmental
27 Circutt upper arm training in patients with hemiplegia / Surachart Suksriwan / 2006 /Full Text
Subject
Hemiplegia -- Therapy
Physical therapy
Movement
Physical therapy technigues
Arm
Hemiplegia
Physical therapy modalities
28 Comparative morphological characteristics and amanitin contents of Amanita mushrooms in Chaing Mai community forests = ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ และปริมาณอะมานิทินของเห็นสกุลอะมานิทา ในป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ / Sirisak Butkrachang / 2006 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Chiang Mai -- Identification
29 Comparative study of lime oil properties by fermentation with bio-fermented products = การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันมะนาวที่ได้จากการหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพ / Jaipian Laothamyingyong / 2006 /Full Text
Subject
Fermentation
Lime oil
30 Comparing growth, yield and nutrient uptake of rice in alternate aerated and anaerated condition = การเปรียบเทียบการเจริญเติมโต ผลผลิต และการดูดธาตุอาหารของข้าวในดินขังน้ำ และไม่ขังน้ำ Dang Huu Thang / Thang, Dang Huu / 2006 /Full Text
Subject
Rainfed lowland rice
Rice -- Fertilizers
Rice -- Soils -- Fertility
Rice -- Soils
Waterlogging (Soils)
31 Comparison of gait kinematics between obese and normal weight women = การเปรียบเทียบทางจลนศาสตร์การเดินระหว่างเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักปกติ / Jittarat Tansenee / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Obesity -- Women
Obesity -- Therapy
Biomechanics
Obesity
Women
Walking
32 Construction of a device for detection of ethanol and acetone = การสร้างอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดเอทานอลและอะซีโตน / Amnat Reungchaiwatr / 2006 /Full Text
Subject
Construction equipment
Devices
Equipment and Supplies
Ethanolamines
33 Control of fungi on allium by various plant extracts = การควบคุมเชื้อราบนหัวหอมด้วยสารสกัดจากพืชต่างๆ / Niratsa Sae-Tan / 2006 /Full Text
Subject
Fungi -- Control
Onicns
Onions -- Storage
34 Controlling chaos and synchronization for some new chaotic systems = การควบคุมความอลวนและความพร้อมกันสำหรับระบบอลวนแบบใหม่บางระบบ / Narongsak Yotha / 2006 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
35 Convolution equation related to telegraph operator = สมการคอนวอลูชันที่สีมพันธ์กับตัวดำเนินการเทเลกราฟ / Naret Rattanaprommarin / 2006 /Full Text
Subject
Equations
36 Correlations between some parameters of cyanobacterial growth, microcystin quantity, water and sediment qualities in some Thai water resources = สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางประการของการเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียปริมาณไมโครซิสติน คุณภาพน้ำและดินตะกอน ในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทย / Rattapoom Prommana / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Thailand
Microcystins
Microsystis -- Thailand
Water -- Microbiology
Water quality -- Thailand
37 Damage analysis of hydraulic turbine with over 10 years in operation = การวิเคราะห์ความเสียหายของกังหันพลังน้ำ ที่ใช้งานมากกว่า 10 ปี Komonchanh Phet-ASA / Komonchanh Phet-Asa / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Hydraulic turbine -- Analysis
Hydraulic machinery
38 Delineation of hydrocarbon potential area in th gulf of Thailand using seismic attribute analysis = การกำหนดชั้นหินกักเก็บที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่หนึ่งของอ่าวไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำของคลื่นไหวสะเทือน / Tharaporn Bundarnsin / 2006 /Full Text
Subject
Rocks
Geology, Stratigraphic
39 Depositional environment of the B sandstone in the CUU long basin, offshore Vietnam = สภาวะแวดล้อมการตกทับถมของหินทรายปีในแอ่งคูลองฝั่งประเทศเวียดนาม Ha Thi Huong / Ha, Thi Huong / 2006 /Full Text
Subject
Sandstone
Sandstone -- Vietnam
40 Design and fabrication of the advanced flow analysis systems for the determination of some inorganic species on waters / Tapparath Lelasattarathkul / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemistry, Analytical


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10