ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 192 รายการ จากคำว่า 2006

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Taxonomy of Cercospora fungi and allied genera found in Northern Thailand = อนุกรมวิธานของเชื้อราในกลุ่ม Cercospora ที่พบในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Jamjan Meeboon / 2006 /Full Text
Subject
Cercospora
Cercospora -- Classification
Fungi -- Classification
182 The Early detection of renal dysfunction in Thai people upon high cadmium exposure = การตรวจวัดการทำงานผิดปกติของไตระยะเริ่มต้นในคนไทยที่สัมผัสแดดเมียมปริมาณสูง / Wimonrat Teeyakasem / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Kidney
Cadminm
183 The Effects of pilates training on flexibility, lumbo-pelvic movement control, and stress in healthy subjects = ผลของการฝึกแบบ Pilates ต่อความยืดหยุ่น การควบคุมการเคลื่อนไหวบริเวณบั้นเอวและอุ้มเชิงกราน และความเครียดในคนสุขภาพดี / Sureeporn Phrompaet / 2006 /Full Text
Subject
Pilates method
Exercise
Physical fitness
Exercise movement techniques
184 Three different methods of immunogen preparations for production of monoclonal antibody to CD4 protein = การเตรียมอิมมูโนเจนโดยวิธีการสามวิธีที่ต่างกันเพื่อผลิตโมโนโคลยอลแอยติบอดรต่อโปรตีน CD4 / Supansa Pata / 2006 /Full Text
Subject
Antibodies, Monoclonal
Immunoprecipitation
Recombinant proteins
Antigens, CD4
185 Tissue content of Survivin mRNA and Survivin autoantibody in cancer diagnosis and prognosis = ปริมาณของเซอร์ไววิน เอ็มอาร์เอ็นเอในเนื้อเยื่อและเซอร์ไววินออโตแอนติบอดี ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคมะเร็ง / Tanyathip Jaimulwong / 2006 /Full Text
Subject
Plasma cells
Apoptosis
RNA, Messenger
186 Topical products of mosquito repellent from apium graveolens linn = ผลิตภัณฑ์ทากันยุงจากเมล็ดขึ้นฉ่าย / Benjawan Tuetun / 2006 /Full Text
Subject
Mosquitois
187 Transforming shifting cultivation and diversifying livelihoods of an upland peasant community in Luang Prabang Province, Lao PDR = การปรับเปลี่ยนการทำไร่แบบย้ายที่และการสร้างความหลากหลายในการดำเนินชีวิตของชุมชนเกษตรบนพื้นที่สูงในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว / Dexanourath Seneduangdeth / 2006 /Full Text
Subject
Shifting cultivation -- Laos
Uplands -- Laos
188 Urinary markers of cancer patients by proteomics = ตัวบ่งชี้โรคจากปัสสาวะผู้ป่วยมะเร็งโดยโปรติโอมิคส์ / Payungsak Tantipaiboonwong / 2006 /Full Text
Subject
Cancer -- Case studies
Cancer -- Patients
Urine -- Analysis
189 Utilization of male sterility for hybrid rice production = การใช้เรณูเป็นหมันเพื่อผลิตข้าวลูกผสม / Supaporn Junbuathong / 2006 /Full Text
Subject
Hybrid rice
Rice -- Breeding
190 Vacuum operated 2.45 GHz microwave plasma source for low-energy ion beam neutralization = แหล่งกำเนิดพลาสมาไมโครเวฟ 2.45 กิกะเฮิรตซ์ในสูญญากาศสำหรับการสะเทินลำอนุภาคประจุพลังงานต่ำ / Min Medhisuwakul / 2006 /Full Text
Subject
Microwave plasmas
Plasma diagnostics
Microwaves
191 Vocabulary learnings strategies in English reading in a natural setting of students, Chiang Mai University = กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ในการอ่านภาษาอังกฤษในบริบทตามธรรมชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Aaron Koh Thong Chiang / 2006 /Full Text
Subject
Language and languages -- Study and teaching
Vocabulary -- Study and teaching
English language -- Study and teaching
192 Vulnerability assessment of groundwater resources, Chiang mai basin, Notthern Thailand = การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำใต้ดิน แอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย / Terdsak Subtavewung / 2006 /Full Text
Subject
Drastic -- Analysis
Groundwater -- Data processing
Groundwater -- Thailand, Northern


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10