ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Researvoir simulation to evaluate production performance of a granite basement of GB field, CUU Long basin, Vietnam = การจำลองสถานการณ์หินกักเก็บเพื่อประเมินสมรรถนะการ ผลิตของหินฐานแกรนิต ในแหล่งจีบี แอ่งกิ่วลอง ประเทศเวียดนาม Tran Van Lam / Tran, Van Lam / 2005 /Full Text
Subject
Granite -- Vietnam
162 Responses of clara cells in respiratory airway of rat after exposure to different levels of hyperoxia = การตอบสนองของเซลล์คลาราในทางเดินหายใจของหนูหลังจากสัมผัสภาวะออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงในระดับต่างๆ / Kittikorn Phomchan / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Anatomy
Hyperoxia
Clara cell-Specific protein
163 Rice Yield Gap Analysis and Identification of Agronomic Measures for Increasing Rice Yield in Bhutan using CERES-Rice Model / Kailash Pradhan / 2005 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Yields
164 Salmonella isolation from slaughter pigs and carcasses in a slaughterhouse in Chiang Mai, Thailand = การแยกเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรและซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย / Wasan Chantong / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Salmonella
Slaughtering and slaughter houses -- Thailand -- Chiang Mai
165 Self-management of end-stage renal disease patients receiving hemodialysis = การจัดการตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Nonglak Methakanjanasak / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
166 Semantic analysis of thai producs' Brand names = การวิเคราะห์ความหมายเชิงอรรถศาสตร์ของชื่อตราสินค้าไทย / Nithat Boonpaisarnsatit / 2005 /Full Text
Subject
Brand name products
167 Separation and determination of some cationic surfactants in wastewater by high performance liquid chromatography = การแยกและการหาปริมาณสารลดแรงตึงผิวประจุบวกบางชนิดในน้ำเสียโดยลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง / Lalida Srivichai / 2005 /Full Text
Subject
High performance liquid chromatography
Liquid chromatography
168 Shallow resistivity modeling of Mueang district Chiang Mai province = การสร้างแบบจำลองความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะระดับตื้นของ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Thanawat Klaytae / 2005 /Full Text
Subject
Electric resistance -- Chiangmai
Resistivity modeling
169 Shear bond strengths and failure modes of three self-etching adhesive systems in orthodontic bracket placement = กำลังแรงยืดแบบเฉือนและลักษณะความล้มเหลวของระบบเซลเอซซิ่งแอดฮีซิฟสามชนิดในการยึดเบรกเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Russameejan Keratsuksakul / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
170 Social suffering: a case study of impact of Lam Ta Khong Pumped storage project on livelihood = ความทุกข์ยากทางสังคม: กรณีศึกษาผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับต่อวิถีชีวิต / Nitinan Kanprom / 2005 /Full Text
Subject
Suffering -- Social aspects -- Nakhon Ratchasima
Pumped storage power plants -- Thailand, Northeastern
Electric power-plants -- Thailand, Northeastern
171 Socio-economic and Institutional Factors Influencing Rice Production Practices in Low Country Dry Zone of Sri Lanka = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและองค์กรที่มีผลต่อวิธีการผลิตข้าวโพดในเขตที่สุ่มแห้งแล้งของประเทศศรีลังกา Pattiyage Chandrasoma Peiris / Peiris, Pattiyage Chandrasoma / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Sri Lanka
Rice -- Economic aspects
172 Solid-phase extraction with reversed-phase high performance liquid chromatography for the analysis of some anionic and nonionic surfactantsin watersamples = การสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงชนิดรีเวอร์สเฟสเพื่อการวิเคราะห์สารลดแรงตึงผิวบรรจุลบ และไม่มีประจุบางชนิดในตัวอย่างน้ำ / Phimpha Soisungnoen / 2005 /Full Text
Subject
Ion exchange chromatography
Chromatography, High Pressure Liquid
Chemistry, Analytic
Extraction (Chemistry)
173 Some geomatric properties and the fixed point property in Banach spaces = สมบัติเรขาคณิตบางประการและสมบัติจุดตรึงใน ปริภูมิบานาค / Attapol Kaewkhao / 2005 /Full Text
Subject
Banach spaces
Geometry
174 Spatial and temporal changes of trichoptera community diversity and water quality from streams in Phu Hin Rongkla National Park = การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาของความหลากหลายของกลุ่มแมลงหนอนปลอกน้ำและคุณภาพน้ำและคุณภาพน้ำจากลำธารในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า / Nattaphorn Changthong / 2005 /Full Text
Subject
Insects
Spatial Behavior
Type specimens (Natural history) -- Trichoptera
Water quality
Water chemistry
175 Spectroscopy of Thai Garnet = สเปคโทรสโกปีของโกเมนจากประเทศไทย / Bongkot Phichaikamjornwut / 2005 /Full Text
Subject
Garnet -- Thailand
Spectroscopy
176 Stability and synchronization of the perturbed lu chaotic dynamical system = เสถียรภาพและการพร้อมสัมพันธ์ของระบบเชิงพลวัตอลวนลูที่ถูกรบกวน / Thasanai Chamnanpet / 2005 /Full Text
Subject
Differentiable dynamical systems
Chaotic behavior in systems -- Mathematics
177 Stratigraphic and structural interpretation in the thien long prospect, Block K North Malay basin, Vietnam = การแปลความหมายการลำดับชั้นหินและโครงสร้างในแปลงสำรวจเทียนลองบล็อกเค แอ่งมาเลย์เหนือ ประเทศเวียดนาม / Nguyen Dinh Chuc / 2005 /Full Text
Subject
Geology
Geology, Stratigraphic
Rocks
178 Stratigraphic interpretation of seismic data in blocks M 3 and M 4, Offshore Myanmar = การแปลความหมายเชิงลำดับชั้นหินของข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในพล๊อก เอ็ม 3 และ เอ็ม 4 นอกฝั่งประเทศเมียร์มาร์ / Myo Myint OO / 2005 /Full Text
Subject
Seismic prospecting
Seismic prospecting -- Data processing
179 Structural and stratigraphic interpretation from seismic data in block A, the CUU long basin, Vietnam = การแปลความหมายโครงสร้างและการลำดับชั้นหินจากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในบล็อกเอ แอ่งกิ่วลอง ประเทศเวียดนาม Tran Duc Dinh / Tran, Duc Dinh / 2005 /Full Text
Subject
Stratigraphic correlation -- Vietnam
180 Study of Cytokine response by intracellular cytokine detection and confirmation of HIV non-infection in HIV highly exposed persistently seronegative persons = การศึกษาการตอบสนองของไซโตไคน์โดยการตรวจวัดไซโตไคน์ และการตรวจยืนยัยการไม่ติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ที่สัมผัสเชื้อเอชไอวีบ่อยแต่ไม่สร้างแอนติบอดี / Praijitr Tanan / 2005 /Full Text
Subject
HIV antibodies
Immunoglobulins
Cytokines -- Immunoglogy
Cytokines
HIV infections
HIV seropositivity


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11