ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Local adaptive responses to sedentarization program: a case study of Huong Nguyen commune, A Luoi District, Thua Thien Hue Province, Vietnam = การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อการเกษตรแบบถาวร: กรณีศึกษาชุมชนเฮืองเวียง อำเภออาเหลย จังหวัดเถือเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Ngo Thi Phuong Anh / Anh, Ngo Thi Phuong / 2005 /Full Text
Subject
Ethnic groups -- Thua Thien Hue Province (Vietnam)
Province (Vietnam) -- Social conditions
Social change -- Vietnam
122 Lutenizing hormone (LH) response to gonadotropin releasing hormone (GnRH) in Asian elephant (Elephas maximus) = การตอบสนองของฮอร์โมนแอลเอชต่อโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมนในช้างเอเชีย / Pornsawan Pongsopawijit / 2005 /Full Text
Subject
Asiatic elephant
Elephants -- Asia
Gonadotropin
Lutenizing hormone
123 Matrix transformations of Musielak-Orlicz Sequence Spaces = การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับมูสิลัก-ออร์ลิคซ์ / Tanadon Chaobankoh / 2005 /Full Text
Subject
Matrices
Orlicz spaces
Sequence spaces
124 Mechanic of Physiological Responses of Litchi when Flowering Under Low Temperature Condition = กลไกการตอบสนองทางสรีรวิทยาของลิ้นจี่เมือออกดอกภานใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ / Amonnat Chattrakul / 2005 /Full Text
Subject
Litchi
Litchi -- Physiological effect
125 Microbiological quality of pig carcass at Dorn Du Slaughterhouse in Vientiane Municipality Lao PDR = คุณพาพทางจุลชีววิทยาของซากสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ดอนดู่ในเทศบาลนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phouth Inthavong / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Slaughtering and slaughter houses -- Lao
Slaughtering and slaughter-houses -- Sanitation
Slaughtering and slaughter-houses -- Hygienic aspects
126 Microstructure and electrical property relationships of Lead Zirconate Titanate-Lead Magnesium Niobate Ceramics / Rungnapa Tipakontitikul / 2005 /Full Text
Subject
Lead zirconate titanate -- Synthesis
Lead magnesium niobate-lead titanate -- Synthesis
Ceramics
127 Microstructures and conduction mechanisms of zinc oxide varistors doped with bismuth and cobalt oxides = โครงสร้างจุลภาคและกลไกการนำไฟฟ้าของวาริส เตอร์สังกะสีออกไซด์ที่เจือด้วยออกไซด์ของบิสมัสและโคบอลต์ / Wandee Onreabroy / 2005 /Full Text
Subject
Oxides
Varistors
Electric conductivity
128 Microstructures of carbides in high chromium cast irons = โครงสร้างจุลภาคของคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อโครเมี่ยมสูง / Amporn Wiengmoon / 2005 /Full Text
Subject
Chromium carbide
Transition metal carbides -- Microstructure
129 Modulating effect of Stemona tuberosa Lour. extract on P-Glycoprotein and MRP-1 activities in Multridurug resistant cancer cells / Sikhorn Siwanon / 2005 /Full Text
Subject
Antineoplastic agents
Drug resistance in cancer cells
Multidrug resistance
Cancer -- Chemotherapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Stemona tuberosa lour
P-glycoprotein
Drug resistance, multiple
130 Molecular characterization of VP4, VP7, and NSP4 genes of nontypeable rotavirus strains isolated from porcines Chiang Mai / Wisoot Chan-IT / 2005 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Rotaviruses
Rotavirus infections
131 Molecular cloning of CDNA encoding ACC synthase and application of antagonistic bacteria for disease control in curcuma alismatifolia gagnep. = การโคลนซีดีเอ็มเอทีเข้ารหัสเอซีซีซินเทสและการใช้แบคทีเรียปฎิปักษ์เพื่อควบคุมโรคในปทุมมา / Supuk Mahadtanapuk / 2005 /Full Text
Subject
antagonistic bacteria
Cloning
DNA
Molecular cloning
Genetics
132 Monitoring and Analysis of Acid Deposition in Chiang Mai Province in 2003-2004 = การติดตามตรวจสอบและการวิเคราะห์การตกสะสมของกรด ในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2546-2547 / Nattaporn Chirasathaworn / 2005 /Full Text
Subject
Acid deposition -- Environmental aspects -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
133 Monte carlo simulation for estimating hydrocarbon reserves in U-Thong field, Suphan Buri basin, Central Thailand = การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลเพื่อการประมาณปริมาณสำรองไฮโดรดาร์บอนในแหล่งอู่ทอง แอ่งสุพรรณบุรี ภาคกลางของประเทศไทย / Vu Minh Tuan / 2005 /Full Text
Subject
Monte Carlo method
Simulation method
134 Mosquito repellency of volatile oils derived from plants = ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากพืช / Kittichai Kamsuk / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils volatile
Aedes
Plants, medicinal
135 Multiplication modules and homogeneous functions = มอดูลผลคูณและฟังก์ชันเอกพันธ์ / Kamonthep Mecam / 2005 /Full Text
Subject
Multiplication
Modules (Algebra)
136 Negotiating livelihood strategies for development of a multi-ethnic community in Thua Thien Hue province, Vietnam = ยุทธวิธีด้านการดำรงชีพในการต่อรองเพื่อการพัฒนาของชุมชนหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดเถือเทียนเว้ประเทศเวียดนาม Nguyen Thi My Van / Van, Nguyen Thi My / 2005 /Full Text
Subject
Rural development -- Vietnam
Sustainable development -- Vietnam
137 Occurrence of echinococcosishydatidosis in slaughter buffaloes and Echinococcus granulosus in stray dogs in Kathmandu valley, Nepal = การพบโรคเอไคโนค๊อกโคซิสหรือโรคไฮดาติดในกระบือชำแหละและพยาธิ Echinococcus granulosus ในสุนัขจรจัดในกาฐมาณฑุแววีย์ ประเทศเนปาล Salina Manandhar / Manandhar, Salina / Freie Universitat Berlin 2005 /Full Text
Subject
Buttaloes -- Diseases
Buttaloes -- Nepal
Echinococcosis
Hydatidosis
Slavghtering and slaugkler houses -- Nepal
138 Optimization of high performance liquid Chromatographic system for the determination of 20-Hydroxyecdysone and ecdysone from some plants in Thailand = การหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการหาปริมาณ 20-ไฮดรอกซีเอ็กไดโซนและเอ็กไดโซนจากพืชบางชนิดในประเทศไทย / Chonlada Dechakiatkrai / 2005 /Full Text
Subject
Liquid chromatography
Chromatographic analysis
High performance liquid chromatography
139 Parent participation in the care of hospitalized young children = การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Yunee Pongjaturawit / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
140 Parental practices during their child's admission to pediatric intensive care unit = การปฏิบัติของผู้ปกครองขณะเด็กเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม / Usanee Jintrawet / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11