ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Development of high performance liquid chromatographic method for the determination of arbutin in creams and medicinal plant extracts = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีมและสารสกัดจากพืชสมุนไพร / Wisanu Thongchai / 2005 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Chromatography
Science -- Methodology
High performance liquid chromatography
Arbutin
Plant Extracts -- Analysis
Chemistry, Analytic
Medicinal plants -- Extracts
Extraction (Chemistry)
62 Development-induced displacement and spatiality of sustainable livelihoods : a case study of the irrigation project in the Nam Tin watershed, Houyxai district, Bokeo Province, Lao PDR = การพลัดที่อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการสร้างพื้นที่ของวิถีชีวิตที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานในลุ่มน้ำติน อำเภอห้วยทราย จังหวัด บ่อแก้ว สปป. ลาว = การพลัดที่อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการสร้างพื้นที่ของวิถีชีวิตที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานในลุ่มน้ำติน อำเภอห้วยทราย จ{u0 / Boundeth Southavilay / 2005 /Full Text
Subject
Rural development -- Lao
Sustainable development -- Lao
63 Direct product of semigroups and their green's relations = ผลคูณตรงของกึ่งกรุปและความสัมพันธ์ของกรีน / Wattapong Puninagool / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroup theory
Green's relations
64 Discourse on Health in Thai television commercials for food, food supplemwnt and beverage products = วาทกรรม สุขภาพ ของผลิตภัณฑ์อาหาร อากรเสริม และเครื่องดื่มในสื่อโฆษณาโทรทัศน์ไทย Piryaporn Phaoluengtong / Piriyaporn Phaoluengtong / 2005 /Full Text
Subject
Thai language -- Study and teaching
Television adveitising -- Thailand
Thailand -- Social life and customs
65 Diversity of Birds in Salween Wildlife Sanctuary, Mae Hong Son Province, During 2002-2004 = ความหลากหลายของนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 / Kamolchai Kotcha / 2005 /Full Text
Subject
Birds -- Mae Hong Son
Wildlife refuges -- Mae Hong Son
Salween Wildlife Sanctuary
66 Diversity of macroalgae and benthic Diatoms and their relationships with nutrient compounds in the Ping ana Nan rivers = ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับสารอาหารในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน / Tatporn Kunpradid / 2005 /Full Text
Subject
Biological diversity
Diatoms
Macroalgae
Algae
67 Drug characterization of methamphetamine pills as a scientific tool to help identify drug production and trafficking networks = การระบุเครือข่ายการผลิตและค้าโดยอาศัยลักษณะจำเพาะของเม็ดยาบ้า / Pilatluck Adam / 2005 /Full Text
Subject
Methamphetamine
Drug traffic
68 Educational program for enhancing parental competency and outcomes of preterm infants = การให้โปรแกรมการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ปกครองและผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดก่อนกำหนด Yeni Rustina / Rustina, Yeni / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
69 Effacacy of catechins from green-tea extract in free-radical scavenging and non-transferrin-bound iron (NTBI) chelation in B-Thalassemic serum / Chonthida Thephinlap / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Tea
Beta-Thalassemia
Iron overload
70 Effect of edible bilayer films from sodium caseinate and fat on survival of immobilized bifidobacterium in tapioca starch beads = ผลของฟิมล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดสองชั้นจากโซเดียมเคซีเนตและไขมันต่อการรอดชีวิตของ Bifidobacterium ตรึงรูปในเม็ดแป้งมันสำปะหลัง / Panida Rattanapitikorn / 2005 /Full Text
Subject
Bifidobacterium
Edible bilayer films
Starch
71 Effect of inclination angles on heat transfer characteristions of a closed-eng pulsating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Phrut sakulghangsatjatai / Phrut Sakulghangsatjatai / 2005 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
72 Effect of plai (zingiber cassumunar roxb.) extract on the levels of hyaluronan glycosaminoglycan and matrix metalloproteinases from oral fibroblast and epithelial cells = ผลของสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อระดับไฮยาลูโรแนนไกลโคซามิโนไกลแคนและเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนสจากเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวจากช่องปาก / Pareena Chotjumlong / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts (plai)
Hyaluronic acid
Glycosaminoglycans
Matrix metalloproteinases
Epithelial cells
73 Effect of Thunbergia Laurifolia Lindl. leaf extract on methomyl-induced cholinesterase inhibition = ผลของสารสกัดจากใบรางจืดต่อการยับยั้งเอนไซม์โคลีนแอสเทอเรสที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารกำจัดแมลงเมโทมิล / Kanokwan Chaiyasing / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Plants, medicinal -- Rangjuet
Cholinesterases
Methomyl
74 Effects of Centella asiatica and Rhinacanthus nasutus extracts on mycotoxin-induced immunomodulation = ผลของสารสกัดบัวบกและทองพันชั่งต่อการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันที่เหนี่ยวนำโดยสารพิษจากเชื้อรา / Khanittha Punturee / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts -- Centella asiatica
Plant extracts -- Rhinacanthus nasutus
Mycotoxins
75 Effects of Compositional ratio and poling condition on Hysteresis properties of Lead Magnesium Niobate-Lead Zirconate Titanate Ceramics / Supattra Wongsaenmai / 2005 /Full Text
Subject
Lead magnesium niobate-lead titanate -- Synthesis
Ceramics
76 Effects of crude extracts of some medicinal plants in family annonaceae on Hela cells and human amniotic fluid cell lines = ผลของสารสกัดหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์กระดังงาต่อเซลล์เฮลาและเซลล์เชื้อสายจากน้ำคร่ำมนุษย์ / Kamol Dasa / 2005 /Full Text
Subject
Phytochemistry
Amniotic fluid
Medicinal plants
Hela cells
77 Effects of dietary fat on energy metabolism in trained rats energy metabolism, Dietary fat, training, glycogen = ผลของไขมันในอาหารต่อเมแทยอลิซึมของพลังงานในหนูขาวที่ฝึกออกกำลังกาย Wasana pratchayasakul / Wasana Pratchayasakul / 2005 /Full Text
Subject
Energy metabolism
Dissertations, academic -- Physiology
Dietary fats
Energy metabolism
Exercise
Animals, laboratory -- Rats
78 Effects of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in Northern Thailand = ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมด้วยของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย / Thanuchai Silaratana / 2005 /Full Text
Subject
Energy development -- Environmental aspects
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Coal mines and mining
Coal -- Thailand, Northern
79 Effects of root and pod exudates on drought and aflatoxin resistance of peanut genotypes = ผลของสารที่ปลดปล่อยจากรากและฝักของสายพันธุ์ถั่วลิสงต่อการทนแล้งและต้านทานต่อสารอะฟลาท๊อกซิน / Janjira Puntase / 2005 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Peanuts
80 Energy saving in aeroponic system using heat pipe = การประหยัดพลังงานในระบบแอร์โรโพนิกโดยใช้ท่อความร้อน / Narong Srihajong / 2005 /Full Text
Subject
Thermosyphons
Heat pipes


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11