ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Convexity properties of orlicz direct sums of banach spaces / Rajagul Poonchauy / 2005 /Full Text
Subject
Banach spaces
42 Convolution equation related to the n-dimensional Lk operator = สมการคอนวอลูชันที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการ Lk ใน n มิติ / Montira Suwannaprapa / 2005 /Full Text
Subject
Equations
43 Corrosion resistance of titanium and its alloys as implanted materials in bone surgery = ความต้านทานการกัดกร่อนของไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียมเพื่อใช้เป็น วัสดุฝังในการทำศัลยกรรมกระดูก / Areeya Aeimbhu / 2005 /Full Text
Subject
Titanium
Titanium -- Corrosion
Corrosion and anti-corrosives
44 Decentralization and local politics of forest management in Vietnam: a case study of Co Tu ethnic community = การกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นของการจัดการป่าไม้ในประเทศเวียดนาม: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์เกอตู Hoang Huy Tuan / Tuan, Hoang Huy / 2005 /Full Text
Subject
Decentralization in government -- Vietnam
Local government -- Vietnam
Natural resources -- Management -- Vietnam
Forest management -- Vietnam
Community forests -- Vietnam
45 Decompositions of some semigroups = การแยกของกึ่งกรุปบางชนิด / Kitjagarn Kitiga / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Semigroups of operators
46 Defluoridation by fired clay and its application potential = การกำจัดฟลูออไรด์ด้วยดินเผาและศักยภาพในการนำไปใช้ / Ekarat Detsri / 2005 /Full Text
Subject
Adsorption
Drinking water
Water -- Fluoridation
Fired-clay
Fluorides
47 Delayed Harvesting to Increase Value of Mango cv. Kaew in the Semi-Arid Area of the Upper North = การชะลออายุเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงแก้วในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งของภาคเหนือตอนบน / Benjawan Chutichudet / 2005 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
48 Design and evaluation of ketoprofen transdermal drug delivery systems = การออกแบบและการประเมินระบบนำส่งยาผ่านผิวหนังของคีโตโปรเฟน / Ladda Wongpayapkul / 2005 /Full Text
Subject
Ketoprofen
Drug delivery systems
Transdermal medication
49 Determinants of rice milling quality and price = เงื่อนไขที่กำหนดคุณภาพการสีและราคาข้าว / Manop Leesawatwong / 2005 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Rice -- Prices
Rice -- Quality
Rice processing
Rice -- Thailand, Northern
50 Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Using Plant as Bioindicator for Air Quality Assessment = การหาปริมาณสารพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยใช้พืชเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ / Patoommarn Upathum / school 2005 /Full Text
Subject
Indicators (Biology)
Air -- Pollution -- Chiangmai
Pollutants
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Air -- Pollution -- Measurement
Environmental monitoring
51 Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate matter in Chiang Mai city = การหาปริมาณพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นขนาดเล็กในเมืองเชียงใหม่ / Walaya Sangchan / 2005 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Pollutants
Acid deposition -- Chiang Mai
Polycyclic aromatic hydrocarbons
52 Developing Maturity Indices for Durian(Durio zibethinus Murray cv. Monthong) Fruits Based on Physiology and Physicochemistry / Kal Kalayanamitra / 2005 /Full Text
Subject
Durian
Durian -- Growth
53 Development of a secondary ion mass spectrometer prototype using quadrupole mass spectrometry = การพัฒนาต้นแบบเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์ชนิดไอออนทุติยภูมิโดยใช้ควอดรูโพลแมสสเปกโทรเมตรี / Yaowaret Keawmui / 2005 /Full Text
Subject
Mass spectrometer
Mass spectrometry
54 Development of analytical procedures for determining organophosphorus insecticide residues in vegetables using solid phase microextraction and gas chromatography / Sasithorn Tantong / 2005 /Full Text
Subject
Insecticides
Organophospharus compounds
Gas chromatography
55 Development of competency inventory for registered nurses in the peoples republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Ming Liu / Liu Ming / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
56 Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะแห่งตนสำหรับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของสตรีวัยกลางคน / Supatana Chomson / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Heart -- Diseases
Middle aged women
Dissertations, Academic -- Nursing
57 Development of flow injection and sequential injection systems for the determination of tetracycline, oxytetracycline and chlortetracycline = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันและระบบซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณ เตตราซัยคลิน ออกซีเตตราซัยคลินและคลอเตตราซัยคลิน / Lucksagoon Ganranoo / 2005 /Full Text
Subject
Tetracuclines
58 Development of flow injection procedures for the determination of calcium, magnesium, iron, zinc and ethanol = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณแคลเชียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และเอทานอล / Kwuanjit Manee-on / 2005 /Full Text
Subject
Calcium -- Analysis
Magnesium -- Analysis
Iron -- Analysis
Zinc -- Analysis
Ethanol -- Analysis
Flow injection analysis
59 Development of flow injection system for determination of chromium (III) and on-lin preconcentration = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณโครเมียม (III) และการเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์ / Supharphorn Kasiwad / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
60 Development of flowinjection-capillary immunoassay system = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกชั่น-คาปิลลารีอิมมูโนแอสเสย์ / Apichart Boonmalai / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
Capillary analysis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11