ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 206 รายการ จากคำว่า 2005

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Study of oxidative stress in vascular Endothelial cells in Coronary heart disease patients / Voravuth Somsak / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Hypertension
Hypotensive agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Endothelial cells
Coronary disease
Oxidative stress
182 Survivals of VAPA, VAPB and NON-VAPA, NON-VAPB rhodococcus EQUI strainsin human phagocytes = การมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อโรโดคอคคัส อีไคว ชนิดที่มีแวปเอ แวปบีและชนิดที่ไม่มีทั้งแวปเอและแวปบี ที่ถูกเก็บกินอยู่ในฟาโกซัยท์ / Oraphan Intasuwan / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Rhodococcus EQUI
Phagocytes
183 Synthesis and characterization of mixed normal and relaxor Ferroelectric materials / Naratip Vittayakorn / 2005 /Full Text
Subject
Ferroelectric devices
Ferroelectricity -- Synthesis
Ceramic materials
184 Synthesis and microstructural characterization of poly (L-lactide-co-E-caprolactone) copolymers with different molecular architectures = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างจุลภาคของพอลิ (แอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน) โคพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่แตกต่างกัน / Piyanan Tangvenichcharoensuk / 2005 /Full Text
Subject
Materials -- Microscopy
Microstructure
Polymerization
Chemistry, Organic -- Synthesis
185 Taxonomy and Ecology of the Lichen Family Pertusariaceae in Thailand = อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์ Pertusariaceae ในประเทศไทย / Sureeporn Jariangprasert / school 2005 /Full Text
Subject
Lichens -- Thailand
Pertusariaceae
Plant ecology
Ecology
186 Test and performance prediction of HDPE thermosyphons = การทดสอบและทำนายสมรรถนะของเทอร์โมไซฟอน แบบเอชดีพีอี / Khridsadakhon Booddachan / 2005 /Full Text
Subject
Thermosyphons
187 The Effectiveness of warning disclosures in televised over-the-counter drug advertisements = ประสิทธิผลของรูปแบบคำเตือนในโฆษณายาทางสื่อโทรทัศน์ / Hathaikan Chowwanapoonpohn / 2005 /Full Text
Subject
Television advertising
Advertising -- Drugs
188 The Effects of forest restoration on the species diversity and composition of a bird community in Doi Suthep-Pui National Park Thailand from 2002-2003 = ผลของการฟื้นฟูป่าต่อความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของสังคมนกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2546 / Tidarach Toktang / 2005 /Full Text
Subject
Reforestation
Forest restoration
Forest landscape management
Forests and forestry -- Thailand -- Doi Suthep-Pui National Park
189 The Experiences of famillies with stroke survivors in Chiang Mai province = ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่ / Tanyaluk Obe-Om / 2005 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Dissertations, Academic -- Nursing
190 The Feasibility and accepatbility of a wound care program using a portable vacuum bottle dressing for open wound healing = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรแกรมดูแลแผลชนิดเปิดโดยการปิดแผลแบบสูญญากาศชนิดพกพา / Nirobol Kanogsunthomrat / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
191 The Hyalurronic acid level changes in human gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement : A Longitudinal study = การเปลี่ยนแปลงระดับไฮยาลูโลนิคแอซิดในของเหลวร่องเหงือกคนระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน : การศึกษาระยะยาว / Anjan Peeranantrangsri / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
192 The Impact of development towards familial relationships as represented in selected Thai short stories = ผลกระทบของการพัฒนาต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องสั้นไทย / Panpen Kongkaewjai / 2005 /Full Text
Subject
Family
Thai literature
193 The Operator related to the generalized heat equation = ตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับสมการความร้อนที่วางนัยทั่วไป / Chalermpon Bunpog / 2005 /Full Text
Subject
Heat equation
Functional analysis
194 The Residue of the generalized function P m related to the diamond operator = เรซิดิวของฟังก์ชันวางนัยทั่วไป P m ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์ / Kamsing Nonlaopon / 2005 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions
195 The Study of cytotoxic effect of corrosion products released from commercial magnets on cultured human gingival epithelial cells = การศึกษาพิษของสนิมแม่เหล็กพาณิชย์ ต่อเซลล์เยื่อบุผิวเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกคน / Nujirate Akkakham / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
196 Thermal management of convective cooling for electronic printed circuit boards = การจัดการทางอุณหภาพด้วยการระบายความร้อน โดยการพาสำหรับแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ / Suriyon Chomdee / 2005 /Full Text
Subject
Electronic apparatus and appliances -- Cooling
Electronic apparatus and appliances -- Temperature control
Multichip modules (Microelectronics) -- Design and construction
Temperature measurements
197 Three-dimensional seismic stratigraphy in block M9, offshore myanmar = การลำดับชั้นหินเชิงคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติใน บล็อก เอ็ม 9 พื้นที่นอกชายฝั่งทะเลของประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Myo Win / school 2005 /Full Text
Subject
Geology, Stratigraphic -- Burma
Sedimentation and deposition
198 Treatment of wastewater from pickled vegetable factory by Spirulina platensis = การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผักดองด้วยสาหร่าย Spirulina platensis Sao Sythuon / Sythuon, Sao / 2005 /Full Text
Subject
Water treatment plants
Sewage disposal plants
Sewage -- Purification -- Biological treatment
199 Tutoring and Thailand's education reform = การกวดวิชากับการปฏิรูปการศึกษาของไทย / Anusara Sirimongkol / 2005 /Full Text
Subject
Tutors and tutoring -- Thailand
Education -- Thailand -- Research
Student -- Thailand -- Research
200 Twin-arginine Signal Peptide contributes effective folding of CD147 Displayed on filamentous phage = ทวินอาร์จีนีนซิกแนลเปปไทด์มีส่วนช่วยให้มีการพับทบอย่างมีประสิทธิ์ภาพของวีดี 147 บนตัวฟิลาเมนตัสฟาจ / Phatchaneeya Thammawong / 2005 /Full Text
Subject
Membranes (Biology)
Bioelectrochemistry
Biological transpart, Active
Protein sorting signals
BSG protein, Human
Inovirus


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11