ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Production and evaluation of Recombinant Antigens for detection of specific Antibodies against Penicillium marneffei in AIDS patients = การผลิตและการประเมินรีคอมบิแนนท์แอนติเจนสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อราเพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอในผู้ป่วยเอดส์ / Jutarat Praparattanapan / 2004 /Full Text
Subject
Recombinant antibodies
Penicillium marneffei
AIDS (Disease) -- Patients
122 Production of polyclonal antibody in mice using DNA based and Phage-display immunizations = การผลิตพอลิโคลนนอลแอนติบอดีในหมูโดยการสร้างภูมิคุ้มกันจากดีเอ็นเอและฟาจดิสเพลย์ / Saibua Boonmuen / 2004 /Full Text
Subject
Antibody formation
Mice
DNA
Bacteriophages
123 Productivity and economic return of row seeder in the dry season rice production system, Can Tho Prince of Vietnam = ผลิตภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเครื่องหยอดข้าวในระบบการผลิตข้าวฤดูแล้ง จังหวัดคันเธอ ประเทศเวียดนาม / Le Truong Giang / 2004 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects
Rice -- Implements and machinery -- Economic aspects
124 Promoting English oral presentation skills of undergraduate students through autonomous learning approach = การส่งเสริมทักษะการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง / Assanee Nantachaipan / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Rhetoric
English language -- Spoken English
Learning
125 Proteomic analysis of acid-induced Bradyrhizobium japonicum USDA110 / Napat Puranamaneewiwat / 2004 /Full Text
Subject
Bradyrhizobium japonicum
Proteomics -- Methodology
Proteomics -- methods
126 Proteomics of snake venoms = โปรติโอมิกส์ของพิษงู / Jiraporn Nawarak / 2004 /Full Text
Subject
Venoms
Snake bites
Poisonous animals
Proteomics
127 Purification of lectin from lotus seeds and development of protein-bound fucose detection for supporting cancer diagnosis = การทำเลคตินจากเมล็ดบัวให้บริสุทธิ์และการพัฒนาการครวจหาฟูโคสที่ยึดติดกับโปรตีนสำหรับช่วยการวินิจฉัยโรคมะเร็ง / Weerawan Leewapongpian / 2004 /Full Text
Subject
Cancer
Lectins
Plant lectins
Lotus
Fucose
Neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- biochemistry
128 Relationship between genetic polymorphisms of the CYP2A6 gene and smoking behavior in the Northern Thai subjects = ความสัมพันธ์ระหว่างการมีหลายรูปแบบของยีน CYP2A6 และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยในภาคเหนือ / Napapan Sakuludomkan / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Smoking
Polymorphism, genetic
Cytochromes
129 Roles and Indigenous Knowledge of Hmong Women in Household Food Production System and Utilization of Wild Plants = บทบาทและภูมิปัญญาของผู้หญิงม้งในระบบการผลิตอาหาร ของครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากพืชป่า / Naruemon Thinrach / 2004 /Full Text
Subject
Hmong (Asian people) -- Thailand, Northern
Hmong (Asian people) -- Social life and customs
Wild plants, Edible
130 Salinity in surface water around a pickling food factory : a case study in Hang Dong district, Chiang Mai province = ความเค็มของน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงานอาหารหมักดอง กรณีศึกษาในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Ton Thu Giang / Giang, Ton Thu / 2004 /Full Text
Subject
Salinity
Soils, Salts in -- Chiang Mai
131 Sample pretreatment using in-valve and on-line columns in flow injection systems for the determination of cadmium, copper, lead, zinc, benzene, toluene and xylene / Sumalee Tanikkul / 2004 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Lead -- Analysis
Zinc -- Analysis
Benzene -- Analysis
Toluene -- Analysis
Xylene -- Analysis
Flow injection analysis
132 Secondary particle spectra from neutron induced nuclear reaction in the 14-100 MeV region = สเปกตรัมของอนุภาคทุติยภูมิที่ปลดจากปฎิกิริยานิวเคลียร์เหนี่ยวนำโดยนิวตรอนในช่วงพลังงาน 14-100 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ / Udomrat Tippawan / 2004 /Full Text
Subject
Particles (Nuclear physics)
Nuclear reaction
133 Some convexity properties of y-direct sums of banach spaces / Supaluk Phothi / 2004 /Full Text
Subject
Banach spaces
134 Some results of fuzzy BCK-Filters / Phaisatcha Inpoonjai / 2004 /Full Text
Subject
Multiplication
Modules (Algebra)
135 Spectroscopy of Lao Corundum = สเปกโทรสโกปีของคอรันดัมจากประเทศลาว / Sutas Singbamroong / 2004 /Full Text
Subject
Corundum -- Lao
Spectroscopy
136 Spectroscopy of Thai Corundum = สเปกโทรสโกปีของคอรันดัมจากประเทศไทย / Yongyoot Khunkaew / 2004 /Full Text
Subject
Corundum -- Thailand
Spectroscopy
137 Spiritual health of Thai people = สุขภาพจิตวิญญาณของคนไทย / Wanlapa Kunsongkeit / 2004 /Full Text
Subject
Spiritualism
Dissertations, academic -- nursing
Spiritualism
138 Study of chondroitin sulfate pattern in cancer pateint serum by capillary electrophoresis = การศึกษารูปแบบของคอนดรอยตินซัลเฟตในซีรัมของคนไข้โรคระเร็งด้วยแคพิลลารีอีเล็กโทรโฟเรซิล / Keittisak Suwan / 2004 /Full Text
Subject
Cancer
Cancer -- Research
Dissertations, accademic -- Biochemistry
Chondroitin sulfate
Neoplasms
Electrophoresis, capillary
139 Study of the combined techniques of high performance Liquid Chromatography and flow injection analysis for determination of Iodide at trace level / Saowapha Muangkaew / 2004 /Full Text
Subject
Chromatography
Flow injection analysis
140 Sufficient conditions for a Newton method to solve systems of nonlinear equations / Prapart Pue-on / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8