ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Exopolysaccharide production from lactic acid bacteria cultured on solid supports = การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียกรดแลกติกที่เลี้ยงบนของแข็งรองรับ / Kitti Maungtoom / 2004 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Exopolysaccharide
82 Factors influencing the decision to use hormone therapy in Northern Thai midlife women = ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีไทย / Chavee Baosoung / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
83 Factors related to fatigue and fatigue management among Thai postpartum women = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าและการจัดการกับความเหนื่อยล้าในสตรีไทยหลังคลอด / Jaratsri Theerakulchai / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
84 Farmer strategies for insect pest management in Litchi production systems in Vietnam = กลยุทธ์ของเกษตรกรสำหรับการจัดการแมลงศัตรูพืชในระบบการผลิตลิ้นจี่ในประเทศเวียดนาม Ngo Viet Cuong / Ngo, Viet Cuong / 2004 /Full Text
Subject
Litchi -- Vietnam
Litchi -- Diseases and pests -- Vietnam
Insect pests -- Integrated control
85 Feasibility and acceptability of an osteoporosis prevention program for Thai older adults living in Chiang Mai = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรมแกรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเชีงใหม่ / Suparb Aree-ue / 2004 /Full Text
Subject
Osteoporosis -- Prevention
Dissertations, academic -- nursing
Osteoporosis -- in old age
86 Finite difference methods for finding a control parameter in two-dimensional parabolic equation with neumann boundary conditions / Theeradech Mookum / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Parabolic
Neumann boundary conditions
87 Forcing linearity numbers of finitely generated modules over Z Supannee Sanpinij / Supunnee Sanpinij / 2004 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
88 Genre-based courseware for development of English writing ability and learner autonomy = บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่เน้นรูปแบบข้อความเพื่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเอง / Krisdabhan Fukham / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching -- Computer-assisted instruction for foreign speakers
89 Geometric properties of some paranormed sequence spaces / Kannika Khompurngson / 2004 /Full Text
Subject
Geometry
Sequence spaces
90 Groundwater recharge calculation of Chiang Mai basin using water-table fluctuation method = การคำนวณปริมาณการเติมน้ำบาดาลของแอ่งเชียงใหม่โดยใช้วิธีการปรับตัวของระดับน้ำบาดาล / Sirirat Uppasit / 2004 /Full Text
Subject
Groundwater
Water, Underground -- Chiangmai
91 Hydrogeology of groundwater resource at the Mae Hae Royal Project Development Center, Mae Chaem District, Chiang Mai Province = สภาพอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Eakjumroen Jundee / 2004 /Full Text
Subject
Hydrogeology
Water, Underground
92 Identification and hepatotoxicity of microcystin-LR isolated from Microcustis aeruginosa Kutz. in Huay Yuak reservoir Chiang Mai Province = การพิสูจน์เอกลักษณ์และความเป็นพิษของ microcystin-LR ที่แยกได้จาก Microcystis aeruginosa Kiitz ต่อเซลล์ตับ ในอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก จังหวัดเชียงใหม่ / Soraya Aroonvilairat / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Microcystis
Cyanoginosin LR
93 Immunohistochemistry of p53 protein expression in human cervical carcinoma = อิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรีของโปรตีน p53 ในมะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Jaruwan Ponjaroen / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry
Protein p53
Cervix neoplasms
94 Improvement of the mechanical properties of Chitosan monofilament fibres by blending with Poly(ethylene oxide) / Chinanat Sasisil / 2004 /Full Text
Subject
Chitosan
Fibers
95 Inheritance of Aspergillus flavus Resistance in Groundnut = ลักษณะพันธุกรรมของความต้านทานต่อเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / Sarita Yoopum / 2004 /Full Text
Subject
Aspergillus flavas
Peanuts
96 Inhibitory effect of turmeric curcuminoids on in vitro oxidation of LDL = ผลยับยั้งของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้มชันต่อการเกิดออกซิเดชันของไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำในหลอดทดลอง / Ronnarong Kaewprasert / 2004 /Full Text
Subject
Lipoproteins
Tumeric
Lipoproteins, LDL
97 Insomnia among Thai people in the Northern region = ปัญหาการนอนไม่หลับของคนไทยเขตภาคเหนือ / Sudarat Chaiarj / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
98 Investigation of In vitro effects of Deferiprone and Curcumin on iron status and oxidative stress in end-stage renal disease patients on regular hemodialysis = การตรวจวัดผลในหลอดทดลองของดีเฟอร์ริโพรนและเคอร์คิวมินต่อภาวะธาตุเหล็กเกินและออกซิเดทีฟสเตรสในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดเป็นประจำ / Wachiraporn Tipsuwan / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Kidney failure, chronic
Renal dialysis
Iron overload
99 Iron-chelating property of green tea extract in iron-overload status = คุณสมบัติการจับธาตุเหล็กของสารสกัดชาเขียวในสภาวะที่มีธาตุเหล็กเกิน / Sakaewan Ounjaijean / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Tea
Plant extracts
Iron overload
100 Isolation and characterization of proteolytic enzymes from salt-tolerant and thermophilic bacteria for application in food industry = การแยกเชื้อ และการศึกษาคุณลักษณะของโปรดิโอไลติคเอนไซม์จากแบคทีเรียทนเกลือและแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Somkid Deejing / 2004 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes -- Synthesis
Proteolytic enzymes -- Industrial applications


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8