ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Effect of annual discharge on microhabitats and aquatic insect communities in wiang ko sai national park phrae province = ผลของปริมาณน้ำในรอบปีต่อถิ่นที่อยู่ย่อยและกลุ่มแมลงน้ำ ในอุทยานแห่งชาติเวียง โกศัย จังหวัดแพร่ / Jirayu Nawvong / 2004. /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Phrae
Aquatic insect -- Effect of dischange on
Wiang Ko Sai National Park
62 Effect of changing positively-charged and negatively-charged amino acid sequences proximal to Pr-M cleavage junction on replication of Dengue virus = ผลการเปลี่ยนแปลงของลำดับกรดอะมิโนที่มีประจุบวกและประจุลบบริเวณรอยต่อของโปรตีน PtM ต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเด็งกี่ / Adisak Songjaeng / 2004 /Full Text
Subject
Amino acids
Dissertations, academic -- microbiology
Dengue virus
Amino acid sequence
pr M-M protein
63 Effect of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in the South and the Bulf of Thailand = ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคใต้และอ่าวไทย / Bantita Udomkan / 2004 /Full Text
Subject
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Energy development -- Environmental aspects
64 Effect of FSH treatment on number and development of bovine oocytes retrieved by non-ultrasound guided transvaginal ovum pick-up = ผลของการให้ฮอร์โมน FSH ต่อจำนวนและการพัฒนาของเซลล์ไข่โคที่เก็บด้วยวิธีเจาะดูดผ่านผนังช่องคลอดโดยไม่พึ่งอัลตร้าซาวด์ / Anucha Sathanawongs / 2004 /Full Text
Subject
Cattle -- Reproduction
Cattle -- Breeding
Veterinary ultrasonography
65 Effect of Gamma Oryzanol in purple glutinous rice bran on immune response in male mice (Mus musculus) = ผลของแกมมา-โอไรซานอลในรำข้าวเหนียวดำต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในหนูเม้าส์เพศผู้ / Tawatchai Teltathum / 2004 /Full Text
Subject
Gamma Oryzanol
Rice bran
Rice oil
Immunology
Antioxidants
66 Effect of green tea flavonoids on P-glycoprotein function and mdrl gene expression in human cervical carcinoma cells = ผลของสารฟลาโวนอยด์ในใบชาเขียวต่อหน้าที่ของพีไกลโคโปรตีนและการแสดงออกของยีนเอ็มดีอาร์ 1 ในเซลล์มะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Warunee Kumsaiyai / 2004 /Full Text
Subject
Biochemistry
Flavonoids
Flavonoids -- Synthesis
Dissertations, academic -- Biochemistry
Flavonoids
Genes, MDR
P-glycoproteins
Cervix neoplasms
67 Effect of Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) extract on Hyaluronan and Proteoglycan degradation in cartilage explant = ผลของสารสกัดจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อการสลายไฮยาลูโรแนน และโปรตีโอกลัยแคนจากกระดูกอ่อนข้อต่อในหลอดทดลอง / Rujirek Chaiwongsa / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts (plai)
Hyaluronan
Proteoglycan
Osteoarthritis
68 Effect of polysulfated polysaccharides on hyaluronan and proteoglycan degradation of cartilage explants = ผลของพอลิซัลเฟเตด พอลิแซ็คคาไรด์ต่อการสลายไฮยาลูโรแนนและโพรทิโอไกลแคนจาก / Akanit Itthiarbha / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Polysaccharides
Hyaluronic acid
Proteoglycans
69 Effect of potassium chlorate on physiology of longan root = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อสรีรวิทยาของรากลำไย Daranee Liatsakun / Daranee Kiatsakun / 2004 /Full Text
Subject
Longan
Longan -- Growth
Potassium chlorate
70 Effect of total suspended particles on pulmonary function and their toxicity to DNA of inhabitants from heavy traffic area in Chiang Mai = ผลกระทบของอนุภาคฝุ่นรวมต่อสมรรถภาพปอดและความเป็นพิษต่อดีเอ็นของประชากรจากพื้นที่การจราจรหนาแน่น จังหวัดเชียงใหม่ / Phongpan Mokmued / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Air pollution -- Chiang Mai
71 Effects of carotenoid pigments from Rhodotorula rubra and Leucaena leucocephala on colour change of fancy carp (Cyprinus carpio Linn.) = ผลของรงควัตถุแคโรทีนนอยด์ที่ได้จาก Rhodotorula rubra และใบกระถินต่อการเปลี่ยนสีของปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio Linn.) / Nuttaporn Chanchay / 2004 /Full Text
Subject
Carotenoid
Pigments
Leucaena
72 Effects of Centella asiatica extract on Aflatoxin B1-Metabolism in wistar rats = ผลของสารสกัดบัวบกต่อเมแทบอลิซึมของอะฟลาทอกซินบี 1 ในหนูขาววิสตาร์ / Niramol Wongyao / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts -- Centella asiatica
Aflatoxin B1
73 Effects of flow rate and bed depth on fluoride removal by contact precipitation in bone char column = ผลของอัตราการไหลและความลึกของชั้นตัวกลางที่มีต่อการกำจัดฟลูออไรด์ ด้วยวิธีการตกผลึกแบบสัมผัสในคอลัมน์ถ่านกระดูก / Awassada Phongphiphat / 2004 /Full Text
Subject
Fluorides
Fluorides -- Physiological effect
Chemistry, Inorganic
Bone char
74 Effects of lead on seed germination and seedling growth of some plant species = ผลของตะกั่วต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าพืชบางชนิด Nyo Nyo Aung / Aung, Nyo Nyo / 2004 /Full Text
Subject
Lead
Plants, Effect of lead on
75 Effects of red meat protein on Oxidative Stress and Aberrant Crypt Foci formations in Azoxymethane-Treated rats = ผลของโปรตีนจากเนื้อแดงต่อการเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสและแอเบอแรนต์คริปต์ไซในหนูที่ให้สารเอซอกซีมีเทน / Sineenart Santidherakul / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Proteins
Dissertations, academic -- Biochemistry
Azoxymethane
Proteins
Oxidative Stress
76 Effects of sintering aids and acceptor dopants on microstructures and PTCR characteristic of Barium-Strontium Titanate Ceramics = อิทธิพลของสารช่วยการซินเตอร์และสารเจือแบบตัวรับที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและลักษณะเฉพาะพีทีซีอาร์ของเซรามิกแบเรียม-สทรอนเชียมไทเทเนต / Pornsuda Bomlai / 2004 /Full Text
Subject
Ceramics
Barium-strontium titanate
77 Effects of Zingiber officinale roscoe on Methyl Parathion intoxication in rats = ผลของขิงต่อการต้านฤทธิ์ของเมทิลพาราไทออนในหนูขาว / Benchaluk Thongchuai / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Methyl parathion
Ginger
Animals, laboratory -- Rats
78 Efficacy and safety of the administration of gentamicin adjusted dose base on gestational age in Thai neonatal patients at the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ประสิทธิภาพและความปลอยภัยของวิธีการให้ยาเจนตามัยซินที่ปรับขนาดตามอายุครรภ์ของผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดไทยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Sujitra Juntarakana / 2004 /Full Text
Subject
Pharmacy
Dissertations, academic -- Pharmacology
Gentamicins -- administration & dosage
Infant, newborn -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
79 Evaluation of the potential use of the monoclonal antibody against cholangiocarcinoma associated antigen to detect tumor markers in patient sera by the ELISA test = การประเมินศักยภาพของการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนของมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อตรวจหาทูเมอร์มาร์คเกอร์ในซีรั่มผู้ป่วยด้วยวิธี ELISA / Wichuda Bamrungphon / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Antibodies, monoclonal
Cholangiocarcinoma
Tumor markers, biolobical
Enzyme-linked immunosorbent assay
80 Existence and uniqueness of solutions for 2mth order differential equations / Peerapong Suebsan / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations
2mth order differential equations


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8