ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 159 รายการ จากคำว่า 2004

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Correlation of Hyaluronan level and immunosupperssive drug levels in renal transplant patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ความสัมพันธ์ของระดับไฮยาลูโรแนนกับระดับยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Puxvadee Chaikul / Chaing Mai 2004 /Full Text
Subject
Pharmacy
Pharmacology
Dissertations, academic -- Pharmacology
Hyaluronic acid
Immunosuppressive agents
Kidney transplantation
42 Debranched waxy rice starch-fatty acid complexes and their pharmaceutical applications = สารเชิงซ้อนระหว่างแป้งข้าวเหนียวที่ผ่านการตัดกิ่งกับกรดไขมันและการประยุกต์ทางเภสัชกรรม / Songwut Yotsawimonwat / 2004 /Full Text
Subject
Fatty acids
Starch
Debranched waxy rice starch
43 Design, synthesis and characterisation of Segmented Block Terpolymers of L-Lactide, Glycolide and E-Caprolactone for use as absorbable monofilament surgical sutures = การออกแบบสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของเซกเมนต์บล๊อกเทอร์พอลิเมอร์ของ แอล-แลคไทด์ ไกลโคไลด์ และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทน สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดละลายได้ / Yodthong Baimark / 2004 /Full Text
Subject
Polymerizaton
Polyesters
Sutures
Suturing -- Instruments
Surgical instruments and apparatus
44 Detection of oral mucosal cell micronuclei in students exposed to embalming solution vapor = การตรวจหาไมโครนิวเคลียสในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มในนักศึกษาที่ได้รับไอระเหยจากน้ำยาดองศพ / Klintean Wunnapuk / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Formaldehyde
Micronucleus, germline
Mouthmucosa
45 Developing a breastfeeding support program for preterm infants = การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด / Watcharaporn Chewwattana / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
46 Development of a self-study computer program assisting informal education learners in reading comprehension of English literary work = การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยความเข้าใจในการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระบบการศึกษาตามอัธยาศัย Nartnatda Phongpardit / Nartnatda Phongpradit / 2004 /Full Text
Subject
English literature -- Reading
Reading comprehension -- Computer-assisted instruction
47 Development of flow-based analytical systems with dynamic surface tension detectors / Narong Lenghor / 2004 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surface tension
48 Development of flow-based techniques for the determination of some heavy metals in environmental samples / Supunnee Duangthong / 2004 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Sequential injection analysis
Heavy metals
Heavy metals -- Environmental aspects
49 Development of low cost flow-based analytical instrumentation and methods for pharmaceutical and environmental applications = การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ราคาถูกโดยอาศัยหลักการไหลเพื่อการประยุกต์ทางยาและสิ่งแวดล้อม / Rodjana Burakham / 2004 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Chemistry, Pharmaceutical
50 Development of moral competence scale in nursing practice = การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล / Pantip Jormsri / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Morals
Nursing, practical
51 Development of on-line analysis of some heavy metals involving speciation / Siripat Suteerapataranon / 2004 /Full Text
Subject
Heavy metals -- Analysis
Metals -- Speciation
52 Development of regents for enumeration of CD4 lymphocytes in peripheral blood by flow cytometer = การพัฒนาชุดน้ำยาเพื่อตรวจนับจำนวนลิมโฟไซต์ชนิดซีดี4ในเลือดด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ / Marisa Injun / 2004 /Full Text
Subject
Lymphocytes
Flow cytometry
Lymphocytes -- Drug effects
Flow cytometry
53 Development of sex reversal method for Thai red tilapia (Oreochromis niloticus x oreochromis mossambicus) by using 17 a - methyltestosterone, Fluoxymesterone and mesterolone hormones = การพัฒนาวิธีการเปลี่ยนเพศปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทยโดยใช้ฮอร์โมน 17 อัลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรน ฟลูออกซีเมสเตอโรนและเมสเตอรโดรโลน Karavit Petchjul / Keravit Petchjul / 2004 /Full Text
Subject
Tilapia
54 Development of spectrophotometric and modern chromatographic techniques for determination of some pharmaceuticals / Napaporn Youngvises / 2004 /Full Text
Subject
Spectrophotometry
Chromatographic
Drugs -- Analysis
Pharmaceutical chemistry
55 Development of stopped-flow injection methods for determination of phosphate and chlorate / Sarawut Somnam / 2004 /Full Text
Subject
Stopped-flow injection methods
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Chlorate -- Analysis
56 Development of tranexamic acid patch = การพัฒนาแผ่นยากรดทรานเอ็กซามิก / Kiattikun Wongsri / 2004 /Full Text
Subject
Antifibrinolytic agents
Tranexamic acid
Skin whittening
57 Discovery of biologically active compounds from combinatory library by affinity Capillary Electrophoresis using bio-receptor as stationary phase = การค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากคลังข้อมูลร่วมโดยเคฟิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิสแบบจับจำเพาะที่ใช้ตัวรับทางชีวภาพเป็นเฟสอยู่กับที่ Hui-Ming Yu / Yu, Hui-Ming / 2004 /Full Text
Subject
Biological products
Capillary electrophoresis
Electrophoresis -- methods
58 Dispersion stability of a ceramic glaze achieved through Ionic surfactant adsorption / Preecha Panya / 2004 /Full Text
Subject
Glazes
Glazing (Ceramics)
Surfaces (Technology)
59 Diversity of Arbuscular Mycorrhizal fungi in mildew mahang (Macaranga denticulata Muell. Arg.) and their effects on the host plant = ความหลากหลายของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในต้นตองแตบ (Macaranga denticulata Muell. Arg.) และผลเชื้อราต่อพืชอาศัย / Somchit Youpensuk / 2004 /Full Text
Subject
Arbuscular mycorrhizal
Fungi
60 DNA fingerprinting of mycobacterium avium in HIV-Infected patients = ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อ Mycobacterium avium ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี / Naowarat Kunyanone / 2004 /Full Text
Subject
Mycobacterium avium
HIV infections
Mycobacterium avium
HIV infections


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8