ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 163 รายการ จากคำว่า 2003

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Immunomodulating activity study of Thai medicinal plants / Aurasorn Saraphanchotiwitthaya / 2003 /Full Text
Subject
Clausena excavata Burm
Pouteria cambodiana
Immune response -- Regulation
82 Impact of agricultural extension on coffee production in DakLak Province, Vietnam Do Ngoc Sy / Do, Ngoc Sy / 2003 /Full Text
Subject
Coffee -- Vietnam -- DakLak Province
Agricultural extension work -- Vietnam -- DakLak Province
83 Impact of dietary carbohydrate-fat proportions on efficacy of skeletal muscle activity in exercised rats / Pilaiporn Kaoien / 2003 /Full Text
Subject
Carbohydrates
Fat
Muscles
Rats -- Exercise
Carbohydrates
Fat
Muscles
Dissertations, academic -- Physiology
Muscle, skeletal
Animals, laboratory -- Rats
84 Impacts of forest fire on letter dynamic in deciduous dipterocarp-oak forests in Doi Suthep-Pui National Park / Mingkwan Dankittipakul / 2003 /Full Text
Subject
Forest fires -- Chiang Mai
Litters -- Chiang Mai
Oak -- Chiang Mai
Doi Suthep-Pui National Park
85 Improving farmer's practices in mango propagation through vegetative methods in Luang Prabang Province, Loa PDR / Thongsamout Phoummasone / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Propagation -- Laos -- Luang Prabang
Farmers -- Laos -- Luang Prabang
86 Ion implantation modification of WC-Co / Waraporn Nualpang / 2003 /Full Text
Subject
Ion implantation
Ions
87 Isolation and analysis of aroma-active components in root of Vetiveria zizanioides nash / Patcharee Pripdeevech / 2003 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Vetiver
88 Isolation, biosynthesis and identification of conjugated bilirubin for use as standard and quality control serum / Jutharak Yimsabai / 2003 /Full Text
Subject
Bilirubin oxidase
Serum
Bilirubin -- Analysis
Serum
89 Matrix transformations of orlicz sequence spaces / Kamonrat Nammanee / 2003 /Full Text
Subject
Matrices
Sequence spaces
90 Menstrual status and bone mineral density among Thai female athletes = ภาวะการมีประจำเดือนและความหนาแน่นของกระดูกในนักกีฬาสตรีไทย / Punpilai Sriareporn / 2003 /Full Text
Subject
Menstruation
Dissertations, academic -- nursing
Menstruation
Bone density
91 Molecular characterization of B-Thalassemia intermedia and B-Thalassemia major in maharaj nakorn Chiang Mai Hospital = การวิเคราะห์ลักษณะทางโมเลกุลในผู้ป่วยบีตาธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการทางคลินิกปานกลางและรุนแรงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Waratip Sritong / 2003 /Full Text
Subject
Molecular structure
Molecules
beta-Thalassemia
Molecules
92 Molecular characterization of Campylobacter isolated from chickens and humans in Northern Thailand = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของเชื้อ Campylobacter จากไก่ และคนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Tongkorn Meeyam / 2003 /Full Text
Subject
Campylobacter infections in poultry -- Thailand, Northern
Campylobacter -- Thailand, Northern
93 Molecular identification of Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in Thailand = การระบุสายพันธุ์ระดับอณูของลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) ในประเทศไทย / Ruttaporn Chundet / 2003 /Full Text
Subject
Lychee -- Varieties
Lychee -- Molecular genetics
Lychee
94 Molecular mutation and incidence of the Non-Southeast Asian deletion type of X-Thalassemia-1 patients with hemoglobin H disease = การผ่าเหล่าในระดับโมเลกุลและอุบัติการณืของอัลฟ่าธาลัสชีเมีย 1 ที่ไม่ใช่ชนิดเซาธ์อัสท์เอเชียน ดีลีชั่นในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอช / Chantawat Kantamool / 2003 /Full Text
Subject
Alpha -- Thalassemia
Thalassemia
Dissertaions, academic -- Biochemistry
Alpha -- Thalassemia
Hemoglobin H
95 Natural pigments from microorganisms and their applications / Siriwan Wichai / 2003 /Full Text
Subject
Pigments
Microorganisms
96 Negotiating Poverty : poor urban women in a slum community in Ho Chi Minh City and the challenge to their invisibility Do Bich Diem / Do, Bich Diem / 2003 /Full Text
Subject
Urban poor -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
Poverty -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
Slums -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
Poor women -- Vietnam -- Ho Chi Minh City
97 Neo-tribes and traditional tribes : identity construction and interaction of tourists and highland people in a village in Northern Thailand Morag Ann McKerron / McKerron, Morag Ann / 2003 /Full Text
Subject
Tourist
Ethnology -- Thailand, Northern
Mountain people -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Description and travel
Thailand, Northern -- Ethnic relations
98 Nondestructive determination of harvesting maturity of mango for fresh consuming by near infrared spectroscopy / Sirinnapa Saranwong / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
Non-destructive testing
Near infrared spectroscopy
99 Novel flow injection techniques with chemiluminescent and spectrophotometric detection for trace analysis = เทคนิคทางโฟลอินเจคชันแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนท์และสเปกโทร โฟโตเมตรีสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย / Wirat Ruengsitagoon / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemiluminescence
Luminescence spectroscopy
Chemical kinetics
100 Optimization of conditions for xylanase production and enzyme kinetic studies from Streptomyces sp. AB 106.3 = การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์จากเชื้อ Streptomyces sp.AB106.3 / Thanakorn Charoenrat / 2003 /Full Text
Subject
Xylanases
Streptomyces
Enzyme kinetics


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9