ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 163 รายการ จากคำว่า 2003

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Development of novel flow injection procedures for enrichment separation and determination of copper and iron in environmental samples / Teraboon Pojanagaroon / 2003 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Flow injection analysis
Copper -- Environmental aspects
Iron -- Environmental aspects
42 Development of sequential injection analysis with lab-on-valve for acidity determination by micro-titration / Lop Patimapornlert / 2003 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Sequential injection analysis
43 Development of some cyproterone acetate production steps by biotransformation and chemical processes from solasodine precursor extracted from kangaroo apple (Solanum laciniatum Ait.) = การพัฒนาการผลิตไซโพรเทอโรอะซิเดทบางขั้นตอนโดยกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันและกระบวนการเคมี สารตั้งต้นโซลาโซดีนที่สกัดจาก Kangaroo Apple (Solanum laciniatum Ait.) / Pattana Sripalakit / 2003 /Full Text
Subject
Cyproterone acetate
Solanum laciniatum Ait
Steroid drugs
44 Distribution of Microcystis aeruginosa Kutz and water quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai Province / Tossapon Vijaranakorn / 2003 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Chiang Mai
Phytoplankton -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
45 Distributional Kernel related to the diamond operator / Gumpon Sritanratana / 2003 /Full Text
Subject
Kernel functions
Operator theory
Nonlinear operators
46 Diversity of benthic insects and its relationship with heavy metals contents in Ping river, Chiang Mai Province / Chaloemlak Sangphichai / 2003 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiang Mai
Aquatic insects -- Effect of heavey metals on
Heavy metals
Ping River
47 Education, identity construction and national integration in an ethnic community : a case study of Yunnanese Chinese in Ban Tham Santisuk Village, Mae Sai District, Chiang Rai Province Sachiko Nakayama / Nakayama, Sachiko / 2003 /Full Text
Subject
Chinese -- Chiang Rai. Mae Sai -- Ethnic identity
Chinese -- Education -- Chiang Rai. Mae Sai
Group identity -- Chiang Rai. Mae Sai
National characteristics, Chinese
Ban Tham Santisuk (Chiang Rai. Mae Sai)
48 Effect of bioflavonoids on P-Glycoprotein function and expression in human cervical carcinoma cells = ผลของสารไบโอฟลาโวนอยด์ ต่อการทำงานและการแสดงออกของพี-กลัยโคโปรตีน ในเซลล์มะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ / Orawan Khantamat / 2003 /Full Text
Subject
Glycoproteins
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bioflavonoids
P-Glycoprotein
Cervix neoplasms
49 Effect of curcuminoids and their structure related compounds on matrix metalloproteinase-2 and-9 gelatinolytic activities / Wittaya Chaiwangyen / 2003 /Full Text
Subject
Metalloproteinases
metastasis
Curcuma
Cancer invasioness
Gelation
Dissertations, academic -- Biochemistry
Curcumin
Mettalloproteins
Gelatin
50 Effect of Momordica charantia extract on vinblastine accumulation and efflux across p-glycoprotein in human cervical carcinoma cells = ผลของสารสกัดมะระขี้นกต่อการสะสมและการขับยาวินบลาสติน ผ่านพีกลัยโคโปรตีนในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ / Komsak Pintha / 2003 /Full Text
Subject
Glycoproteins
Vinblastine
Vinblastine
P-Glycoprotein
Cervix neoplasms
Dissertations, academic -- Biochemistry
51 Effect of varietal improvement of local bitter gourd (Momordica charantia L.) on 30 kilodalton protein = ผลของการปรับปรุงพันธุ์มะระขี้นกต่อระดับโปรตีน 30 กิโลดัลตัน / Charan Ditchaiwong / 2003 /Full Text
Subject
Local bitter gourd -- Varieties
52 Effect of white Kwao extract (Pueraria mirifica) on in vitro development and implantation rate of mouse embryo / Sansani Rattanawaraha / 2003 /Full Text
Subject
Blastocyst
Ovum implantation
Cell culture
White Kwao
Mouses -- Embryos
Dissertations, academic -- Physiology
Plants extracts (Whith Kwao)
Embryo Implantation
Animals, laboratory -- Mouse
53 Effects of chitosan on food spoilage bacteria / Atchareeya Chomchoei / 2003 /Full Text
Subject
Chitosan
Food spoilage
Food adulteration and inspection
Bacteria
54 Effects of mature trees on seedling establishment of deforested sites / Puttipong Navakitbumrung / 2003 /Full Text
Subject
Trees -- Seedlings
Reforestation -- Thailand, Northern
Deforestation -- Thailand, Northern
Doi Suthep-Pui National Park
55 Effects of presowing seed treatments and mycorrhizae on germination and seedling growth of native tree species for forest restoration / Bounthanh Philachanh / 2003 /Full Text
Subject
Afforestation -- Chiang Mai
Trees -- Seedlings
Mycorrhizas
56 Effects of three types of background knowledge activation on students' reading comprehension / Busarakam Raksakomana / 2003 /Full Text
Subject
Reading comprehension
Students -- Chiang Rai
57 Energy requirement and quality of flower dried in microwave and heated air / Yanin Sittikajorn / 2003 /Full Text
Subject
Flowers -- Drying -- Energy consumption
Microwave drying
Microwave Heating
Microwave ovens
58 Evaluating factors influencing litchi productivity in Bacgiang Province, Vietnam through the stochastic frontier analysis Do Quang Giam / Do, Quang Giam / 2003 /Full Text
Subject
Litchi -- Vietnam -- Bacgiang
Stochastic analysis
59 Evaluation of management strategies under risk and uncertainty of irrigated rice production systems = การประเมินกลยุทธ์การจัดการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของระบบการผลิตข้าวในเขตชลประทาน / Teerachart Krataitong / 2003 /Full Text
Subject
Rice
Rice -- Irrigation -- Chiang Mai
60 Evaluation of rice blast management technologies in Western Bhutan / Dorjee / 2003 /Full Text
Subject
Rice blast disease
Rice -- Diseases and pests -- Bhutan
Agricultural innovations -- Bhutan


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9