ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 42 รายการ จากคำว่า 1994

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Evaluation of prawn harvesting management on yields and economic return of rice-prawn (Macrobrachium rosenbergii) system in the Mekong Delta of Viet Nam = การประเมินวิธีการจัดการจับกุ้งที่มีผลต่อผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของระบบข้าว-กุ้ง ในลุ่มน้ำโขงของเวียตนาม Tuyen Quang Nguyen. / Tuyen, Quang Nguyen. / 1994. /Full Text
Subject
Shrimp fisheries -- Vietnam.
Shrimp culture -- Vietnam.
22 Genetic model of the Bo Hin Khao Barite Deposit Tambon That Amphoe Chiang Khan Changwat Loei = รูปแบบการเกิดของแหล่งแร่แบไรต์ บ่อหินขาว ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / Yutthana Suyasarote / school university 1994 /Full Text
Subject
Barite -- Loei
Bo Hin Khao Barite Deposit
23 Genotypic response of wheat to boron application under irrigated and water stress conditions = การตอบสนองต่อโบรอนของพันธุ์ข้าวสาลีในสภาพชลประทานและการขาดน้ำ Jharendu Pant / Pant, Jharendu / 1994 /Full Text
Subject
Wheat -- Fertilizers
Soils -- Boron content
Wheat -- Water requirements
24 Hemoglobin constant spring in Northern Thailand populations : molecular screening by amplified created restriction site = ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปิงในประชากรภาคเหนือของไทยการตรวจในระดับโมเลกุล โดยการเพิ่มจำนวนยีนที่ออกแบบให้มีจุดตัดของเอ็นไซม์จำเพาะ Wirote Tuntiwechapikul / Wirote Tuntiweehapikul / 1994 /Full Text
Subject
Molecular genetics
Humam molecular genetics
Genes
Hemoglobin
Hemoglobinopathy -- Genetic aspects
Thalassemia
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hemoglobins, abnormal
Hemoglobin
Thailand, Northern -- Population
25 High performance liquid chromatographic determination of 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid in water after solid phase extraction = การหาปริมาณ 2,4 - ไดคลอโรฟีนอกซีอะซิติแอซิต ในน้ำ โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงภายหลังการสกัดด้วยเฟสของแข็ง / Sittichai Wirojanupatump / school 1994 /Full Text
Subject
High performance liquid chromatography
Dichlorophenoxyacetic acid
Water
Solid-phase analysis
26 Impact of highland agriculture on stream macroinvertebrate communities = ผลกระทบของเกษตรที่สูงต่อกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในลำธาร Josefo Bitco Tuyor. / Tuyor, Josefo Bitco. / 1994. /Full Text
Subject
Invertebrates.
Biotic communities.
Agricultural ecology -- Chiang Mai.
Rivers -- Chiang Mai.
Stream ecology -- Chiang Mai.
Pesticides -- Environmental aspects.
27 Insect species diversity in monocultuare and mixed culture of mungbean-upland rice, mungbean-corn, mungbean-sesame and mungbeam-sorghum = ความหลากหลายชนิดของแมลงในระบบปลูกถั่วเขียวอย่างเดียวและปลูกร่วมระหว่าง ถั่วเขียว-ข้าวไร่, ถั่วเขียว-ข้าวโพด, ถั่วเขียว-งา และถั่วเขียว-ข้าวฟ่าง Wel Y. Ksor / Wel, Y. Ksor / 1994. /Full Text
Subject
Insect pests.
Insect-plant relationships.
Insects.
Insect rearing.
28 Iodine status in women who take oral contraceptives = ภาวะไอโอดีนในสตรีที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด / Boonlure Intaranongpai / school 1994 /Full Text
Subject
Iodine -- Analysis
Iodine deficiency diseases
Oral contraceptives
Women -- Chiang Mai
Iodine -- Analysis
Contraceptives, Oral
Dissertations, acadenic -- Biochemistry
Iodine
Contractive agents, female
Women -- Chiang Mai
29 Lichens as bioindicators for air pollution monitoring in Doi Suthep mountain and Chiang Mai City = การใช้ไลเคนส์เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจสอบมลภาวะอากาศในบริเวณดอยสุเทพและเขตตัวเมืองเชียงใหม่ / Wanaruk Saipunkaew. / 1994. /Full Text
Subject
Lichens.
Indicators (Biology)
Air -- Pollution -- Chiang Mai.
Doi Suthep
Air -- Pollution -- Measurement.
30 Modern chromatography of some metal chelates = โครมาโทกราฟีแบบใหม่ของฃองโลหะคีเลตบางชนิด / Wanna Srichuanchuenskul / 1994 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Metals -- Analysis
Ligand exchange chromatography
Chelates
31 Molecular design and synthesis of new biodegradable polyesters of use in surgery = การออกแบบโครงสร้างโมเลกุลและการสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางด้านชีวภาพชนิดใหม่สำหรับใช้งานทางศัลยกรรม / Anodar Ratchawet. / 1994. /Full Text
Subject
Polyesters.
Polymers -- Biodegradation.
Polymers in medicine.
Surgery.
32 Monitoring of carbaryl in water and soil samples from vegeteble fields at Ban Sop Pao in Lamphun province using high performance liquid chromatography = การติดตามตรวจสอบปริมาณสารคาร์บาริลในตัวอย่างน้ำและดินจากไร่ผักบ้านสบเปา จังหวัดลำพูน โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / Somporn Chantara. / 1994. /Full Text
Subject
Pesticides -- Application.
Pesticides -- Environmental aspects.
Pesticides -- Spectra.
High performance liquid chromatography.
Carbaryl.
Vegetables -- Lamphun.
Pesticide residues in food.
33 Morphine-like activities of sebiferine, an alkaloid from alsecodaphne perakensis (Gamb.) kosterm = ฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนของอัลคาลอยด์เซบิเฟอร์รีนจากต้น Alsecodaphne perakensis (Gamb.) kosterm / Prawpun Suwanakitch. / 1994. /Full Text
Subject
Drugs -- Physiological effect.
Herbs -- Therapeutic use.
Medicine, Botanic.
Sebiferine.
34 Piggery wastewater treatment by three-step aquatic plant system = การบำบัดน้ำเสียมูลสุกรด้วยระบบพืชน้ำสามขั้นตอน Qiuheng Luo. / Luo, Qiuheng. / 1994. /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment.
Sewage -- Microbiology.
Sewage disposal.
Aquatic plants.
35 Profitability and price response of rice production system in the Mekong Delta, Vietnam = กำไรและการตอบสนองต่อราคาของระบบการผลิตข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเวียดนาม / Nguyen Huu Dung / 1994 /Full Text
Subject
Rice -- Prices -- Vietnam
Profit
Agriculture -- Economic aspects -- Vietnam
36 Relation of barium titanate structures and their physical properties = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของแบเรียมติตาเนต / Gobwute Rujijanagul / school Chaniang Mai 1994 /Full Text
Subject
Barium titanate
Barium
37 Response of wheat to rice straw mulching = การตอบสนองของข้าวสาลีต่อการคลุมแปลงด้วฟางข้าว / Thongma Manakul. / 1994. /Full Text
Subject
Mulching.
Soil management.
Wheat.
38 Some organochlorine pesticide residues in fishes shrimps and meats in Chiang Mai markets = สารตกค้างของยาฆ่าแมลงชนิดออร์แกโนคลอรีนในปลา กุ้ง และเนื้อสัตว์ในตลาดเชียงใหม่ Chaohua Feng. / Feng, Chaohua. / 1994. /Full Text
Subject
Pesticide residues in food.
Organochlorine.
Markets -- Chiang Mai.
39 Synthesis and structural characterisation of some novel biodegradable copolyesters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะโครงสร้างเฉพาะของโคพอลิเอสเทอน์ที่สลายตัวทางชีวภาพชนิดใหม่ / Winita Punyodom. / 1994. /Full Text
Subject
Polyesters.
Polymers -- Biodegradation.
Polymerization.
40 The 24-hour lithium plasma level as a prognosticator of appropriate lithium doses = ระดับลิเธียมในพลาสมาที่ 24 ชั่วโมงเป็นตัวคาดหมายขนาดลิเธียมที่เหมาะสม / Kanittha Mongkonthep / 1994 /Full Text
Subject
Lithium
Lithium carbonate
Manic-depressive psychoses
Dissertations, academic -- Pharmacology


Page : 1 2 3