ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า ใบพัด

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินสมรรถนะของปีกหมุนที่มีหน้าตัดแอร์ฟอยล์แบบ เอ็นเอซีเอ 0012-บี / ธวัชชัย พัฒชนะ / 2544 /Full Text
Subject
ปีก
ใบพัด -- การออกแบบ
2 การปรับปรุงและประเมินสมรรถนะของใบพัดรูปแพนอากาศ สำหรับอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ / พงษ์ศิริ จรุยนนท์ / 2546 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
อุโมงค์ลม
ใบพัด
3 ผลกระทบของการเพิ่มใบพัดที่มีผลต่อสมรรถนะการยกตัวของโรเตอร์เพลาเดียว ในสภาวะออโตไจโร = Effect of increasing blade numbers on lift performance of single rotor autogyro / สมาน ดาวเวียงกัน / 2550 /Full Text
Subject
ออโตไจโร
โรเตอร์
ใบพัด
4 ผลของจำนวนใบพัดต่อสัมประสิทธิ์การสูญเสียสำหรับจานใบพัดแบบเหวี่ยงใบตรง / จรูญ ปัญสุวรรณวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ใบพัด
ใบพัดแบบเหวี่ยงใบตรง
5 ผลของมุมใบพัดต่อสมรรถนะของจานใบพัดแบบเหวี่ยงใบตรง / ภูธร ตรียัมปราย / 2546 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
ใบพัด
6 สมรรถนะแรงยกของโรเตอร์ในสภาวะออโตไจโรซึ่งมีภาคตัดปีกแบบมีแคมเบอร์ โดยใช้ทฤษฎีเบลดอิลิเมนท์ = Lift performance of a rotor in autogyro mode with cambered airfoil using blade element theory / ติณกร ภูวดิน / 2547 /Full Text
Subject
ใบพัด -- การทดสอบ
แรงยก
7 สมรรถนะแรงยกของโรเตอร์ออโต้ไจโรโหมด โดยใช้ทฤษฎีเบลดอิลิเมนท์ / ชาตรี คอยแก่น / 2544 /Full Text
Subject
ออโต้ไจโร
โรเตอร์
ใบพัด (เฮลิคอบเตอร์)


Page : 1