ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า แขน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระดูกปลายแขนท่อนในของคนไทย ภาคเหนือและการแยกเพศ / ณัฏฐกัญญา สุวรรณลิขิต / 2546 /Full Text
Subject
กระดูกปลายแขน
ชาวไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพศ
Dissertations, academic -- Anatomy
Ulna
Sex
2 การระบุเพศจากกระดูกปลายแขนด้านนอกและด้านในของประชากรไทยภาคเหนือ = Sex determination from the radius and ulna in Northern Thai population / วชิราภา ทิพย์เดช / 2556 /Full Text
Subject
กระดูกปลายแขน
เพศ -- ไทย (ภาคเหนือ)
3 การวิเคราะห์ความแข็งแรงกำลังของกล้ามเนื้อแขน ขา และสมรรถนะในการยกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of strength, power of Arm and Leg muscles and maximum liftiting performance of Chiang Mai Junior weightlifters / วันดี คำเอี่ยม / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Muscles
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
ขา
การยกน้ำหนัก
นักกีฬายกน้ำหนัก -- เชียงใหม่
4 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก เรื่อง รยางค์ล่าง = Construction of hyperbook on the topic of lower limb / รุจิรา คำศรีจันทร์ / 2547 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
สื่อการสอน
แขนขา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
5 การสืบเสาะเกี่ยวกับการควบคุมแบบอิมพีแดนซ์สำหรับแขนกลยึดติดกับโครงสร้างยืดหยุ่น = Investigation on impedance control for flexible structure mounted manipulator / ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ / 2549 /Full Text
Subject
แขนกล -- การออกแบบและการสร้าง
หุ่นยนต์ -- การควบคุม
แขนกล -- การควบคุม
6 ปัจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์คโดยใช้แขนกลเชื่อม = Appropriate parameters in gas tungsten arc welding using robotic arm welder / ปุญย์วริศ วรยศตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
งานเชื่อมไฟฟ้า
โลหะ -- การเชื่อม
แขนกล
7 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกแขนต่อความสามารถสูงสุดในการยกน้ำหนักท่าสแนทช์และดันไหล่ในนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชน = Effect of upper extremities plyometric training on maximum performance of snatch and shoulder press lifting among junior weightlifters / นพดล วันหวัง / 2554 /Full Text
Subject
Physical Exertion
Plyometric Exercise
Weight Lifting
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
แขน
การยกน้ำหนัก
นักกีฬา -- การฝึก
นักกีฬายกน้ำหนัก
8 ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักต่อท่าทางและความทนทานของลำตัวส่วนบนและแขนของนักกีฬาลีลาศประเภทบอลลูม / อนันต์ กันทวัน / 2545 /Full Text
Subject
การเต้นรำ
ร่างกาย
แขน
นักกีฬา -- ลำพูน


Page : 1