ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 28 รายการ จากคำว่า เซต

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 เงื่อนไขที่ทำให้เซตของสมาชิกเพียริโอคิดของกรุ๊ปเป็นสับกรุ๊ป / พูนศักดิ์ ชนะกุล / 2529 /Full Text
Subject
เซต
ทฤษฎีกรุ๊ป
22 จำนวนชั้นสมมูลในปริภูมิฟังก์ชัน / วิชัย ใจสบาย / 2532 /Full Text
Subject
ทฤษฎีเซต
จำนวนชั้นสมมูล
ปริภูมิฟังก์ชัน
23 เซตย่อยหนาแน่นของเซมิกรุ๊ป / สมชัย โกศล / 2534 /Full Text
Subject
เซต
เซมิกรุ๊ป
24 ฟังก์ชันใกล้กึ่งต่อเนื่องและฟังก์ชันใกล้กึ่งเปิด / ศรัณย์ ว่องไว / 2534 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันต่อเนื่อง
ปริภูมิเชิงโทโพโลยี
เซต
25 มาตรวัดความสุขบนพื้นฐานของเซตวิภัชนัย = Fuzzy set base happiness measures / ภูษิต กิตติชัยยะ / 2559 /Full Text
Subject
ความสุข
ฟัสซีเซต
26 เมตริกซ์เฉพาะขนาด 3 / วิภาดา เมฆมณี / 2534 /Full Text
Subject
แมตริกซ์
เซต
27 ระบบสมบูรณ์ของเซตผลต่าง / ดวงใจ ลิ้มอำไพ / 2529 /Full Text
Subject
เซต
28 วิธีการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซีเซตระดับ 2 เพื่อการจำแนกประเภทข้อมูล = Integration strategy of neural network and Level-2 fuzzy sets for data classification / จิรวัฒน์ ตียาคม / 2558 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ฟัสซีเซต


Page : 1 2